saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de contractació de personal investigador per a una obra o servei per al desenvolupament de projectes concrets de recerca científica o tècnica

INTRODUCCIÓ

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU), modificada per la Llei Orgànica, 4/2007, de 12 d'abril, estableix en la Secció 1ª del Capítol I del Títol IX, en el seu article 48.1, que "Las universidades podrán contratar personal docente e investigador en régimen laboral, a través de las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario que se regulan en esta Ley o mediante las modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo. También podrán contratar personal investigador, técnico u otro personal a través del contrato de trabajo por obra o servicio determinado, para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica"

El Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, signat el dia 9 d'octubre de 2006, regula, entre altres, la figura de personal investigador en les seves diferents modalitats i estableix les retribucions que els corresponen, al mateix temps que remet a la regulació en cada universitat dels requisits i les condicions específiques de cadascuna d'elles.

Per tant, és necessari que el Consell de Govern reguli la contractació d'aquest personal d'obra i servei, de manera que es puguin dur a terme els contractes amb entitats públiques o privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, previstos en l'article 134 de l'Estatut de la URV , quan la universitat no els pugui desenvolupar amb el personal propi i, per tant, necessiti de la contractació de personal aliè a la Universitat que s'incorpora a aquesta amb l'exclusiva finalitat de realitzar una obra o un servei determinat per al desenvolupament de projectes concrets de recerca científica o tècnica.

1. ASPECTES GENERALS

1.1. D'acord amb els articles 48.1 de la LOU, modificada per la LOMLOU, la Universitat Rovira i Virgili pot contractar personal investigador per a una obra o un servei determinat, per al desenvolupament de projectes concrets de recerca científica o tècnica. A aquest personal li serà d'aplicació el Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

1.2. El personal investigador serà contractat a temps complet o a temps parcial, en règim laboral, i les seves retribucions seran les que determini el Conveni col·lectiu del personal docent de les universitats públiques catalanes.

1.3. La contractació de titulats universitaris amb el títol de doctor com a personal investigador amb contracte d'obra o servei es podrà efectuar en alguna de les següents categories:

- Investigador/a Postdoctoral
- Investigador/a ordinari
- Director/a d'investigació

1.4. El Vicerectorat competent en matèria de personal docent i investigador aprovarà les convocatòries per a la contractació en les categories indicades en l'apartat anterior després de rebre la sol·licitud raonada del responsable del projecte de recerca. Aquesta sol·licitud haurà d'incloure com a mínim:

·  L'objecte del contracte
·  El vistiplau del departament, institut o centre de recerca on es desenvolupi el projecte.
·  La proposta de finançament i la reserva de crèdit corresponent
·  La proposta de comissió que ha de resoldre el concurs.

La selecció de personal investigador es fa per concurs públic entre persones de qualsevol nacionalitat que compleixin els requisits de capacitat establerts legalment i els que es puguin determinar en la convocatòria específica.
 

2. COMISSIONS DE SELECCIÓ

2.1 Per a la contractació d'investigadors/es postdoctorals, investigadors/es ordinaris i directors/es d'investigació la Universitat convocarà concursos als quals donarà publicitat a través del Full Oficial de la URV, ubicat a la seu electrònica. El concursos de selecció els ha de resoldre una comissió formada per tres membres del professorat permanent doctor i del personal investigador de la URV d'àmbits afins al projecte. Almenys un dels membres ha de ser un/a professor/a permanent doctor/a i la resta ha de tenir la categoria equivalent o superior a la que correspon la plaça.

A aquest efecte, es considera que la categoria de col·laborador/a permanent és equivalent a la de titular d'escola universitària, la de catedràtic/a d'escola universitària és equivalent a la de titular d'universitat, la d'agregat/da a la de titular d'universitat, la de catedràtic/a contractat/da a la de catedràtic/a, la categoria de director/a d'investigació és equivalent a la de catedràtic/a contractat/da i la d'investigador es equivalent a la d'agregat/da.

2.2. Es prioritzarà la presència de personal docent i investigador laboral i la igualtat de gènere en la composició de la comissió esmentada.

3. SOL·LICITUDS

3.1 Les persones interessades a participar en els corresponents concursos han de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria i en el model que els facilitarà el Servei de Recursos Humans. A la sol·licitud han d'adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.

3.2 Un cop finalitzat el termini establert al punt anterior, el Servei de Recursos Humans ha de fer pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb la indicació de les causes d'exclusió. Els candidats disposen d'un termini de deu dies naturals per esmenar la sol·licitud o recórrer, si escau, la seva exclusió. Transcorregut aquest segon termini, s'ha de publicar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, i posar a disposició dels presidents de les comissions tota la documentació relativa als concursos respectius.

3.3 Els candidats que sol·licitin participar en el concurs d'accés han de fer constar a la sol·licitud que coneixen i accepten l'Estatut de la Universitat i la normativa que els sigui d'aplicació, i que es comprometen a exercir la seva tasca acadèmica en el règim de dedicació que correspongui, d'acord amb la convocatòria.

4. PROCÉS DE SELECCIÓ

4.1. Les comissions de selecció han de fer un estudi i valoració del currículum investigador i professional dels candidats/es que han estat admesos a la convocatòria. Els membres de la comissió poden acordar la realització d'una entrevista personal amb la finalitat de justificar l'adequació del seu perfil a les necessitats de la Universitat posades de manifest en la convocatòria de la plaça. La comissió elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats i farà una proposta al rector/a amb caràcter vinculant.

4.2. Aquest personal durà a terme exclusivament tasques relacionades amb el projecte concret de recerca científica o tècnica que motiva la seva contractació, les quals poden incloure eventualment la impartició de docència, sempre que aquesta tingui relació amb el contingut de la recerca desenvolupada en el projecte esmentat. Aquesta impartició, que ha de ser sol·licitada per l'investigador/a contractat i ha de comptar amb el vistiplau de l'investigador/a responsable del projecte i del director/a del departament afectat, ha d'estar autoritzada amb anterioritat al seu inici pel Vicerectorat competent en matèria de personal docent i investigador i no pot superar el nombre màxim d'hores anuals que s'estableixi en cada moment per al personal investigador adscrit al Programa Ramón y Cajal o equivalent.

4.3. Els contractes que són objecte d'aquesta normativa s'extingiran automàticament amb la finalització del projecte concret de recerca científica o tècnica que els motiva. Per tant, la durada efectiva d'aquests contractes laborals estarà vinculada a la durada del projecte d'investigació corresponent.

4.4. L'extinció del contracte de treball per qualsevol de les causes previstes en la normativa vigent no comporta en cap cas la creació o consolidació d'altre tipus de contracte laboral de personal docent i investigador.

4.5. Els projectes que siguin susceptibles de generar contractes d'obra o servei d'aquesta mena han de comptar, per a la seva aprovació per part de la URV, amb el vistiplau del departament, institut universitari de recerca o altre centre de recerca on es desenvolupi el projecte, a fi que aquests tinguin coneixement a la bestreta de la incorporació del personal investigador per a una obra o un servei determinat, i n'autoritzin, si es el cas, l'ús de les seves instal·lacions.
 

5. TRAMITACIÓ DEL PROCÉS I PROPOSTA DE CANDIDATS

5.1 En tots els concursos de selecció de personal investigador, les comissions de selecció han de formalitzar les actes del concurs segons el model annex.

5.2 Un cop valorades les persones candidates, la comissió ha de proposar al rector/a, motivadament i amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats que han estat valorats positivament per ordre de preferència per ser nomenats. També poden proposar deixar la plaça deserta.

5.3 La comissió pot acordar la seva proposta per unanimitat o per majoria. En aquest darrer cas, el membre que dissenteix ha de fer constar la seva valoració i ordenació dels candidats valorats positivament.

5.4 El rector/a, a la vista de la proposta presentada, ha de dictar una resolució en què nomeni un candidat per a cada plaça d'acord amb l'ordre proposat per la comissió, fins a completar el nombre de places objecte de concurs

5.5 A partir de l'endemà de la data en què es faci pública la proposta de la comissió, la persona candidata proposada disposa del termini establert a les bases de la convocatòria per presentar davant el Servei de Recursos Humans la documentació pertinent amb l'objecte de signar el contracte corresponent. Transcorregut el termini esmentat sense que el candidat hagi presentat aquesta documentació, s'entendrà que aquest renuncia a la plaça.

5.6 En cas de renúncia d'un candidat proposat o en cas que no es faci efectiva la signatura del contracte, el rector/a ha de nomenar el següent candidat, d'acord amb l'ordre de preferència establert per la comissió.

6. RECLAMACIONS

Contra les propostes de les comissions de selecció, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el rector/a de la Universitat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Disposició derogatòria.- Aquesta normativa deroga la Normativa de contractació de personal investigador per a una obra o servei per al desenvolupament de projectes concrets de recerca científica o tècnic a, aprovada pel Consell de Govern el dia 8 de juliol de 2005 i modificada pel Consell de Govern de 30 d'octubre de 2008.

Disposició final.- Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Full Oficial de la URV.


<!--[if-->
<!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if-->
<!--[if--><!--[endif]--> <!--![endif]--><!--![if-->