saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la URV

Preàmbul

El model docent de la Universitat Rovira i Virgili (URV), centrat en l'aprenentatge actiu de l'estudiantat, té com un dels punts estratègics les pràctiques externes. Les estades en empreses i entitats permeten als estudiants integrar i aplicar les competències adquirides durant la formació acadèmica fent-les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més, les pràctiques els permeten conèixer institucions i centres vinculats amb el seu àmbit d'estudi i adquirir experiència, la qual cosa els facilita la incorporació al món laboral.

La normativa de pràctiques externes vigent en l'actualitat a la URV va entrar en vigor al curs 2008-2009, coincidint amb l'inici de la implantació dels nous plans d'estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior. Aquest canvi de plantejament metodològic de les titulacions universitàries va ser l'origen d'aquella normativa, i quatre anys més tard ens trobem en una situació en què la implantació dels graus està arribant als últims cursos i la generalització de les pràctiques externes a tots els ensenyaments ja és una realitat.

Durant aquest temps, a més, han estat aprovades dues normatives que afecten les pràctiques externes. D'una banda, l'Estatut de l'estudiant universitari, que ha reconegut com a dret específic dels estudiants de grau i màster la realització de pràctiques externes i el dret a la tutela efectiva, acadèmica i professional. I d'una altra, la revisió de la normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, aprovada pel Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, que esvaeix, en gran part, la incertesa jurídica existent durant trenta anys en la gestió de les pràctiques externes dels universitaris, i estableix un marc normatiu complet i adequat als nous plans d'estudis.

Aquesta nova situació és la que requereix una revisió del sistema de pràctiques externes a la URV i el disseny d'un nou marc normatiu comú per a tots els centres i òrgans de gestió.

Article 1. Àmbit d'aplicació i tipus de pràctiques

 1. Aquesta normativa s'aplica a les pràctiques externes curriculars i extracurriculars que duen a terme els estudiants de grau, màster, doctorat i títols propis de la URV amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic.

S'entén que totes les referències que aquesta normativa fa als centres de la URV també inclouen el Centre de Formació Permanent de la URV.

 1. Les pràctiques externes es poden dur a terme en qualsevol empresa, institució o entitat pública o privada, nacional o estrangera.

Els estudiants de la URV també poden fer pràctiques a la mateixa universitat, d'acord amb el Protocol de gestió de les pràctiques externes a la mateixa Universitat, el qual estableix el procediment de gestió de les estades dels estudiants.

La possibilitat de fer pràctiques a l'entitat, empresa o institució on l'estudiant du a terme l'activitat professional ha d'estar prevista a la normativa de pràctiques de cada centre. Si escau, la normativa ha d'establir l'òrgan acadèmic que les autoritza i els criteris d'acceptació.

Les pràctiques externes també es poden fer dins del programa d'aprenentatge servei de la URV.

 1. Són pràctiques curriculars les que s'estableixen específicament com a tals al pla d'estudis i, conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic.
 2. Són pràctiques extracurriculars les que no estan específicament incloses en els plans d'estudis. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars. S'han d'incorporar al suplement europeu al títol d'acord amb la normativa vigent.

Article 2. Règim jurídic

 1. Les pràctiques externes que duen a terme els estudiants de la URV es fonamenten en l'Estatut de l'estudiant universitari i es regeixen, amb caràcter general, pel que preveu la normativa de pràctiques externes dels estudiants universitaris, per aquesta normativa i per les diferents normatives de centre que aquests aprovin a l'empara de l'article 3.2 d'aquesta normativa.
 2. Les pràctiques curriculars es fonamenten en la normativa d'ordenació dels ensenyaments oficials i es regeixen, a més a més, pel que estableix el pla d'estudis de l'ensenyament que cursa l'estudiant.
 3. En tots els casos, la relació que s'estableix entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i no laboral.

Article 3. Estructura de coordinació i gestió de les pràctiques

 1. La Comissió de Docència és l'òrgan de coordinació, debat i millora continuada del sistema de pràctiques externes dels estudiants de la URV.

La Comissió de Docència té les funcions següents per a aquest àmbit:

 • Solucionar els conflictes en la interpretació de les normatives reguladores i proposar-hi solucions unificades.
 • Ratificar les normatives de pràctiques presentades pels centres.
 • Proposar les modificacions que consideri oportunes a aquesta normativa.
 • Revisar els models de documentació de les pràctiques externes i aprovar-ne la modificació.
 • Promoure les polítiques coordinades de promoció, millora de la qualitat i avaluació de les pràctiques externes dels ensenyaments de la URV.
 • Els centres de la URV són els responsables de l'organització i la gestió de les pràctiques dels seus estudiants, i han de vetllar per la seva qualitat i bon funcionament. Són competències del centre:
 • Establir i definir els programes de pràctiques en col·laboració amb la direcció de l'entitat que acull estudiants en pràctiques.
 • Autoritzar la realització de les pràctiques.
 • Fixar els requisits i el procediment de selecció dels estudiants. Aquests criteris han de ser objectius i de coneixement públic per part dels estudiants.
 • Establir el procediment per configurar l'oferta de pràctiques externes dins el programa d'aprenentatge servei de la URV.
 • Fixar el mecanisme de seguiment i avaluació de les pràctiques segons les indicacions previstes a la normativa aplicable.
 • Gestionar els annexos als convenis de cooperació educativa corresponents a les pràctiques dels seus estudiants, segons els procediments i models establerts per a tots els centres de la URV.
 • Aprovar les normes que desenvolupin aquesta normativa.

Els centres poden crear els òrgans interns que considerin adients per gestionar les pràctiques externes dels seus estudiants i han d'adoptar normes pròpies que desenvolupin aquesta normativa. Les normatives de pràctiques dels centres han de ser ratificades per la Comissió de Docència.

 1. Dins l'àmbit d'aquesta normativa, l'Oficina d'Orientació Universitària (OOU) es configura com la unitat transversal d'assessorament tècnic i de suport als òrgans de gestió dels centres i a la Comissió de Docència. L'OOU ha d'impulsar projectes de millora en la gestió a partir de les necessitats dels centres, assessorar en les interpretacions i revisions de les normatives de pràctiques, i promoure l'elaboració d'informes i memòries.
 2. Dins l'àmbit d'aquesta normativa, el Servei de Recursos Educatius (SREd) és la unitat d'assessorament i suport metodològic de les pràctiques externes.

Article 4. Requisits dels estudiants i naturalesa de les pràctiques

 1. Poden fer pràctiques externes els estudiants de la URV i els estudiants d'altres universitats nacionals o estrangeres que estiguin cursant estudis a la URV en virtut de programes de mobilitat o de convenis establerts entre aquestes.
 2. Els estudiants que duguin a terme pràctiques curriculars s'han de matricular a l'assignatura establerta al pla d'estudis i han de complir els requisits i les obligacions que el pla d'estudis de l'ensenyament hagi previst.
 3. Els estudiants que duguin a terme pràctiques extracurriculars han de tenir matrícula vigent en el curs en el qual es realitzen les pràctiques.

Com a criteri general, els estudiants de grau que facin pràctiques extracurriculars han de tenir superats 120 crèdits en el moment de començar l'estada en pràctiques. Les normatives de centre poden establir les excepcions que considerin en consideració a les especificitats de cada ensenyament.

Els estudiants que hagin superat tots els crèdits necessaris per sol·licitar el títol poden realitzar pràctiques externes extracurriculars fins que finalitzi el curs acadèmic.

 1. Els estudiants que fan pràctiques externes gaudeixen dels drets i han de complir les obligacions previstes a la legislació vigent aplicable.
 2. Les pràctiques externes emparades en aquesta normativa són estrictament acadèmiques. Per aquest motiu, el contingut de les pràctiques ha d'estar sempre vinculat amb l'ensenyament que cursa l'estudiant. El conveni de cooperació educativa ha de fer esment del caràcter no laboral de la relació.

No obstant això, quan les pràctiques comportin una contraprestació econòmica per a l'estudiant, sigui quin sigui el concepte o la forma en què es percebi, l'entitat col·laboradora ha de donar d'alta l'estudiant al règim general de la Seguretat Social, tal com estableix la normativa vigent.

Tots els estudiants que facin pràctiques externes gaudeixen de la cobertura de qualsevol accident mitjançant l'assegurança escolar obligatòria o l'assegurança privada que la Universitat hagi previst en defecte de l'anterior.

Article 5. Remuneració de les pràctiques

 1. Les pràctiques externes curriculars poden ser remunerades, si així ho acorden el centre docent i l'entitat, empresa o institució col·laboradora.
 2. Com a criteri general, les pràctiques externes extracurriculars són remunerades. Els imports mínims en concepte de beca o ajut a l'estudi són aprovats cada curs acadèmic per la Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern. Les normatives de centre poden establir mínims superiors respecte a les compensacions econòmiques de les pràctiques dels seus ensenyaments.

Es preveu l'excepció a l'obligació de remuneració quan es compleixin totes les condicions i requisits següents:

 • Que l'entitat col·laboradora sigui una entitat sense ànim de lucre.
 • Que el centre consideri positivament la conveniència de l'excepció, ja sigui de forma genèrica per a tots els casos, ja sigui de forma específica per al cas concret.
 • Que, tot i que no s'estableixi cap mena de remuneració per a l'estudiant, l'entitat col·laboradora doni d'alta l'estudiant al règim general de la Seguretat Social. Excepcionalment, si la durada és inferior a tres mesos i el centre ho autoritza, les pràctiques es poden dur a terme sense que l'estudiant sigui donat d'alta a la Seguretat Social.
 • La quantitat econòmica que rebi l'estudiant és, en tot cas, en concepte de beca o ajut a l'estudi, l'ha de pagar directament l'entitat col·laboradora i està subjecta al règim fiscal que li sigui d'aplicació.
 • L'existència o no de remuneració i la quantitat i la forma de pagament, si escau, es determinen a l'annex al conveni de cada estada en pràctiques.

Article 6. L'estada en pràctiques

 1. La durada de les pràctiques externes és:
 2. En el cas de les curriculars, la determinada al pla d'estudis.
 3. En el cas de les extracurriculars, preferentment no superior al cinquanta per cent del curs acadèmic (750 hores), entès de l'1 de setembre al 31 d'agost. Cal procurar sempre que s'asseguri el correcte desenvolupament i seguiment de les activitats acadèmiques de l'estudiant. La normativa de centre pot establir una limitació inferior per a les pràctiques dels seus estudiants.

Excepcionalment, a criteri del centre, la durada de l'estada en pràctiques es pot ampliar fins a un màxim de 1.000 hores, en funció del rendiment acadèmic de l'estudiant.

 1. L'estudiant té dret a complir amb la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, amb la comunicació prèvia, amb antelació suficient, a l'entitat, empresa o institució col·laboradora i presentació dels justificants corresponents.

Concretament, l'estudiant té permís per absentar-se del lloc de pràctiques durant les hores necessàries en els casos següents:

 • Per assistència a activitats avaluadores o tutories.
 • Per assistència a activitats de representació o de participació en els òrgans de la Universitat.
 • Per visita mèdica.
 • Per altres situacions personals o acadèmiques que siguin considerades pels tutors.

La recuperació o compensació d'hores de pràctiques per absències degudes a permisos o baixes per malaltia o accident s'han de pactar entre el tutor o tutora acadèmic i el tutor o tutora professional, atenent a les circumstàncies del cas i a l'assoliment dels objectius proposats al projecte formatiu.

En cas que no es recuperin les hores, l'absència de l'estudiant per baixa per malaltia o accident degudament justificat fins al 5% de les hores totals de pràctiques no comporta perdre la quantitat econòmica mensual en concepte de beca o ajut a l'estudi prevista, si n'hi ha, en l'annex de pràctiques.

 1. Les pràctiques extracurriculars poden ser prorrogades, amb el vistiplau de les parts i l'estudiant, mitjançant la signatura d'un nou annex. Sumades les hores de la pròrroga, el total d'hores de pràctiques no pot superar el límit màxim previst a l'article 6.1. La sol·licitud de pròrroga l'ha de demanar l'entitat col·laboradora, amb el vistiplau de l'estudiant, mitjançant un model normalitzat adreçat al centre de la URV amb una antelació mínima de deu dies naturals abans que finalitzi el conveni. En el cas que el conveni finalitzi el mes d'agost, la sol·licitud de pròrroga s'ha de fer abans del 20 de juliol.
 2. Les pràctiques s'extingeixen automàticament quan expira el termini convingut a l'annex del conveni, si les parts no acorden un període de pròrroga. Es poden donar per acabades de forma anticipada per les causes següents:
 3. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
 4. Per denúncia motivada d'una de les parts, o de l'estudiant, manifestada per escrit abans de la finalització anticipada. La denúncia s'ha de comunicar segons el procediment i els models que la Comissió de Docència estableixi.
 5. Per incompliment manifest de les clàusules del conveni, dels pactes de l'acord de pràctiques o de la normativa aplicable.

Article 7. Procediment de gestió

 1. Les entitats que volen acollir en pràctiques estudiants de la URV han de formalitzar aquesta col·laboració mitjançant un conveni de cooperació educativa, únic per a tots els centres i ensenyaments de la URV, signat pel rector o rectora, o persona en qui delegui. El conveni ha d'establir el règim jurídic, les condicions generals i els drets i deures de les parts.
 2. Les propostes per acollir un o diversos estudiants en pràctiques s'han de presentar a cada centre, i han d'incloure el projecte formatiu que l'estudiant ha de desenvolupar. Un cop autoritzada i validada la proposta, se seleccionen els estudiants segons els criteris establerts a la normativa de pràctiques de centre.
 3. La realització de pràctiques de cada estudiant, o grup d'estudiants, s'ha de formalitzar mitjançant un annex al conveni de cooperació prèviament signat, d'acord amb els models establerts per la URV. En cada annex al conveni hi han de constar la identificació dels estudiants i els tutors, la descripció del projecte formatiu acordat i la resta de condicions específiques de l'estada en pràctiques.
 4. Tots els convenis de pràctiques i els annexos es gestionen segons els procediments i els models establerts per aquesta normativa i aprovats per la Comissió de Docència. Excepcionalment, i quan les circumstàncies així ho requereixin, es poden signar convenis i annexos amb una redacció diferent als models establerts a la URV. En aquests casos, els documents proposats han de respectar les previsions d'aquesta normativa i seguir el protocol de signatura de convenis de la URV.
 5. L'estudiant no pot començar les pràctiques sense l'existència prèvia del conveni de cooperació educativa i la signatura de l'annex de pràctiques previstos en aquest article. Així mateix, els convenis o annexos no es poden signar amb efectes retroactius, de manera que la formalització de totes les condicions de les pràctiques ha de ser prèvia a la seva vigència.

Article 8. El projecte formatiu i els tutors

 1. El projecte formatiu inclòs a l'annex del conveni ha de determinar, com a mínim, els objectius formatius i les tasques a desenvolupar. Els resultats d'aprenentatge s'estableixen segons les competències professionals que l'estudiant ha de desenvolupar durant l'estada en pràctiques.
 2. El projecte formatiu no pot establir la realització d'activitats considerades com a insalubres, penoses, nocives o perilloses, ni les que s'hagin de dur a terme en horari nocturn o en torns rotatius de 24 hores.

Excepcionalment, el centre pot autoritzar la realització de pràctiques en horari nocturn quan, per raó de la naturalesa de les activitats de pràctiques proposades, sigui imprescindible aquest horari i després d'avaluar-ne el valor formatiu.

 1. Per part de la URV, un docent de l'ensenyament que cursa l'estudiant en pràctiques (o ensenyament afí) n'ha de fer la tutoria. Els tutors acadèmics són els responsables del seguiment i l'avaluació de les activitats desenvolupades pels estudiants.

El procediment de designació dels tutors acadèmics a cada centre o ensenyament s'ha d'incloure a la normativa de pràctiques de centre, la qual ha de diferenciar les pràctiques curriculars i extracurriculars.

Els drets i deures dels tutors acadèmics estan recollits a la legislació vigent aplicable.

 1. El tutor o tutora professional designat per l'entitat, empresa o institució acollidora és la persona responsable de la formació de l'estudiant al centre de treball.

Els drets i deures dels tutors de l'entitat, empresa o institució col·laboradora estan recollits a la legislació vigent aplicable.

Les normatives de pràctiques de centre poden establir mecanismes específics de reconeixement efectiu de l'activitat dels tutors de les entitats col·laboradores.

Article 9. Pràctiques a la mateixa universitat

 1. Els estudiants poden dur a terme pràctiques externes als centres, estructures o serveis de la URV.
 2. L'assignació de l'estudiant i la concreció de la resta de característiques de l'estada en pràctiques s'ha de formalitzar en un acord que signen els degans o directors i els caps dels centres, estructures o serveis de la URV.
 3. La Comissió de Docència ha d'aprovar el procediment de gestió i els models de proposta conjunta i acord de pràctiques que es preveuen en aquest article.

Article 10. Pràctiques dels estudis de doctorat

 1. Els estudiants de doctorat poden dur a terme pràctiques externes sempre que estiguin explicitades al document d'activitats del doctorand avaluat per la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat.
 2. La proposta d'activitats ha de ser autoritzada pel coordinador o coordinadora del programa de doctorat. Aquesta autorització ha de reflectir la vinculació i la idoneïtat de les activitats de pràctiques proposades amb el treball d'investigació de l'estudiant.

Article 11. Pràctiques a l'estranger o en el marc de programes i convenis de mobilitat

 1. Les estades en pràctiques que es duen a terme en el marc de programes de mobilitat en què la URV participa es regeixen per les normes, els procediments i els documents específics que hi són aplicables. Per a tot allò no previst a les normes del programa, s'hi aplica aquesta normativa de pràctiques.
 2. La resta de pràctiques que es fan a l'estranger es regeixen per aquesta normativa.
 3. En tot cas, els estudiants que fan pràctiques a l'estranger han de disposar d'una pòlissa d'assegurances específica que cobreixi les contingències d'assistència sanitària, accident i repatriació.

Article 12. Estudiants amb discapacitat

 1. Els estudiants amb discapacitat que fan pràctiques externes tenen dret a disposar dels recursos necessaris per accedir a la tutela, a la informació, a l'avaluació i al desenvolupament de les pràctiques en igualtat de condicions. Així mateix, tenen dret a conciliar la realització de les pràctiques amb les activitats i situacions personals relacionades amb la situació de discapacitat.
 2. Els centres de la URV han de facilitar als tutors acadèmics d'estudiants amb discapacitat la informació i la formació necessàries per exercir aquesta funció. Per la seva part, els tutors han de supervisar i, si escau, sol·licitar l'adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat fan les pràctiques en condicions d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.
 3. Els centres han d'atorgar prioritat en l'elecció i en l'adjudicació de pràctiques als estudiants amb discapacitat, a fi que puguin optar a entitats, empreses o institucions en les quals estiguin assegurades totes les mesures d'accessibilitat universal, inclouent-hi les referides al transport per traslladar-se i accedir a aquestes empreses.
 4. Els centres han de fomentar que les entitats, empreses o institucions col·laboradores siguin accessibles per a la realització de pràctiques d'estudiants amb discapacitat procurant la disposició dels recursos humans, materials i tecnològics necessaris que assegurin la igualtat d'oportunitats.

Disposició transitòria primera

Aquesta normativa també és d'aplicació a les pràctiques dels estudiants d'ensenyaments de primer, de primer i segon, i de només segon cicle en procés d'extinció.

Disposició transitòria segona

Durant el període d'implantació del nou sistema de gestió de convenis de cooperació educativa previst en aquesta normativa, els centres poden continuar amb el sistema previ de signatura de convenis específics, signats pels degans i directors, sempre que no s'hagi subscrit el conveni de cooperació educativa amb l'entitat, empresa o institució col·laboradora d'acord amb aquesta normativa i les circumstàncies concretes requereixin la signatura immediata de l'acord entre les parts per iniciar l'estada en pràctiques de l'estudiant o estudiants.

Disposició transitòria tercera

Les normatives de pràctiques de centre s'han d'adaptar al que estableix aquesta normativa i la resta de normatives vigents aplicables a les pràctiques externes. Les normatives de centre s'han de trametre a la Comissió de Docència abans del 19 d'abril de 2013 perquè les ratifiqui.

Disposició transitòria quarta

De forma transitòria, i per facilitar-ne la introducció a tots els centres i ensenyaments de la URV, l'excepció prevista a l'apartat c de l'article 5.2 també es pot aplicar a empreses i entitats amb ànim de lucre durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019, si així ho consideren els responsables acadèmics del centre.

Disposició derogatòria

Aquesta normativa deroga la Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la URV, aprovada pel Consell de Govern el 10 de juliol de 2008.

Així mateix, també deroga els preceptes de les normatives de pràctiques dels c

Disposició final Aquesta normativa entra en vigor al curs acadèmic 2013-2014.