saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de venia docendi de la URV

Introducció

Els tipus de professorat que conformen la plantilla docent de la Universitat Rovira i Virgili (URV) estan clarament definits a la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. Tanmateix, existeixen professionals que per la seva experiència poden col·laborar en tasques docents, per la qual cosa aquesta activitat ha de ser regulada atenent a la particularitat específica de cada situació.

A efectes d'aquesta Normativa, s'entén per venia docendi l'autorització que el rector o rectora de la URV atorga a professionals que no formen part del col·lectiu docent i investigador (CDI) de la URV per tal que puguin participar en tasques docents que condueixen l'estudiant a l'obtenció de títols oficials o títols propis de la URV, tant en centres propis com adscrits.

L'objectiu d'aquesta Normativa és organitzar i reconèixer les tasques docents que realitzen a la URV persones que no formen part del CDI de la URV.

Article 1. Objecte i naturalesa

1. Aquesta Normativa té per objecte determinar, amb caràcter no exhaustiu, les persones que poden ser beneficiàries de la venia docendi que concedeix el rector o rectora per participar en la docència de títols oficials o títols propis de la URV i regular els requisits i condicions per a la seva concessió.

2. La venia docendi és una autorització acadèmica de caràcter administratiu, necessària per col·laborar en la docència de títols oficials i títols propis de la URV, tant en centres propis com adscrits a la URV, atorgada pel rector o rectora a aquelles persones que no la tinguin reconeguda en virtut de la seva condició de professor.

3. Pel que fa als títols propis, si la memòria del títol inclou professionals d'especial qualificació que tenen la titulació adequada i la resta de requisits exigits per a la docència en les assignatures que han d'impartir, però no gaudeixen de la condició de professors de la URV, l'aprovació de la memòria del títol per part del Consell de Govern implica la concessió implícita de la venia docendi.

Article 2. Possibles beneficiaris de la venia docendi

1. En el cas de centres propis, es pot concedir la venia docendi a les persones

següents:

a) Persones externes que hagin de realitzar tasques docents en estudis de grau,màster i doctorat.

b) Persones externes que dirigeixin o codirigeixin tesis doctorals.

c) Professorat ad honorem.

d) Personal d'administració i serveis de la URV que tingui un encàrrec del rector per realitzar tasques docents.

e) Personal investigador en formació d'institucions de recerca públiques o privades per a col·laboracions docents.

f) Personal investigador vinculat a institucions de recerca públiques o privades per a col·laboracions docents.

g) Persones proposades per un departament de la URV que tinguin la titulació adequada i la resta de requisits exigits per a la docència en una determinada assignatura.

2. En el cas de centres adscrits a la URV, es pot concedir la venia docendi al personal que hi realitzi tasques docents.

Article 3. Venia docendi per a persones que no formen part del CDI de la URV

1. Els departaments de la URV poden elevar la sol·licitud de venia docendi per a persones que no formin part del CDI i que, per la seva qualificació especial o competència reconeguda, puguin contribuir ocasionalment de forma efectiva a la docència en matèries pròpies d'un determinat àmbit de coneixement.

Aquestes persones externes poden encarregar-se de forma íntegra d'una part d'alguna assignatura, però en cap cas poden ser responsables d'una assignatura completa o signar actes. En aquest cas, la docència figura íntegrament en el POA del departament (100%). En canvi, si la col·laboració docent consisteix a participar de forma ocasional en tasques docents amb la presència del professorat de l'assignatura, la docència figura en el POA del Departament al 50%, sempre que de forma acumulada les col·laboracions superin les 10 hores d'activitat corresponent a l'assignatura.

2. Es concedeix la venia docendi als directors o codirectors de tesis doctorals d'estudiantat matriculat a la URV, durant el període de realització de la tesis doctoral, sempre que es mantingui la matrícula vigent i fins que la tesi doctoral sigui defensada.

3. Es concedeix la venia docendi a les persones que obtinguin el nomenament de professorat ad honorem per part del rector o rectora de la URV d'acord amb la normativa específica vigent.

4. Es concedeix la venia docendi als membres del personal d'administració i serveis de la URV que tinguin un encàrrec del rector per realitzar tasques docents.

Article 4. Venia docendi per a persones procedents d'institucions de recerca públiques o privades

1 Els becaris i personal investigador en formació procedent d'institucions de recerca públiques o privades poden col·laborar en docència fins a un màxim de 60 hores anuals per curs acadèmic, amb l'autorització prèvia de la Universitat i de la institució de procedència, mitjançant un conveni específic. En aquest cas, les tasques docents poden no figurar en el POA del departament si la col·laboració es realitza amb la presència de professorat de l'asignatura.

2. Els investigadors procedents d'institucions de recerca públiques o privades poden obtenir la venia docendi per participar en tasques docents a la URV. Aquests investigadors es consideren vinculats a la URV mitjançant un conveni específic.

Article 5. Venia docendi per al personal docent de centres adscrits a la URV

Per impartir docència en centres adscrits es requereix la concessió prèvia de venia docendi per part del rector o rectora de la URV.

Article 6. Sol·licitud de venia docendi

1. Les sol·licituds de venia docendi han de ser presentades per les persones interessades a través de la direcció del departament o del centre adscrit implicat al vicerectorat competent en matèria de professorat.

2. La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'un curriculum vitae de la persona interessada on s'acreditin els mèrits i capacitats. També es poden aportar informes o documentació que es considerin adequats als efectes d'acreditar els mèrits docents o de recerca.

3. Per obtenir la venia docendi és necessari que la titulació o experiència professional de la persona sol·licitant es correspongui amb el perfil de la matèria o matèries que ha d'impartir.

4. El vicerectorat competent en matèria de professorat ha de tramitar les sol·licituds presentades.

Article 7. Resolució

1. El rector o rectora resol les sol·licituds de venia docendi.

2. Les sol·licitud denegades no poden tornar-se a presentar en el mateix curs acadèmic. Únicament es pot presentar una nova sol·licitud si es justifiquen nous mèrits o mèrits no valorats anteriorment que acreditin la qualificació de candidat. No obstant això, la persona interessada pot presentar recurs de reposició previ a la impugnació davant l'ordre jurisdiccional contenciosa administrativa.

3. La resolució de la venia docendi concedida es comunica a la persona interessada i al departament o al centre adscrit sol·licitants.

Article 8. Durada

La venia docendi per impartir docència en titulacions oficials es concedeix per cursos acadèmics en els termes previstos en aquesta Normativa, a excepció de la prevista per a la direcció o codirecció de tesis doctorals, que es regeix per l'article 3.

Disposició addicional

La venia docendi no suposa una vinculació administrativa laboral, civil o mercantil, i no té en cap cas caràcter retroactiu.

Disposició final

Aquesta Normativa entra en vigor el dia que l'aprova el Consell de Govern de la URV.