saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa sobre doble titulacions internacionals

Preàmbul

La Universitat Rovira i Virgili (URV) té, entre els seus objectius prioritaris, potenciar la projecció internacional i aprofitar les oportunitats que la internacionalització pot generar per formar els nostres estudiants, millorar les seves perspectives laborals i atreure talent internacional. Els programes d'intercanvi internacional han demostrat, amb els anys, que representen una important oportunitat per a universitats i estudiants. En aquest context, la URV pretén ampliar les oportunitats que hi ha en l'àmbit internacional fomentant dobles titulacions de grau i màster universitari amb universitats estrangeres. Aquesta normativa, doncs, defineix els criteris i les condicions bàsiques que han de preveure les dobles titulacions internacionals a la URV.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta normativa té per objecte definir els criteris i les condicions bàsiques que han de regir les relacions de col·laboració amb altres universitats, així com els procediments que han de seguir els estudiants o els titulats per universitats estrangeres que vulguin obtenir una segona titulació a la URV.
2. Així mateix, estableix les condicions que han de preveure els convenis que s'estableixin entre la URV i altres universitats estrangeres conduents a l'obtenció de dobles titulacions internacionals de grau i màster universitari a partir de titulacions preexistents a la URV.

Article 2. Definicions

1. S'entén per doble titulació internacional la possibilitat d'obtenir un títol per cadascuna de les dues universitats participants en l'acord, fonamentada en l'elevada afinitat de continguts i competències entre tots dos plans d'estudis. La similitud dels plans d'estudis permet que el segon títol es pugui aconseguir a través d'un reconeixement acadèmic i la mobilitat acadèmica durant un període definit a la universitat d'acollida.
L'estudiant ha de completar els plans d'estudis de les dues universitats participants, d'acord amb l'itinerari dissenyat al conveni que defineix l'acord de doble titulació.
2 Així mateix, en el cas que no hi hagi un conveni entre ambdues institucions, l'estudiant ha de completar igualment els plans d'estudis respectius, o convalidant estudis estrangers o cursant les assignatures corresponents.
3. S'entén per universitat d'origen la universitat on l'estudiant inicia la formació universitària i des de la qual opta a la doble titulació.
S'entén per universitat d'acollida la universitat on l'estudiant fa la mobilitat acadèmica per completar la doble titulació internacional.

Article 3. Conveni de col·laboració

1. Les propostes per establir una doble titulació internacional requereixen signar un conveni de col·laboració d'acord amb el model de l'annex II (grau i màster universitari).
2. El conveni ha de recollir els aspectes següents de les dues titulacions implicades, sense perjudici dels preceptes requerits per la llei d'aplicació:
a) El pla d'estudis i l'equivalència recíproca.
b) El pla de mobilitat. Cal explicitar les assignatures que s'han de superar a la universitat d'origen, com a requisit per continuar els estudis a la universitat d'acollida, i una taula amb les assignatures que es cursaran a la universitat d'acollida.
c) Els resultats d'aprenentatge i les competències que han d'adquirir els estudiants en ambdues titulacions.
d) El sistema d'accés i de reconeixement acadèmic, si escau.
e) El requisits d'admissió i els criteris de selecció.
f) El sistema de qualificacions que s'aplica i l'equivalència amb el sistema espanyol.
g) La gestió administrativa i acadèmica del programa.
h) La gestió econòmica del programa. Cada conveni ha d'establir els mecanismes per gestionar la part econòmica dels estudis, d'acord amb un pressupost prèviament aprovat.
Cal que aquest conveni de doble titulació l'aprovi la junta de centre, o l'òrgan equivalent, responsable de la titulació a la URV.

Article 4. Sol·licitud de convalidació d'estudis estrangers

1. No obstant l'article anterior, en el cas que no hi hagi un conveni institucional que reguli una doble titulació internacional, els estudiants o els titulats que hagin cursat estudis en una universitat estrangera i vulguin obtenir un títol per la URV poden presentar una sol·licitud de convalidació dels seus estudis i d'admissió al grau o de preinscripció al màster al centre corresponent.
2. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels estudis realitzats i de les competències adquirides. A l'annex I s'hi detalla la documentació necessària i els terminis orientatius de la sol·licitud.
3. Si per als estudis de grau els estudiants obtenen una convalidació de 30 crèdits o més, poden ser admesos als estudis d'acord amb els criteris i el nombre de places establertes pel centre.
4. En el cas dels estudis de màster, els estudiants han de ser admesos d'acord amb la titulació prèvia i els criteris que el centre hagi previst per a l'admissió al màster.

Article 5. Requisits mínims per a les dobles titulacions de grau i màster universitari a la URV

1. Programa de grau. Els estudiants que vulguin optar a una doble titulació de grau a la URV han d'haver cursat un mínim de 90 crèdits a la universitat d'origen i un mínim de 60 crèdits a la universitat d'acollida.
2. Programa de màster universitari. Els estudiants que vulguin optar a una doble titulació de màster universitari a la URV han de cursar almenys el 50% dels crèdits corresponents al pla d'estudis del màster de la URV.
3. Quan la URV sigui la universitat d'acollida, si la universitat d'origen disposa de l'acreditació de l'agència de qualitat corresponent o si en el conveni s'hi estableixen les equivalències de les competències adquirides en les diferents assignatures, no és necessari un mínim de crèdits a cursar a la URV.
Treball de fi de grau i treball de fi de màster. Segons el que estableix el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, a la URV els treballs de fi de grau i fi de màster no poden ser objecte de reconeixement dels crèdits corresponents .
4. Sistemes de qualificació. Els crèdits superats a la institució d'acollida han de ser reconeguts a la institució d'origen, d'acord amb la taula d'equivalències de qualificacions que hi ha a l'annex III del conveni.
5. En aquells casos en què el reconeixement de crèdits es realitzi per blocs d'assignatures, la qualificació que ha de constar a l'expedient de l'estudiant és la mitjana ponderada de totes les assignatures que han donat lloc al reconeixement.

Títol II. Tràmits administratius

Article 6. Accés i admissió al programa

1. Els estudiants seleccionats per la universitat d'origen per cursar els estudis de doble titulació internacional han de completar els requisits d'accés i admissió tant a la universitat d'origen com a la d'acollida.
2. Els estudiants que no estiguin en el marc d'un conveni de doble titulació han de sol·licitar l'admissió o preinscripció i convalidació d'estudis estrangers, d'acord amb el que estableix l'article 4 i el tràmit que es detalla a l'annex I d'aquesta normativa.

Article 7. Matrícula i aspectes econòmics

1. Els estudiants que vulguin acollir-se a la doble titulació internacional han de formalitzar la matrícula amb el mateix sistema i calendari que la resta d'estudiants.
2. Els estudiants s'han de matricular dels crèdits que han de cursar i n'han de pagar l'import de matrícula.
3. Pel que fa a les assignatures amb reconeixement de crèdits, a la URV els estudiants han d'abonar el percentatge del preu del crèdit establert en el decret de preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya, tenint en compte el procediment establert per la normativa de la URV.

Disposició derogatòria

Aquesta normativa deroga la normativa sobre dobles titulacions internacionals aprovada pel Consell de Govern el 30 d'octubre de 2013, sense perjudici d'allò que estableix la disposició final.

Disposició final
Aquesta normativa s'aplica a tots els acords de programes d'estudis internacionals de grau i de màster universitari que se subscriguin a partir de l'endemà que es publiqui al FOU. Els acords subscrits amb anterioritat mantenen les condicions pactades en el corresponent conveni mentre sigui vigent.

Annex I. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE L'ADMISSIÓ ALS ESTUDIS DE LA URV I DE CONVALIDACIÓ DELS CRÈDITS CURSATS A L'ESTRANGER

En el cas d'estudis de grau

La persona interessada presenta al centre on està adscrit l'ensenyament que vol cursar la documentació següent:
·  Sol·licitud
·  Document acreditatiu de la identitat
·  Certificat acadèmic dels estudis cursats, on constin dades sobre assignatures cursades, càrrega horària de cadascuna i sistemes de qualificació
·  Acreditació del títol, en el cas que els estudis cursats en una universitat estrangera estiguin finalitzats
·  Pla d'estudis de la titulació, on consti la validesa acadèmica oficial al país d'origen
·  Programes de les assignatures superades
La documentació presentada ha de tenir els requisits establerts per la legislació estatal, que estan especificats en el tràmit administratiu de convalidació d'estudis d'educació superior fets a l'estranger, difós al web de la URV.
El centre ha de resoldre la petició, tenint en compte els criteris i el nombre de places que hagi aprovat la junta de centre i que hagi ratificat la comissió delegada corresponent. També ha de tenir en compte l'adequació a les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant o el titulat a la universitat estrangera.
Si el nombre de crèdits convalidats que se li reconeixen en els estudis de la URV són 30 crèdits o més, el centre també ha de resoldre l'admissió o no als estudis.
Si la persona interessada ha finalitzat els estudis amb l'obtenció d'un títol estranger, pot optar també per homologar-lo a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Les dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament.

En el cas d'estudis de màster

La persona interessada presenta la sol·licitud de preinscripció al màster al centre on està adscrit l'ensenyament que vol cursar. Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar telemàticament i s'hi ha d'adjuntar la documentació corresponent segons la via d'accés.
Al mateix temps, l'estudiant pot fer una sol·licitud de convalidació d'estudis de màster cursats, que ha d'acompanyar de:
·  Sol·licitud
·  Pla d'estudis, en què s'ha de fer constar la validesa acadèmica oficial al país d'origen
·  Programes de les assignatures superades
La resta de documentació necessària (document acreditatiu d'identitat, certificat dels estudis cursats, acreditació del títol) l'ha de presentar en la fase de preinscripció i admissió.
La documentació presentada ha de tenir els requisits establerts per la legislació estatal corresponent.
El centre ha de resoldre la petició, tenint en compte l'adequació de les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant o el titulat en la universitat estrangera.

Annex II. Model de conveni de doble titulació per a grau i màster universitari

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ DE DOBLE TITULACIÓ DE GRAU/MÀSTER UNIVERSITARI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA UNIVERSITAT [...]

PARTS

D'una part, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV), en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 6633, de 29 de maig de 2014), que representa aquesta institució, d'acord amb les competències que preveu l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). La URV té el domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, CP 43003, Tarragona, i el NIF Q-9350003-A.

I, de l'altra, el Sr. / la Sra. [...], [càrrec] de [...] (en endavant, [...]), en virtut del seu nomenament [...]. La [...] té el domicili a [...], núm. [...], CP [...], [ciutat], [país], i el NIF/CIF [...].

Els representants d'ambdues parts declarem que tenim la capacitat jurídica necessària per a aquest acte.

ANTECEDENTS

Segons aquest acord entre la URV i [...], les dues institucions manifestem la voluntat comuna d'enfortir la cooperació en el camp de l'ensenyament superior universitari.

En conseqüència, la URV i [...] decidim fer intercanvis d'estudiants a fi que puguin obtenir una doble titulació basada en el mutu reconeixement d'ambdues titulacions oficials en els nostres respectius països.

Els articles següents tenen per objecte definir les condicions en què els estudiants de totes dues institucions poden obtenir la doble titulació i, per aquest motiu, formalitzem aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Títol de la URV

El/La [centre] de la URV, denominat/da a partir d'ara [...], imparteix el títol de [màster universitari / grau] de 60/90/120/240 ECTS de durada. El pla d'estudis íntegre és a l'annex I d'aquest conveni.

Segona. Títol de [...]

El [centre] de la [...], denominada a partir d'ara [...], imparteix el títol de [màster universitari / grau] de 60/90/120/240 ECTS de durada. El pla d'estudis íntegre és a l'annex I d'aquest conveni.

Tercera. Doble titulació

Obtenen la doble titulació els estudiants que compleixen i completen el pla de mobilitat definit en la taula d'equivalències de l'annex II d'aquest conveni, d'acord amb les normatives vigents de cada institució.

Es responsabilitzen de l'execució correcta i el seguiment del programa de doble titulació els responsables acadèmics de la titulació oficial de cada universitat:

- Per la URV: el responsable de la titulació oficial [màster universitari / grau de 60/90/120/240]
- Per la [...]: el responsable de la titulació oficial [màster universitari / grau de 60/90/120/240]

Quarta. Nombre i selecció de candidats

Cada curs acadèmic, ambdues parts hem d'acordar el nombre d'estudiants que poden formar part del programa. No obstant això, el nombre total d'estudiants admesos anualment pot modificar-se mitjançant acords mutus signats anticipadament.

La selecció d'estudiants la fa, en cada institució, una comissió acadèmica designada a aquest efecte entre les persones sol·licitants, els perfils de les quals siguin els més adequats acadèmicament i personalment. Els estudiants s'han de preinscriure en els períodes establerts en cadascuna de les universitats i han de complir els requisits d'accés i d'admissió que estableixin les normatives de cada universitat.

Cada institució ha d'aportar a la institució d'acollida la informació requerida per aquesta per registrar de manera oficial els candidats. La institució receptora no pot refusar els estudiants proposats, d'acord amb el nombre prèviament acordat, tret que no reuneixin els requisits establerts d'accés i admissió.

La institució d'origen ha de presentar a la institució d'acollida (a tot tardar el 30 de juny) la llista de les persones que ella mateixa hagi seleccionat per al curs acadèmic següent. Un responsable designat per la institució d'origen ha de fer arribar els informes de candidatura a la institució d'acollida mitjançant un correu electrònic. La institució d'acollida ha d'enviar a la institució d'origen la notificació de l'acceptació definitiva dels estudiants no més tard del 15 de juliol del mateix any.

Abans de formalitzar la matrícula, s'ha de lliurar la documentació original a la universitat.

No obstant això, si així ho acordem ambdues parts, l'estudiant, a títol individual, pot sol·licitar de participar en aquest programa realitzant els tràmits oportuns d'acord amb les dates establertes al tràmit administratiu corresponent.

Cinquena. Matrícula i taxes d'inscripció

6.1. Els estudiants que vulguin acollir-se a la doble titulació internacional han de formalitzar la matrícula amb el mateix sistema i calendari que la resta d'estudiants.

6.2. Els estudiants s'han de matricular dels crèdits que hagin de cursar i han de pagar la matrícula segons el procediment establert per cada universitat.
Qualsevol de les dues institucions participants pot convocar ajuts o beques específiques per a aquest programa de doble titulació. [ En el cas que el conveni ho prevegi, se n'han de fer constar les condicions i, amb posterioritat, s'ha d'elaborar una convocatòria pública de les beques / els ajuts corresponents ].

6.3. Pel que fa a les assignatures amb reconeixement de crèdits, a la URV els estudiants han d'abonar el percentatge del preu establert en el decret de preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya, tenint en compte el procediment establert per la normativa de la URV.

A la [ acrònim de l'altra universitat ] els estudiants n'han d'abonar el XX%, segons la normativa per la qual es regeixi aquesta universitat.

Sisena. Mobilitat

Quan la URV sigui la universitat d'acollida, els estudiants tenen l'assistència sanitària i de responsabilitat civil coberta per les assegurances obligatòries incloses en la matrícula dels estudis de la URV, d'acord amb les prestacions previstes per a cada assegurança. Tot i així, els estudiants de la [ acrònim de l'altra universitat ] han de responsabilitzar-se de subscriure una assegurança addicional que els cobreixi l'assistència sanitària, la invalidesa, la mort i la repatriació durant la seva estada a la URV.

Quan la [ acrònim de l'altra universitat ] sigui la universitat d'acollida , els estudiants de la URV han de subscriure obligatòriament una assegurança que els cobreixi l'assistència sanitària, la invalidesa, la mort i la repatriació.

Setena. Seguiment dels estudiants

La institució d'acollida ha de constituir una mecanisme de seguiment de l'estudiant durant tota l'estada. Els estudiants es beneficien de tots els serveis i recursos pedagògics posats a disposició dels estudiants del centre.

Vuitena. Validació dels estudis per la institució d'acollida

Un cop l'estudiant que opta a la doble titulació finalitzi l'estada, la institució d'acollida ha d'enviar un fitxer amb les qualificacions obtingudes per l'estudiant a la institució d'origen.

Únicament els estudiants que hagin aprovat tots els crèdits corresponents al pla d'estudis a la institució d'origen i d'acollida tenen dret a la doble titulació. En cas que l'estudiant no superi completament el pla de mobilitat a la universitat d'acollida, s'ha de tornar a matricular de les assignatures, segons el calendari establert, i abonar-ne les taxes.

A més a més, per obtenir la doble titulació, els estudiants n'han d'haver abonat totes les taxes de matrícula i de reconeixement de crèdits.

Novena. Expedició dels títols

L'estudiant que tingui dret a la doble titulació, un cop superats tots els crèdits que formen el pla d'estudis, pot sol·licitar l'expedició del títol a cadascuna de les dues universitats, on n'ha d'abonar les taxes.

Desena. Vigència

Aquest conveni és vigent des de la data de la signatura i té una durada d'un any, prorrogable automàticament per períodes anuals fins a un límit de quatre anys. Abans de la data de finalització, es podrà acordar una nova pròrroga fins a un màxim de quatre anys addicionals.

Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a l'altra amb sis mesos d'antelació a la data de finalització. En tots els casos, s'han de finalitzar els treballs que s'estiguin realitzant en el moment de la denúncia.

Onzena. Resolució de conflictes

Les parts signants hem de solucionar de mutu acord qualsevol dubte o controvèrsia respecte a aquest conveni mitjançant una negociació consensual. En el cas que aquest acord no sigui possible, sotmetrem les divergències, en relació amb la interpretació o el compliment d'aquest conveni, a un altre mitjà de resolució, que determinarem de mutu acord.

Dotzena. Protecció de dades

La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. Les parts ens comprometem a respectar la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal de cada país en tot el que sigui d'aplicació a la informació objecte d'aquest conveni.

I, com a prova de conformitat, signem aquest document per duplicat, en català i en [...], els representants de la URV i de la [...].

Tarragona, ... d ... de 20...

Annex I al conveni: plans d'estudis

Títol de la XXXXX de la URV

Assignatura

ECTS

   
   
   
   
   
   

Competències

 

Títol de XXX en la [ acrònim de la universitat signant ]

Assignatura

ECTS

   
   
   
   
   
   

Competències

 

Annex II al conveni

Taula d'equivalències

URV

 

[ acrònim de l'altra universitat ]

 

Assignatura

Crèdits

Competències

Assignatura

Crèdits

Competències

           
           
           
           
           
           
           
           

Acordada pels responsables acadèmics de les titulacions:

Vist i plau del degà / director de centre

Signatura:

Annex III al conveni

Taula d'equivalències entre qualificacions

URV

[ acrònim de l'altra universitat ]

9-10: possible menció de matrícula d'honor (MH)

9-10: excel·lent

 

7-8,9: notable (NT)

 

5-6,9: aprovat (AP)

 

0-4,9: suspens (SU)