saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa per a la consideració de professorat distingit de la URV

Professors Distingits

Són automàticament mereixedors d'aquesta condició:

 1. Els professors contractats o de cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet poden rebre, a petició pròpia, la consideració de professor distingit o professora distingida de la URV, com a reconeixement als serveis destacats que han prestat a la Universitat.
   
 2. Es consideren serveis destacats a la Universitat:
  1. les aportacions singulars a l'àmbit de la docència
  2. la creació d'una escola de coneixement
  3. l'excel·lència investigador
  4. la participació en la captació de recursos econòmics
  5. la participació en les tasques de gestió
  6. la contribució destacada a la projecció pública de la URV
    
 3. La consideració de professor distingit o professora distingida comporta una reducció de 12 crèdits/any en la càrrega docent durant quatre anys. Els anys de comptabilització d'aquesta reducció són a criteri de la persona distingida. Posteriorment es podrà mantenir la reducció màxima de 12 crèdits/any o la que es pugui assumir am la força docent del departament.
  1.Els professors que hagin merescut el nomenament d'investigador distingit (sènior) per part de l'òrgan competent en l'àmbit d'universitats del Govern de la Generalitat.
  2.Els professors que acreditin aportacions destacades a la Universitats valorades, d'acord amb la taula 1, amb un mínim de 5 punts. La valoració haurà de ser contrastada i validada per una comissió d'avaluació d'específica.
 4. També rebrà aquesta condició el personal docent que, a criteri de la comissió d'avaluació específica, mereixi una qualificació igual o superior a 5 punts, d'acord amb la mateixa taula 1.
 5. La comissió d'avaluació específica a què fan referència els apartats anteriors s'ha de constituir anualment, per acord del Consell de Govern, i està integrada pel rector, el vicerector encarregat d'afers de Professorat i els Professors Distingits per la URV.
 6. La sol·licitud per obtenir la consideració de professor distingit o professora distingida de la URV es pot presentar a partir del dia 1 d'abril prèvia convocatòria del rector o rectora on s'indicarà la data fi del termini de presentació de sol·licituds, adreçada al vicerectorat competent en matèria de professorat. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació que acrediti els serveis destacats a la URV.

Serveis a la universitat*

1 punt

2 Punts

Aportacions singulars a la docència

Disseny d'ensenyaments i de plans d'estudi

Projectes d'innovació educativa,

etc

A criteri del Comitè d'Avaluació

(No aplicable per acreditació automàtica)

 

Creació d'una escola de coneixement

Direcció de tesis doctorals

(mínim 10)

(mínim 20)

Excel·lència investigadora

Avaluacions positives del complement de productivitat

4

6

Captació de recursos econòmics

Responsable de contractes d'I+D+I i de transferència

Drets d'autor, drets d'explotació o cànons, ingressats per URV superiors a 50.000€1 (agrupacions A i D) o 25.000€1 (agrupacions B i C)

Drets d'autor, drets d'explotació o cànons, ingressats per URV superiors a 150.000€1 (agrupacions A i D) o 75.000€1 (agrupacions B i C)

Participació en tasques de gestió

(Acumulació de trams d'acord amb la taula 2)

4 trams

6 trams

Contribució a la projecció de la URV

Haver esta mereixedor, com a professor de la URV, de distincions, reconeixements rellevants en l'àmbit de la docència, la recerca o la creació artística o haver ocupat posicions rellevants en l'Ambit de l'administració

1 distinció nacional

(Vicens Vives, Príncep d'Asturies, Narcís Monturiol, Jaime I, ICREA, honoris causa o simiar)

1 distinció

internacional

Taula 1: Qualificació dels serveis a la URV


1Agrupacions A, B, C i D (euros constants de 2002)

Agrupació A: Ciències Mèdiques Bàsiques; Medicina i Cirugia, i Infermeria

Agrupació B: Antropologia, Filosofia i Treball Social; Estudis Anglesos i Alemanys; Història i Història de l'Art; Geografia; Estudis de Comunicació; Filologia Catalana; Filologies Romàniques; Pedagogia, i Psicologia

Agrupació C: Dret Privat, Processal i Financer; Dret Públic; Economia; Gestió d'Empreses

Agrupacio D: Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria Electrònica, Elèctric i Automàtica; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Química; Enginyeria Informàtica i Matemàtiques; Química Física i Inorgànica; Química Analítica i Química Orgànica, i Unitat Predepartamental d'Arquitectura.

Càrrec (a la URV*)

trams/any


Secretari de centre/dept.
Vicedegà, sotsdirector, responsables d'ensenyament, coordinadors màster/doctorat1/4


Degà/Director de centre, director de departament, servei o institut


1/2


Secretari general, vicerector


2/3


Rector


1

Taula 2: trams per cada any (o fracció superior a 0,5) d'exercici d'un càrrec de gestió a la URV.

*Nota: En tots els casos, es consideraran com a serveis a la URV els prestats a partir de la creació de la URV.

Disposicions transitòries

Primera
Els professors que a l'entrada en vigor d'aquesta modificació tinguin la consideració de professors distingits podran acollir-s'hi una vegada finalitzat el període reducció docent previst.

Segona
Aquesta modificació s'aplica a partir del curs 2016-17.


<!--[if-->