saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de professorat emèrit de la URV

1. Professorat emèrit

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant la URV ) pot nomenar professorat emèrit el professorat jubilat de la URV que hagi prestat serveis destacats almenys durant un període de deu anys, o el professorat jubilat d'una altra universitat que pel seu prestigi cultural o científic internacional pugui prestar serveis destacats a la URV.

2. Requisits
Pot ser professorat emèrit de la URV:

a) El professorat de la URV que compleixi els requisits del punt 1 i que tingui la consideració de professorat distingit de la URV o bé que hagi estat rector/a de la URV. En aquest cas, el reconeixement de la condició de professor/a emèrit és automàtica, si la persona interessada ho sol·licita.

b) El professorat de la URV que compleixi els requisits del punt 1 i que acrediti el compliment dels requisits establerts per ser considerat professor/a distingit.

c) El professorat d'altres universitats que pel seu prestigi cultural o científic internacional pugui prestar serveis destacats a la URV , al qual fa referència el punt 1, sempre que compleixi els requisits establerts en aquest punt, i acrediti el compliment de les condicions establertes per ser considerat professor/a distingit de la URV , les quals seran degudament adequades a les circumstàncies de cada cas.

3. Procediment
La sol·licitud per ser nomenat professor/a emèrit pot ser feta a iniciativa dels departaments, dels centres, del rector/a o de la persona interessada. En el cas dels departaments, dels centres o de les persones interessades, la sol·licitud s'ha de dirigir al vicerector/a competent en personal docent i investigador.

4. Vinculació
4.1. El professor/a emèrit es vincula a la URV mitjançant una relació de caràcter temporal.

4.2. La durada del nomenament és de tres anys, renovable una sola vegada per tres anys més, amb el límit màxim de la data en la qual el professor/a emèrit compleixi els 75 anys, si bé manté la condició de professor/a emèrit amb caràcter vitalici a efectes únicament honorífics.

4.3. La renovació a què es fa referència a l'apartat anterior ha de ser aprovada pel Consell de Govern a proposta del Consell del departament corresponent.

4.4. Als efectes de representació, el professorat emèrit s'assimila al personal docent a temps parcial.

4.5. El professorat emèrit és inelegible per a òrgans unipersonals de govern.

5. Retribució
La retribució del professorat emèrit no pot superar la quantitat establerta per a un catedràtic d'universitat a temps parcial amb una dedicació de 6 hores setmanals. El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, determinarà en les bases d'execució pressupostària de cada exercici la retribució del professorat emèrit dins el límit fixat.

6. Dedicació
6.1. El professorat emèrit pot col·laborar en activitats específiques de docència, recerca o altres:

· Docència: fins a un màxim de 6 crèdits anuals, preferiblement en assignatures de màster o doctorat, d'acord amb l'encàrrec del departament.

· Recerca: participació en projectes de recerca d'acord amb la normativa aplicable en cada cas, direcció de tesis doctorals, etc.

· Altres: tutories acadèmiques de grau o postgrau, col·laboracions en jornades i congressos, impartició de seminaris o similars, coordinació d'activitats docents en el si del departament, assessorament, participació en projectes institucionals, disseny de materials i metodologies docents, etc.

6.2. Les activitats del professorat emèrit s'han de desenvolupar d'acord amb la legislació reguladora de les classes passives o la legislació general de la seguretat social, segons escaigui.

Disposició transitòria
El professorat que a l'entrada en vigor de la present normativa tingui la consideració de professorat distingit mantindrà durant el primer any de professor/a emèrit la retribució equivalent al 80% de la diferència entre les retribució que percebia abans de la jubilació (comptabilitzada segons els conceptes periòdics percebuts el darrer mes de servei actiu) i la pensió de jubilació reconeguda en el moment de la seva jubilació. A partir del segon any percebrà la retribució prevista en la present normativa.

Disposició derogatòria
Aquesta normativa deroga l'article 2 del Pla de renovació del professorat dels cossos docents universitaris de la URV , aprovat pel Consell de Govern de 21 de desembre de 2006 i modificat pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2008 i de 5 de novembre de 2009.

Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Full Oficial de la URV.