saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa de beques de col·laboració per l'apenentatge de la docència i la recerca per a estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat

PROGRAMA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER L'APRENENTATGE DE LA DOCÈNCIA I LA RECERCA PER A ESTUDIANTS DE GRAU, DE MÀSTER OFICIAL I DE DOCTORAT
 L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) es basa en una renovació dels mètodes docents per tal de potenciar la docència basada en el model d'ensenyament-aprenentatge i la utilització de les noves tecnologies, amb la finalitat de facilitar la capacitació dels estudiants per a seguir aprenent al llarg de la seva vida.

Així mateix, la URV ha desenvolupat, en aquest marc, el Currículum Nuclear adreçat als estudiants, que inclou l'acreditació en competències instrumentals i competències generals, amb l'objectiu de complementar la seva formació acadèmica específica, per tal de facilitar la seva posterior inserció en el mercat laboral. Tanmateix, una de les sortides professionals dels titulats universitaris és la pròpia universitat, i per tant, cal facilitar l'aprenentatge de les noves metodologies docents així com iniciar-los en la recerca per tal d'afavorir el seu contacte amb la investigació que es fa a la universitat.

En aquest context sorgeix l'oportunitat de crear el Programa de Beques de col·laboració per l'Aprenentatge de la Docència i la Recerca , que té per objectiu capacitar els estudiants per l'aprenentatge dels mètodes docents derivats de l'EEES i la introducció a la recerca.

Aquest Programa es regeix per l'Estatut de la Universitat , per la present normativa i per la resta de normes de les beques de col·laboració que hi siguin d'aplicació.

És per això que,

Article únic.- S'aprova el Programa de beques de col·laboració per l'Aprenentatge de la Docència i la Recerca per a estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat que es regiran per les Bases que consten en Annex.

Annex

Bases del Programa de beques de col·laboració per l'Aprenentatge de la Docència i la Recerca per a estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat

Article 1. Modalitats

S'estableixen dues modalitats de beca:

a) Aprenentatge de la docència de grau i la recerca
b) Aprenentatge de la docència de màster i la recerca

Article 2. Beneficiaris

Els beneficiaris d'aquest ajut són l'estudiantat de la URV matriculat a temps complet (que no compatibilitza els seus estudis amb un contracte laboral a temps complet i que matricula més de 40 ECTS per curs) en el mateix centre on cursa els seus estudis:

a) al darrer any d'una titulació de primer cicle, de primer i segon cicle i de grau o en un segon cicle, un màster o un doctorat, per la modalitat d'aprenentatge en docència de grau i recerca.

b) a un segon cicle, un màster o un doctorat, per la modalitat d'aprenentatge en docència de màster i recerca.

A efectes d'aquesta convocatòria s'entén que un/a estudiant cursa el darrer any d'un primer cicle, d'un primer i segon cicle o d'un grau si el nombre de crèdits que li resten per finalitzar és igual o inferior al 25% dels totals.

Article 3. Requisits dels beneficiaris

Les competències bàsiques dels/de les becaris/àries de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca a la URV són les següents:

· Disponibilitat horària per realitzar les tasques pròpies de la beca durant les hores de prestació que s'estableixen.
· Coneixements bàsics d'informàtica per l'ús de les eines informàtiques més habituals (ofimàtica, navegadors, correu electrònic).
· Coneixements específics de llengua estrangera, en el cas que ho defineixi la fitxa de la beca.

Les competències bàsiques han de ser demostrables en el moment de la sol·licitud, a excepció que la fitxa específica així ho determini. En conseqüència, pot ésser motiu d'exclusió o de revocació de la beca la comprovació de la no possessió de les competències bàsiques.

Article 4. Convocatòria i sol·licituds

S'estableixen dos períodes de convocatòria. La primera al juliol coincidint amb la convocatòria general de beques de col·laboració de la URV , que seran efectives durant el primer quadrimestre del curs. La segona al gener, que seran efectives durant el segon quadrimestre.

Per a cadascun dels tipus de beques de col·laboració s'elaborarà una fitxa que contindrà: el tipus de beca, la durada en mesos, les hores de dedicació (setmanals o en conjunt), la quantia de l'ajut, el responsable de la tutoria de l'estudiant, les tasques a realitzar pel/per la becari/ària, els coneixements mínims necessaris, els objectius formatius i els mèrits i els drets i deures dels/de les becaris/àries.

Article 5. Retribució

La retribució per aquest tipus de beques de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca és la mateixa que s'estableix per a les beques de col·laboració amb la URV.

Article 6. Durada

Els ajuts d'aquest programa tindran una durada quadrimestral. En casos degudament motivats, l'ajut es podrà prorrogar per un màxim de dos cursos amb la condició que l'estudiant mantingui el vincle amb els estudis oficials de postgrau de la URV.

Article 7. Pressupost

Els departaments aprovaran per Consell de Departament el nombre de beques que pretenen activar. Per finançar-les podran disposar dels recursos propis no finalistes que considerin oportuns.

Article 8. Mèrits dels beneficiaris

Amb caràcter general es consideren mèrits:

· L'expedient acadèmic de l'alumne/a. Aquest mèrit té per objecte valorar el rendiment acadèmic dels/de les estudiants per tal d'afavorir les sol·licituds d'aquells/es estudiants que tinguin un major rendiment acadèmic. En concret, es calcularà mitjançant el sistema informàtic de gestió d'expedients de la Universitat la mitjana ponderada de l'expedient de l'estudiant, on:

- Es pondera el resultat de cadascuna de les convocatòries d'assignatures en funció del nombre de crèdits, i es realitzarà també una ponderació en funció del resultat de la mitjana dels estudiants d'aquell ensenyament

- En el cas d'estudiants que hagin cursat els estudis que es valoren per al càlcul de l'expedient acadèmic a un país estranger, donada la impossibilitat de conèixer la nota promig de la seva universitat d'origen, la seva nota mitjana no es ponderarà.

En totes les beques de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca a la URV el valor de l'expedient acadèmic en el còmput dels mèrits serà del 50% respecte a la possible puntuació total màxima per mèrits.

· L'adequació al perfil de la beca convocada. Aquest mèrit té per objecte valorar l'adequació de l'actitud personal i els coneixements dels/de les sol·licitants. La seva valoració es durà a terme en l'entrevista, on tots/es els/les sol·licitants que hagin estat considerats/des aptes seran, a més, puntuats en funció del grau d'adequació al requisit/mèrit que demostrin.

Article 9. Procediment de concessió de les beques

Correspon a la direcció de cada Departament:

a) establir els criteris per a la concessió d'aquestes beques.
b) establir l'òrgan del departament competent en la selecció dels beneficiaris,escoltats els Centres i els òrgans responsables de cada POP.
c) proposar la concessió d'ajuts als estudiants

Correspon al vicerectorat responsable de temes d'estudiants, vistes les propostes de les direccions de Departaments, la resolució de concessió dels ajuts.

Article 10. Procediment d'avaluació i de renovació

Els responsables que acullin becaris/àries a l'empara d'aquest Programa emetran un informe valorant la tasca desenvolupada pel o pels becaris. La unitat tècnica responsable de la gestió dels becaris de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca els trametrà un model normalitzat per tal que hi facin constar el seu informe. Aquest model contemplarà la puntuació numèrica de determinats elements relatius al desenvolupament de la beca. Si el/la becari/ària avaluat/da obté una puntuació inferior al 50% de la puntuació màxima possible, serà exclòs/a de les adjudicacions de beques de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca convocades al quadrimestre següent a la data d'aquest informe. En aquests casos, a més d'atorgar les puntuacions numèriques, els responsables dels becaris hauran de motivar la decisió en el mateix informe.

Quan la unitat tècnica responsable de la gestió d'aquestes beques rebi un informe de renovació que comporti l'exclusió del/de la becari/ària, informarà al/a la becari/ària que, si s'escau, podrà formular per escrit les al·legacions que consideri oportunes. El Vicerectorat competent analitzarà l'informe d'exclusió i les al·legacions, entrevistarà, si s'escau, les persones implicades, i confirmarà o corregirà l'exclusió del/de la becari/ària.

Article 11. Drets i Deures

L'acceptació d'una beca de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca implica l'acceptació dels drets i deures inherents a la condició de becari i que són:

Drets dels beneficiaris:

- Rebre la formació adient per realitzar les tasques d'aprenentatge en docència i recerca que li siguin encomanades.
- Ampliar els seus coneixements i concretar els seus interessos per als estudis de màster i/o doctorat.
- Iniciar-se en tasques de recerca vinculades als estudis que està cursant.
- Realitzar la prestació de l'ajut durant el període que es fixi en la convocatòria.
- Rebre les retribucions corresponents que es fixin a la fitxa de cada ajut.
- Disposar d'un document que acrediti la seva condició.
- Els que es fixen al reglament de beques de col·laboració amb la URV.
- Els que es fixen a les normatives de rang superior.

Deures dels beneficiaris:

- Realitzar les tasques acadèmiques que els siguin assignades, d'acord amb la fitxa de l'ajut corresponent, segons les indicacions que els siguin facilitades pel seu responsable acadèmic.
- Participar en les activitats complementàries de docència i recerca assignades per la direcció del departament.
- Realitzar la prestació corresponent a l'ajut en els horaris que es fixin.
- Assistir a les sessions formatives i aplicar els coneixements adquirits en la realització de les seves tasques.
- Mantenir un bon nivell de qualificacions en la titulació on estiguin matriculats.
- Els que es fixen al reglament de beques de col·laboració amb la URV.
- Els que es fixen a les normatives de rang superior.

Article 12. Règim de les beques

La relació entre la Universitat Rovira i Virgili i els beneficiaris de la beca no constitueix un vincle laboral, ni les quantitats percebudes pel beneficiari tenen naturalesa salarial.

Les qüestions litigioses derivades del règim dels beneficiaris dels ajuts seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Les quantitats percebudes en concepte de les beques contemplades en aquest programa estaran subjectes a la consideració fiscal que determini la normativa de l'IRPF. En conseqüència la Universitat practicarà, si és el cas, les retencions que corresponguin en funció del tipus de vinculació i de la situació personal del beneficiari.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol beca o ajut de la mateixa naturalesa o amb la realització d'una activitat remunerada a través de la URV o la FURV.

Article 13. Suspensió de la beca

Els beneficiaris de la beca podran sol·licitar amb la suficient antelació la suspensió dels ajuts per un període determinat, d'acord amb les condicions establertes al Reglament de beques de col·laboració amb la URV.

Article 14. Renúncia a la beca

Els beneficiaris de la beca podran renunciar-hi mitjançant escrit adreçat al Vicerectorat responsable de temes d'estudiants, que ho comunicarà al Departament on està vinculada la beca. Aquesta renúncia s'haurà de produir tenint en compte les condicions establertes al Reglament de beques de col·laboració amb la URV.

Article 15. Difusió del Programa
Correspon a la direcció de cada Centre vetllar perquè a la difusió dels seus programes formatius s'inclogui informació sobre les beques de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca de forma que els estudiants puguin sol·licitar l'ajut en el moment de la inscripció.

Correspon a l'òrgan responsable de cada Programa Oficial de Postgrau vetllar perquè a la difusió dels seus programes formatius s'inclogui informació sobre les beques de col·laboració per l'aprenentatge de la docència i la recerca de forma que els estudiants puguin sol·licitar l'ajut en el moment de la inscripció.

Disposició addicional

Correspon a la Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària, Delegada de Consell de Govern, la interpretació d'aquesta Normativa.