saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa sobre la propietat industrial i intel·lectual de la URV

Preàmbul

La propietat industrial i intel·lectual està assolint una rellevància especial en el món universitari, ateses les noves realitats i reptes, i la necessitat de combinar la creació amb la transmissió de coneixements científics, tècnics i humanístics. Així ho ha entès la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que estableix la necessitat que les universitats i el departament competent en matèria d'universitats protegeixin i fomentin l'explotació de la propietat industrial i intel·lectual de les universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement que el personal de la universitat dugui a terme. De l'activitat de recerca, desenvolupament, innovació i transferència de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) es poden generar resultats als quals s'hagi d'aplicar la normativa en matèria de propietat industrial i intel·lectual, en particular el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria per a obres susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual; la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible; la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació i per a invencions susceptibles de protecció per drets de propietat industrial, normatives que segueixen règims jurídics diferenciats la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

La normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual esmentada estableix que la propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel sol fet de la seva creació; no obstant això, preveu el dret d'explotació de l'obra per part de la universitat, així com un règim específic per als programes d'ordinador.

Quant a les invencions, de l'article 21 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents se'n deriva que pertanyen a la universitat les invencions obtingudes pel seu personal docent i investigador en l'exercici de les funcions que li són pròpies, sigui quina sigui la naturalesa de la relació jurídica per la quan hi estigui vinculat.

A l'hora de determinar la política universitària en aquesta matèria, cal considerar també els drets que corresponen als autors o inventors. Així, no només cal tenir en compte els drets d'autor que tant la Llei de propietat intel·lectual com la Llei de patents els atribueixen, sinó que a més l'article 14.1 i) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, reconeix al personal investigador el dret a participar en els beneficis que obtinguin les entitats per a les quals presta serveis com a conseqüència de l'explotació eventual dels resultats de l'activitat de recerca, desenvolupament o innovació en què hagi participat.

D'acord amb el marc jurídic, la present normativa respon a la voluntat de la URV, d'una banda, de fomentar les activitats de recerca, desenvolupament, innovació i transferència dins la comunitat universitària, i d'involucrar activament el personal de la universitat i, de l'altra, d'establir mecanismes per explotar els resultats derivats d'aquestes activitats, tot reforçant la posició de la URV com a entitat capdavantera en la generació de nous projectes empresarials basats en la innovació, com dels resultats obtinguts en el marc de les col·laboracions de caràcter científic, tècnic o artístic amb el sector privat d'acord amb l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

L'objectiu d'aquesta normativa és, d'una banda, donar la necessària seguretat jurídica tant a la URV com als membres de la comunitat universitària i als tercers amb qui col·labori la URV en el marc del desenvolupament de projectes d'R+D+I, i, de l'altra, fer partícips el personal docent i investigador i els estudiants de la URV dels ingressos que es puguin obtenir per l'explotació comercial dels resultats de la seva activitat de recerca, desenvolupament, innovació i transferència .

Finalment, cal esmentar que, en data 1 d'abril de 2005, es va signar un conveni específic entre la Fundació URV (en endavant, FURV) i la URV per a la cessió dels drets de propietat industrial i que en data 1 d´abril de 2009 es va signar un conveni específic entre la FURV i la URV per a la cessió de drets de propietat intel·lectual, en el qual es va acordar que la FURV cedia a la URV tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que li poguessin pertànyer com a conseqüència de l'activitat de recerca del personal investigador que la FURV hagués contractat per prestar els seus serveis en projectes, contractes i convenis duts a terme per personal docent i investigador de la URV. Així mateix, la FURV, en virtut del conveni de data 11 de maig de 2000, va assumir l'encàrrec de gestionar la propietat industrial i intel·lectual dels resultats obtinguts pel personal de la URV, en el marc de les seves activitats de recerca, motiu pel qual la present normativa té en consideració el seu paper en els procediments de protecció i gestió de la recerca.

La present normativa de propietat industrial i intel·lectual estableix, per tant, una regulació completa i coherent de tota aquesta matèria que permeti assegurar l'assoliment dels objectius fixats en el present preàmbul.

Títol I.- Objecte i definicions
Article 1.Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta normativa té per objecte establir un marc jurídic que reguli els aspectes següents:

 • a) La determinació de la titularitat dels resultats derivats de les activitats de recerca, desenvolupament, innovació i transferència (en endavant, R+D+I) realitzades pel personal investigador i els estudiants de la URV, com a conseqüència de la seva funció acadèmica i discent, bé en el marc del desenvolupament d'una activitat pròpia de la URV o bé en col·laboració amb terceres persones o entitats.
 • b) La comunicació de la generació d'un nou resultat en les activitats d'R+D+I de la URV per iniciar els tràmits de protecció.
 • c) La determinació dels drets econòmics resultants de l'explotació dels resultats esmentats.

   1.1. La present normativa s'aplica al personal investigador i estudiants de la URV, en el marc de les seves activitats docents,   discents o d'R+D+I.

Article 2.Definicions

A efectes de la present normativa s'entén per:

 1. Personal investigador de la URV: el col·lectiu docent i investigador que desenvolupi activitats docents i d'R+D+I a la URV i el personal d'administració i serveis que obtingui resultats susceptibles de ser protegits a la URV.
 2. Personal col·laborador: el personal extern a la URV que participi en la realització d'activitats d'R+D+I a la URV, en el marc d'un acord d'adscripció, de col·laboració o de naturalesa similar.
 3. Estudiants de la URV: les persones matriculades en ensenyaments de la URV i la FURV que no tinguin la consideració de personal investigador en formació, d'acord amb els criteris i condicions establerts a l'Estatut de la URV.
 4. Resultats: tota la tecnologia, coneixement o processos, entre altres, que hagin estat desenvolupats o obtinguts com a conseqüència de les activitats docents, discents i d'R+D+I a la URV per personal investigador o estudiants de la URV.
 5. Invenció: el resultat susceptible de protecció per un dret de propietat industrial, que inclou, de forma enunciativa però no limitativa, patents, models d'utilitat, topografies de semiconductors i dissenys industrials.
 6. Obra: el resultat susceptible de protecció per un dret de propietat intel·lectual, que inclou, de forma enunciativa però no limitativa, articles, llibres, explicacions de càtedra, conferències, obres multimèdia, bases de dades i programes d'ordinador (software).
 7. Cessió: la transmissió de la titularitat d'un resultat per part de la URV a un tercer.
 8. Transferència: la transmissió a un tercer de drets sobre els resultats, mitjançant la seva cessió o mitjançant la concessió d'una llicència dels drets d'ús i d'explotació sobre aquests resultats.

Títol II. Titularitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual i dels drets d'explotació sobre els resultats

Capítol I. Recerca pròpia de la URV

Article 3. Titularitat dels resultats

La URV ha de vetllar per preservar la titularitat dels resultats generats pel personal investigador de la URV en el marc de les seves funcions acadèmiques, docents i d'R+D+I, estiguin protegits o no per mitjà d'un dret de propietat industrial o intel·lectual o per secret industrial, ja que formen part del seu patrimoni, d'acord amb la normativa aplicable.

Article 4 .Titularitat dels drets de propietat industrial

 1. Personal investigador de la URV

Correspon a la URV la titularitat així com els drets d'explotació de les invencions desenvolupades pel personal investigador de la URV com a conseqüència de les seves funcions docents i d'R+D+I a la URV, d'acord amb el règim establert a la normativa vigent en matèria de propietat industrial.

Tret que hi hagi cap prova en contra, les invencions per a les quals es presenti una sol·licitud de patent o d'un altre títol de protecció exclusiva dins de l'any següent a l'extinció de la relació amb la URV, es presumeixen fetes durant la vigència d'aquesta relació.

 1. Estudiants de la URV

Correspon als estudiants de la URV la titularitat i els drets d'explotació de les invencions que hagin realitzat en el marc d'una activitat acadèmica a la URV. En el cas de les invencions realitzades pels estudiants conjuntament amb personal investigador de la URV, correspon la titularitat, així com els drets d'explotació, tant als estudiants com a la URV en la proporció en la què hagin intervingut els estudiants i el personal investigador de la URV, respectivament, en la seva consecució.

Article 5. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual

 1. Personal investigador de la URV

Correspon al personal investigador de la URV l'autoria de les obres creades com a conseqüència de les seves funcions docents i d'R+D+I a la URV.

No obstant això, els drets d'explotació sobre les obres corresponen a la URV, en els termes i amb l'abast previst en la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, sense perjudici dels règims específics previstos a l'apartat 3 de l'article 5 de la present normativa. El personal investigador de la URV pot acordar amb la URV la cessió d'aquests drets d'explotació a favor de la URV amb caràcter exclusiu, per a l'àmbit territorial mundial, durant tot el termini de vigència dels drets de propietat intel·lectual i sense cap limitació per raó de matèria o activitat.

 1. Estudiants de la URV

Correspon als estudiants de la URV l'autoria, així com la titularitat dels drets d'explotació, sobre els treballs docents que hagin estat objecte d'avaluació en el marc dels seus estudis, així com de qualsevol obra que es realitzi en el marc d'una activitat acadèmica.

No obstant això, l'autoria de les obres realitzades per estudiants de la URV sota la direcció o coordinació de personal investigador de la URV correspon tant a l'estudiant com al referit personal investigador de la URV, i la titularitat dels drets d'explotació correspon a l'estudiant i a la URV en la proporció en què hagin intervingut l'estudiant i el personal investigador de la URV, respectivament, en la seva realització.

 1. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual en supòsits específics

    3.1. Programes d'ordinador i aplicacions informàtiques (software)

 1. En cas que l'obra creada per personal investigador de la URV com a conseqüència de les seves funcions docents i d'R+D+I sigui un programa d'ordinador o una aplicació informàtica (software), la titularitat dels drets d'explotació correspon, exclusivament, a la URV, d'acord amb la normativa de propietat intel·lectual vigent.
 2. En el cas del programa d'ordinador (software) desenvolupat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació de la URV, l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació corresponen a la URV en cas que l'editi i la divulgui sota el seu nom, tret que hi hagi cap pacte en contra.

    3.2. Obres col·lectives

En cas que l'obra s'hagi creat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació de la URV, l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació corresponen a la URV, en cas que l'editi i la divulgui sota el seu nom, tret que hi hagi cap pacte en contra.

    3.3. Bases de dades

La titularitat dels drets d'explotació sobre les bases de dades que per la selecció o disposició dels continguts constitueixin creacions intel·lectuals, d'acord amb la normativa aplicable, i hagin estat creades per algun membre del personal investigador de la URV, com a conseqüència de les seves funcions docents i d'R+D+I a la URV, correspon a la URV, sens perjudici, si escau, dels drets que poguessin subsistir sobre els continguts esmentats.

Article 6.Reconeixement d'autoria i obligació de mencionar de la URV

 1. La URV ha de respectar el dret del personal investigador i dels estudiants de la URV de ser reconeguts com a inventors o autors, segons el cas, dels resultats que hagin creat, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.
 2. Tret que la URV es manifesti expressament en contra, en tota obra o invenció en què participi el personal investigador de la URV com a conseqüència directa o indirecta de les seves funcions docents i d'R+D+I a la URV, cal mencionar-ne la vinculació amb la URV.
 3. El personal investigador de la URV ha de mencionar, de forma visible, en qualsevol obra o difusió de resultats (articles, comunicacions, ponències, participacions en congressos, aparicions en mitjans de comunicació i, en general, en totes les manifestacions resultants de la seva activitat investigadora), la titularitat dels quals correspongui a la URV, la seva vinculació amb la URV amb de la manera següent: «© Universitat Rovira i Virgili, any (...). Tots els drets reservats», tret que ja figuri la seva filiació a la URV.

Article 7.Transferència de drets dels estudiants a favor de la URV

 1. Els estudiants de la URV i la URV poden acordar la transferència a favor de la URV dels drets d'explotació dels resultats dels quals siguin titulars, amb la finalitat que la URV n'assumeixi les tasques de protecció i explotació.
 2. La transferència s'ha de regular mitjançant un acord de cessió signat entre l'estudiant de la URV i la URV, en el qual s'ha d'establir la compensació que correspon a l'estudiant de la URV.

Capítol II. Resultats generats en col·laboració

Article 8.Resultats obtinguts en virtut de l'execució de contractes d'R+D+I

 1. La realització de qualsevol treball de caràcter científic, tècnic o artístic; la participació en ensenyaments d'especialització o en activitats específiques de formació, i la realització de projectes d'R+D+I amb universitats i entitats públiques o privades, amb independència de l'àmbit del coneixement en què es duguin a terme, requereixen la signatura prèvia del corresponent contracte d'R+D+I de col·laboració, a l´empara de l´article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d´universitats.
 2. El règim de titularitat dels drets sobre els resultats que s'obtinguin en el marc de l'execució del contracte d'R+D+I, així com la distribució dels corresponents drets d'explotació que se'n derivin, s'ha de preveure al contracte esmentat. En tot cas, al contracte s'han de respectar els drets que li puguin correspondre a la URV i al personal investigador de la URV en virtut de la present normativa.
 3. La FURV és la institució encarregada de formalitzar els contractes d'R+D+I pel que fa a les activitats esmentades a l'apartat 1 del present article que vulgui realitzar el personal investigador de la URV.

Article 9.Resultats obtinguts per personal col·laborador

 1. La titularitat dels drets sobre els resultats generats per personal col·laborador, així com la distribució dels corresponent drets d'explotació que se'n derivin, s'haurà de preveure al contracte, acord o conveni d'adscripció o de col·laboració signat entre l'entitat d'origen, l'entitat receptora i el personal col·laborador.
 2. En tot allò que no estigui expressament previst al contracte, acord o conveni d'adscripció o de col·laboració, s'aplicaran al personal col·laborador els drets i obligacions del personal investigador previstos en aquesta normativa que els puguin correspondre.

Capítol III. Resultats obtinguts per la FURV

Article 10.Cessió de drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la FURV a favor de la URV

En virtut dels convenis específics d'1 d'abril de 2005 i d'1 d´abril de 2009 entre la FURV i la URV, en els quals s'acorda que la FURV cedeix a la URV tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que li pertanyin com a conseqüència de l'activitat de transferència i d'innovació del personal extern que la FURV hagi contractat per prestar els seus serveis en projectes, contractes i convenis duts a terme per personal investigador de la URV, correspon a la URV la titularitat dels resultats obtinguts per la FURV.

Títol III. Comunicació i protecció dels resultats

Article 11.Comunicació de l'obtenció de resultats

 1. Qualsevol membre del personal investigador de la URV que desenvolupi o participi en l'obtenció d'un resultat susceptible de protecció per la URV ha de notificar aquest fet a l'Àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual de la FURV, en el termini màxim de tres (3) mesos des de la seva obtenció.
 2. La manca de comunicació per part del personal investigador de la URV de l'obtenció d'un resultat susceptible de protecció en el termini establert a l'apartat 1 del present article comporta la pèrdua dels drets reconeguts en aquesta normativa i en la legislació general de propietat industrial.
 3. La comunicació a l'Àrea de la Propietat Industrial i Intel·lectual de la FURV es pot realitzar de forma personal o mitjançant el departament o grup de recerca al qual pertanyi qualsevol dels inventors o autors. La comunicació s'ha d'efectuar necessàriament mitjançant el Formulari de notificació de l'obtenció del resultat aprovat per la FURV, que prèviament el personal investigador de la URV ha d'haver sol·licitat a la mateixa FURV, degudament emplenat i signat, i juntament amb tota aquella documentació i informació referent al resultat que en permeti l'avaluació per la Comissió de Política Científica i Transferència, delegada del Consell de Govern de la URV.
 4. El Formulari de notificació i la documentació adjunta s'han de presentar de forma telemàtica, a través de l'enviament d'un correu electrònic a l'Àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual de la FURV, o de forma presencial a les instal·lacions del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la FURV.
 5. En cas que el Formulari de notificació presentat no contingui la informació i documentació necessàries per valorar adequadament el resultat o per iniciar els tràmits de protecció jurídica, la FURV pot requerir al personal investigador de la URV que l'aporti, d'acord amb l'obligació de col·laborar establerta a l'article 15 de la present normativa. Només a partir del moment que la FURV hagi rebut tota la informació i documentació requerides, es considera completa l'obligació de notificar l'obtenció del resultat, d'acord amb l'apartat 1 del present article.

Article 12.Comissió de Política Científica i Transferència, delegada del Consell de Govern de la URV

 1. La Comissió de Política Científica i Transferència, delegada del Consell de Govern, competent en matèria de política científica, investigació, transferència i innovació (en endavant, la Comissió), és un òrgan que té com a funcions:
  a) Avaluar els nous resultats desenvolupats que s'hagin comunicat a la FURV.
  b) Decidir si la URV manté o no els drets sobre els resultats i la fórmula i estratègia de protecció.
  c) Resoldre qualsevol discrepància respecte a l'atribució de la titularitat d'un resultat, sens perjudici dels procediments establerts a la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent.

Article 13.Avaluació dels resultats

 1. L'Àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual de la FURV ha de valorar els resultats i elevar a la Comissió, després d'haver-ho comunicat al titular del vicerectorat competent en matèria de transferència de tecnologia i innovació, una proposta sobre la conveniència de protegir els resultats a nom de la URV, així com l'estratègia de protecció recomanada.
 2. La Comissió, a partir de la proposta de l'Àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual de la FURV, ha de decidir si es mantenen els drets sobre el resultat, d'acord amb la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent, o si es considera secret industrial i se'n reserva el dret d'ús en exclusiva.
 3. En cas que la Comissió no pugui reunir-se abans de tres mesos des de la comunicació del resultat, el titular del vicerectorat competent en matèria de transferència de tecnologia i innovació està facultat a adoptar les decisions previstes a l'apartat 2 del present article 13 de la present normativa, amb la condició que, tan aviat com es reuneixi la Comissió, aquest òrgan sigui informat sobre aquestes decisions, que pot ratificar o revisar.

Article 14.Gestió de la protecció dels resultats

 1. En cas que s'acordi iniciar els tràmits per obtenir la protecció dels resultats en nom de la URV, la gestió dels tràmits necessaris per obtenir-la serà assumida per la FURV, que podrà comptar amb la col·laboració de professionals externs per dur-la a terme.
 2. La gestió de la protecció dels resultats derivats de projectes d'R+D+I desenvolupats en col·laboració amb tercers s'ha de fer segons el que s'estableixi sobre això en el contracte corresponent.

Article 15.Col·laboració dels autors i inventors

 1. Els membres de la comunitat universitària de la URV que hagin participat en l'obtenció d'un resultat tenen l'obligació de col·laborar amb la URV i la FURV en tot allò que sigui necessari per tal que la URV pugui obtenir l'adequada protecció del resultat i, eventualment, la seva transferència.
 2. L'obligació de col·laboració inclou l'obligació de subscriure els documents públics o privats que resultin necessaris davant qualsevol oficina nacional, estatal i estrangera competent en matèria de propietat industrial i intel·lectual (de forma enunciativa, però no limitativa, oficines de patents i marques, registres de la propietat intel·lectual, etc.) per tal que la URV, així com els mateixos autors o inventors, constin o esdevinguin, segons el cas, titulars dels drets de propietat industrial i intel·lectual que els corresponguin sobre el resultat i puguin exercir els drets inherents a aquesta condició.
 3. Els estudiants de la URV que hagin acordat amb la URV la transferència a favor de la URV dels drets d'explotació sobre un resultat amb la finalitat que aquesta se n'encarregui de la protecció i explotació, segons l'article 7, queden sotmesos a la mateixa obligació de col·laboració que es preveu en aquest article.

Article 16.Confidencialitat i divulgació dels resultats

 1. Els membres de la comunitat universitària de la URV, així com qualsevol altra persona que participi en activitats docents i d'R+D+I a la URV, han de tractar la informació relativa a qualsevol recerca desenvolupada a l'entorn de la URV de manera confidencial i garantir aquesta confidencialitat, per tal de preservar els drets de la URV o dels tercers que col·laborin en aquestes activitats.
 2. Una vegada definit el procediment que cal seguir per preservar els resultats susceptibles de ser protegits per la URV, els membres de la comunitat universitària de la URV i, si escau, les entitats o persones físiques que col·laborin amb la URV han de respectar els terminis establerts per la FURV per divulgar els resultats i s'han de comprometre a no realitzar cap acte de divulgació, sense autorització prèvia de la FURV, per no perjudicar la seva protecció jurídica.
 3. La difusió, la divulgació o la informació públiques o a tercers d'un resultat susceptible de ser protegit per qualsevol mitjà que facin membres de la comunitat universitària i entitats o persones físiques que col·laborin amb la URV s'ha de comunicar prèviament a la FURV. La FURV pot denegar-ne la difusió, la divulgació o la informació de forma justificada.
 4. En els actes de difusió o divulgació públiques a càrrec de personal investigador de la URV s'ha de mencionar de forma expressa la seva vinculació a la URV, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 6 d'aquesta normativa, així com, si escau, els drets que li puguin correspondre sobre els resultats objecte de difusió i divulgació.
 5. En el cas dels projectes d'R+D+I desenvolupats en col·laboració amb tercers, la URV ha d'incloure en els contractes corresponents les normes de la URV relatives a la confidencialitat i difusió dels resultats.

Article 17.Cessió dels drets sobre els resultats a autors o inventors

 1. En cas que la URV no estigui interessada en la titularitat d'un determinat resultat, o vulgui renunciar a la sol·licitud o al manteniment de qualsevol títol o extensió internacional d'un dret de propietat industrial o intel·lectual, ho ha de comunicar al personal investigador o als estudiants de la URV que siguin els autors o inventors, segons el cas. No obstant això, si la URV ha subscrit un contracte amb un tercer preveient en favor seu un dret preferent a la titularitat del resultat, s'aplicarà el que estipuli el contracte.
 2. En cas que els autors o inventors hi estiguin interessats, la URV pot acordar cedir-los els drets esmentats, d'acord amb les condicions que pactin la URV i els autors o inventors.
 3. La cessió d'un resultat als seus autors o inventors requereix un acord de la Comissió, que l'ha de comunicar per escrit al o la gerent perquè, d'acord amb l'Estatut de la URV, en faci la proposta al rector o rectora.
 4. La cessió en favor dels autors o inventors comporta que poden comercialitzar el resultat lliurement, sempre que l'activitat comercial no sigui contrària als principis rectors de la URV. Els autors o inventors han de mantenir la FURV informada sobre els tràmits de protecció dels resultats i els drets que els siguin reconeguts.
 5. La URV es pot reservar el dret a participar en un percentatge dels ingressos obtinguts en l'explotació del resultat objecte de cessió, tant en cas de ser explotat pels autors o inventors de forma directa com en cas de donar la llicència o cedir-lo a tercers. A més, la URV s'ha de reservar en qualsevol cas el dret d'utilitzar el resultat amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús per a activitats docents i d'R+D+I.
 6. La URV pot establir els mecanismes que consideri adients per recuperar les despeses ocasionades per la cerca, redacció, tramitació i manteniment del títol de propietat industrial i intel·lectual.

Article 18.Seguiment dels resultats

 1. La FURV ha de portar un registre actualitzat dels resultats de titularitat de la URV que hagin estat comunicats d'acord amb el procediment previst en aquesta normativa.
 2. En aquest registre, cal fer el seguiment dels aspectes següents:
  a) Notificacions d'obtenció de resultats presentades pel personal investigador de la URV, i les comunicacions i requeriments derivats del procediment de notificació d'obtenció del resultat.
  b) Determinació dels autors o inventors i dels titulars dels drets sobre els resultats.
  c) Sol·licituds de protecció dels resultats.
  d) Títols de protecció concedits, amb determinació del termini i abast geogràfic i material.
  e) Negocis de transferència, amb determinació de la persona o entitat adquirent i les condicions de la transferència.

Títol IV. Explotació dels resultats
Capítol I. Determinació de la fórmula d'explotació

Article 19.Fórmules d'explotació dels resultats

La URV pot explotar comercialment els resultats de la manera que consideri més adient per complir les seves finalitats. En tot cas, la competència per determinar la fórmula d'explotació d'un resultat i per preveure la contraprestació que s'hi hagi d'aplicar correspon al rector o rectora, a proposta del ode la gerent, a qui, amb caràcter previ, la comissió ha d'haver proposat per escrit la fórmula d'explotació dels drets sobre els resultats que estimi adient.

 1. En cas que la URV decideixi explotar un determinat resultat mitjançant la creació d'una empresa derivada (spin-off), s'ha d'aplicar el procediment previst al Reglament de creació d´empreses a l´entorn de la Universitat Rovira i Virgili per a la transferència dels drets d'explotació sobre els resultats a l'empresa derivada.
 2. En cas que s'acordi que l'explotació dels resultats es realitzi mitjançant la transferència a tercers, s'ha de seguir el procediment que sigui aplicable d'acord amb la normativa patrimonial vigent.

Capítol II. Distribució dels ingressos de l'explotació dels resultats

Article 20.Participació en els ingressos de l'explotació dels resultats per part del personal investigador i dels estudiants de la URV

 1. Els ingressos nets anuals obtinguts per la URV per l'explotació comercial dels resultats s'han de distribuir d'acord amb la proporció que s'estableix a continuació: Ingressos nets inferiors o iguals als 6.000 €:
  1) 100% per a l'inventor(s) o autor(s)
  2) 0% per a la URV
   
 2. Ingressos nets següents entre 6.001 i 12.000 €:
  1) 80% per a l'inventor(s) o autor(s)
  2) 20% per a la URV
   
 3. Ingressos nets següents entre 12.001 i 18.000 €:
  1) 50% per a l'inventor(s) o autor(s)
  2) 50% per a la URV
   
 4. Ingressos nets següents superiors a 18.000 €:
  1) 34% inventor(s) o autor(s)
  2) 66% per a la URV
 1. Els ingressos retinguts en favor de la URV tenen la consideració de cànon, i s'han de distribuir entre els diferents centres de cost de la URV i de la FURV d'acord amb les proporcions establertes a la Normativa de cànons de la URV.
 2. En aquesta normativa s'entén per ingressos nets la diferència entre l'import total acumulat cobrat per la URV per l'explotació dels resultats i les despeses acumulades assumides per la URV i la FURV durant el procés de protecció, cerca, redacció, tramitació i manteniment i explotació del resultat.

Article 21.Ingressos obtinguts en projectes d'R+D+I en col·laboració amb tercers

 1. La distribució dels ingressos derivats de l'explotació comercial dels resultats desenvolupats en el marc de projectes realitzats en col·laboració amb tercers s'ha de preveure, d'acord amb el que preveu l'article 8, en el contracte que subscrigui la URV o la FURV amb un tercer, sens perjudici que el contracte en pugui posposar a un moment posterior la determinació de la fórmula de distribució.
 2. Els ingressos nets que obtingui la URV per l'explotació dels resultats derivats d'aquests projectes s'han de distribuir d'acord amb l'article 20 de la present normativa.

Títol V. Posició de la FURV en aquesta normativa

Article 22.Posició de la FURV

 1. Segons el conveni signat l'11 de maig de 2000, la FURV assumeix per encàrrec de la URV la gestió de la propietat industrial i intel·lectual dels resultats obtinguts pel personal de la URV en el marc de les seves activitats de recerca.
 2. En cas que la FURV, per qualsevol motiu, deixi de tenir qualsevol de les responsabilitats o atribucions previstes en la present normativa o en el conveni mencionat en aquest mateix article, aquestes responsabilitats i atribucions les ha d'assumir l'òrgan o entitat que designi la URV per realitzar aquestes funcions.

Disposició transitòria

Els resultats que hagin estats notificats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta normativa es continuen regint íntegrament per la normativa anterior.

Disposicions finals

Primera. Interpretació de la normativa

La resolució de qualsevol dubte interpretatiu de la present normativa correspon a la Comissió.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà que es publiqui al Full Oficial de la URV.