saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de cànons

1. Introducció

1.1 Marc d'actuació

Aquests últims anys, el volum d'ingressos provinents d'activitats d'R+D+I ha crescut de forma important. Aquestes activitats porten associades, per a la URV, uns costos importants, tant directes com indirectes. Els primers són específics per a una acció determinada i generalment són senzills de quantificar. Aquests últims són difícils de calcular, ja que estan associats a activitats generals conjuntes i que, per tant, difícilment poden identificar-se amb una activitat concreta.
Per tal que la docència no es vegi perjudicada per les activitats de transferència de coneixements i tecnologia, prestació de serveis i de formació continuada, la Llei universitària de Catalunya, en l'article 27 introdueix el principi de compensació, el qual estableix: La contractació per a portar a terme treballs de recerca, tècnics o artístics, corresponents al que estableix l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d'universitats, ha d'atendre el principi de compensació. La universitat ha d'ésser compensada per tots els costos, directes o indirectes, que siguin atribuïbles a cada contracte.
Així mateix, en el programa de govern presentat el maig de 2002, es va fer una proposta de cànons articulada en tres conceptes diferents (la qual es veu reflectida en la proposta d'estatut): a) Un cànon genèric del 5 % per a la URV, en concepte de despeses indirectes, b) tendir a la repercussió dels costos directes i c) regular, en el marc del pacte de dedicació, l'aplicació de l'article 68 de la LOU.

1.2 La situació actual

La normativa actual de cànons, heretada de l'antiga OTRI, es basa en l'aplicació d'uns percentatges fixos (cànons) sobre l'import de les activitats d'R+D+I. A la taula següent hi ha la casuística que podem trobar-nos:
 

  Cost gestió (%) Cànon URV
(%)
Cànon dept.
(%)
Total

(%)
Comentari
URV          
Projectes Administració central   6,8 + 0,7 7,5 15 Cost total fixat MCIT
Prestació de serveis 4 4 + 0,7 4 12,7 Cost fixat URV
Retrib. addicionals (p.e. professors UOC) --- 12+0,7   12,7 Cost fixat URV
FURV          
Transferència 4 4 + 0,7 4 12,7 Cost fixat URV
Formació permanent 4 4 + 0,7 4 12,7 Cost fixat URV
Projectes europeus1 4 4 + 0,7 4 20 Cost total fixat UE per institucions sense comp. analít.

1 La diferència entre el total i els cànons cobrats es reingressa a l'investigador

1.3 El sistema de cànons a altres universitats

Les principals conclusions de l'estudi d'Ismael Rodrigo (1), són les següents:

 • La gran majoria d'universitats calculen una taxa de costos indirectes fixa sobre el total del pressupost del contracte.

 • Les taxes de costos indirectes aplicades a la universitat espanyola són el resultat d'un procés de fixació arbitrari, que en cap cas obeeix a l'anàlisi dels costos suportats

 • Les taxes de costos indirectes, son molt reduïdes, presumiblement molt inferiors a la realitat

 • Les reglamentacions existents sobre la regulació de costos i preus presenten mancances conceptuals, especialment respecte a la fixació de la taxa de costos indirectes.

 • Les taxes obtingudes pels sistemes de càlcul aplicats en diversos àmbits geogràfics (EUA, Canadà, Regne Unit, UE, etc.) superen àmpliament les xifres aplicades a les universitats espanyoles.

Respecte a l'entorn català, la UB la UAB i la UPC tenen establert uns cànons entre el 15 % i el 25 % per activitats de transferència, prestació de serveis i formació continuada.

1.4 Els costos de l'R+D+I a la URV i a la FURV

La determinació dels costos indirectes de les activitats d'R+D+I és una tasca molt complexa i es basa en l'assignació de porcions de costos de caràcter general a diferents segments d'activitat, més o menys desglossats.
En el paràgraf següent, i sense ànim d'exhaustivitat, s'han enumerat de manera il·lustrativa, una sèrie de costos directes i indirectes relacionats amb un projecte d'R+D+I:
Costos directes:

 • Contractació de personal (tècnics, becaris, administratius, etc.)

 • Material consumible utilitzat

 • Viatges

 • Serveis externs

 • Adquisició de material inventariable

Costos indirectes:

 • Manteniment del laboratori on es realitza el projecte

 • Subministres generals (aigua, llum, electricitat, etc.)

 • Part de la factura de telèfon dels professors involucrats en el projecte

 • Costos indirectes de gestió (despeses originades per la gestió tècnica i administrativa necessària per al desenvolupament del projecte des de la URV o la FURV)

A l'annex I, s'ha realitzat una estimació de l'ordre de magnitud dels costos d'R+D+I ocasionats a la URV, als seus departaments i a la FURV, comparats amb els cànons i ingressos provinents d'activitats de recerca, d'una part, i d'activitats de transferència de coneixements, prestació de serveis i formació continuada, de l'altra, durant l'any 2002. No s'han tingut en compte el cost de les unitats i serveis genèrics de la URV, encara que algunes de les tasques que realitzen estiguin relacionades amb l'R+D+I (p. e. Servei de Recursos Humans, Servei d'Informàtica, Servei d'Infraestructures, etc.). Tampoc no es comptabilitza la dedicació dels professors.
A la taula següent hi ha un resum dels principals factors indicadors calculats, i que ens donen una idea global sobre despeses i ingressos de l'R+D+I a la URV:
 

Indicador % Explicació
Despeses recerca / Ingressos totals recerca 92 Per cada 1 € que ingressem, les despeses indirectes representen 92 cènt.
Despeses (Trans + PS+FC) / Ingressos totals (Trans + PS+FC) 34 Per cada 1 € que ingressem, les despeses indir. representen 34 cènt.
Cànons ingressats recerca / Despeses recerca 5 Els cànons de la recerca només cobreixen el 5 % de les despeses
Cànons ingressats (Trans + PS+FC) / Despeses (Trans + PS+FC) 52 PRINCIPI DE COMPENSACIÓ
Els cànons de la (Transf. + PS+FC) cobreixen el 52 % de les despeses
Ingressos /Despeses FURV 45 Els ingressos de la FURV cobreixen el 45 % de les despeses

Com pot veure's, el principi de compensació no s'acompleix, ja que els ingressos per activitats de Transf. + PS+FC cobreixen, solament, el 52 de les seves despeses.


2. Actualització del sistema de cànons

2.1 Objectius de la reforma del sistema de cànons

 • Tendir, de manera progressiva, a l'equilibri entre els costos i els ingressos en R+D+I i, en especial, complir amb el principi de compensació (Art. 27 de la LUC).

 • Aclarir els costos per a cadascuna de les accions d'R+D+I i poder ingressar els cànons en conseqüència, sobretot pel que fa als costos de gestió (Art. 83.2 de la LOU)

 • Desenvolupar l'article 134 de l'Estatut de la URV, segons el qual s'aplicarà:

  • Un cànon fix en concepte de costos indirectes

  • Els costos directes originats en la gestió i realització del treball

  • Una deducció variable a les retribucions del PDI, lligada al pacte de dedicació

2.2 Els cànons a la proposta d'estatuts

En el programa electoral de l'actual equip de direcció, es va determinar que les activitats d'R+D+I i la formació continuada estarien subjectes a un cànon fix i tindrien en compte els costos directes de l'actuació. Tanmateix, les retribucions del personal investigador estaran subjectes a un percentatge de retenció en funció del pacte de dedicació. Aquesta filosofia s'ha vist reflectida a la proposta d'ESTATUT. Segons l'article 134 de la proposta d'ESTATUT, en els punts 5 i 6 proposa:

5. D'acord amb el principi de compensació, la Universitat retindrà, dels ingressos obtinguts a través dels contractes previstos en aquest article, un cànon fix en concepte de costos indirectes, a més dels costos directes originats en la gestió i realització del treball, segons els criteris que, a proposta del Consell de Govern, estableixi el Consell Social.

6. La Universitat aplicarà un cànon a les remuneracions que percebin els membres del personal de la Universitat en virtut dels contractes previstos en aquest article. Aquest cànon podrà ser fixat en funció de l'avaluació del grau d'acompliment del pacte de dedicació, d'acord amb els criteris que estableixi el Consell de Govern.

2.3 Proposta de cànons

2.3.1. Criteris generals

D'acord amb els criteris fixats en l'Estatut, el cànon fix, costos de gestió (indirectes) i les retencions a les remuneracions es faran de la manera següent:

CÀNON FIX (costos indirectes)

S'estableix un cànon fix mínim del 4 % per a la URV i un altre d'un 4 % per al departament o servei, el personal del qual organitzi l'activitat. Addicionalment s'estableix un cànon d'1 % destinat a la Comissió URV Solidària.

COSTOS DE GESTIÓ

Bàsics indirectes (gestió econòmica i administrativa bàsica)

 • Per als projectes de l'administració central, gestionats per la URV, s'estableixen en el 6 % (3 % SGR + 3 % departament).
 • Per a les activitats de transferència, formació permanent i prestació de serveis, s'estableix un cànon d'un 6 %. Aquest cost directe inclou la gestió tècnica, econòmica, acadèmica i administrativa i la coordinació de l'acció per mitjà d'un tècnic d'enllaç.
 • Per als projectes europeus, es considerarà uns costos directes de gestió també del 6 %. Cal considerar que hi ha projectes que admeten un cànon inferior al 20 %. En aquest cas, l'ordre de prioritat és el següent: 1 % URV Solidària > cost gestió > cànon URV > cànon Dept.

Directes addicionals

Són costos de gestió específics per a un projecte determinat. Podríem enumerar els següents, entre d'altres:

 • Publicitat (general i específica)
 • Gestió de patents
 • Accions d'emprenedoria
 • Pràctiques en empreses per a estudiants de formació continuada
 • Organització de congressos i seminaris (desplaçaments, reserva d'hotel, càtering, etc.)
 • Etc.

RETRIBUCIONS ADDICIONALS PERSONALS

El cànon URV pot ser variable, amb un mínim d'un 5 % si el professor té el pacte de dedicació complet, i un màxim d'un 20 % en cas contrari.

 2.3.2 Situació final: acompliment del principi de compensació

El compliment del principi de compensació, com ja hem dit, comporta que els ingressos i les despeses per activitats de transferència, formació continuada i prestació de serveis es vegi equilibrat. Els resultats de la simulació indiquen que el cànon total hauria de ser del 29 %, considerant que els costos no han canviat.
 
2.3.3 Proposta de cànons

Tal com s'ha posat de manifest, la situació final d'acompliment del principi de compensació comporta doblar els cànons per activitats de transferència, prestació de serveis i formació continuada. Aquesta és la situació final, encara que creiem més adequat arribar-hi de manera gradual, actuant sobre l'augment dels ingressos i la contenció de les despeses. Proposem incrementar el cànon total fins al 20 % l'any 2006 (que és el considerat pels projectes europeus i, per tant, és una bona referència).
A la taula següent hi ha els cànons i costos de gestió aplicables cada anualitat:

 

 
 
Imputació de costos de gestió

Cànon dept. o unitat

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Cànon URV

Total

CànonURV

Total

Cànon URV

Total

URV

                 

Projectes MCiT

3
3

Cost gestió SGR
Cost gestió dept

4

4 + 1
(9+1)

15
(20 ?)

4 + 1
(9+1)

15
(20 ?)

4 + 1
(9+1)

15
(20 ?)

Prestació de serveis

6

Cost gestió URV

4

4 + 1

15

7 + 1

18

9 + 1

20

Retrib. addicionals

---

---

--

5/20

5/20

5/20

FURV

                 

Transferència

7

Gestió econòmica i administrativa +
Tècnic d'enllaç

4

4 + 1

15

7 + 1

18

9 + 1

21

Formació permanent

7

Gestió econòmica i administrativa +
Tècnic d'enllaç

4

4 + 1

15

7 + 1

18

9 + 1

21

Projectes europeus

7

Gestió econòmica i administrativa +
Tècnic d'enllaç

4

9 + 1

20

9 + 1

20

9 + 1

21

 
El percentatge d'acompliment del principi de compensació seria:

Indicador

2003
%

2004
%

2005
%

2006
%

Explicació

Cànons ingressats (Trans + PS+FC) /
Despeses (Trans + PS+FC)

52

62

70

76

PRINCIPI DE COMPENSACIÓ

 
2.4.4 Situacions singulars

De forma pactada, i d'acord amb el Consell de Govern, es pot flexibilitzar l'aplicació dels cànons en casos signulars com és ara quan les activitats es realitzin fora de les instal.lacions de la URV o be que la gestió la realitzi una altre entitat.
 
Referència

(1). El coste de los contratos de investigación en la Universidad española, Ismael Rodrigo Martínez i Cristina Villarroya Bergés, Revista Valenciana d'estudis autonòmics, N.27, 1999