saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de contractació d'investigador distingit

Introducció


La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica, 4/2007, de 12 d'abril, regula en la Secció 1ª del Capítol I del Títol IX, en el seu article 48.1, que " Las universidades podrán contratar personal investigador, técnico u otro personal a través del contrato de trabajo por obra o servicio determinado, para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica".

La LLei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació regula el personal investigador al servei de les universitats públiques a través de modalitats de contracte específiques, a les quals s'aplica el règim jurídic establert per la mateixa Llei i les normes de desenvolupament. L'article 23 de la Llei esmentada regula la figura d'investigador distingit.

Per tant, i atès aquest nou marc legal, cal que el Consell de Govern reguli la contractació d'investigadors distingits en el si de la Universitat Rovira i Virgili.

1. Aspectes generals

1.1 La Universitat Rovira i Virgili pot contractar investigadors distingits entre investigadors doctors espanyols o estrangers de reconegut prestigi en el seu àmbit científic i tècnic, d'acord amb el que estableix la Llei 14/2011, d'1 de juny, per a la realització d'activitats de recerca o la direcció d'equips humans, centres de recerca, instal·lacions i programes científics i tecnològics singulars de gran rellevància per a la mateixa universitat.

1.2 El Consell de Govern ha d'aprovar la convocatòria per cobrir llocs de treball d'investigador distingit a proposta del rector, d'un departament o d'un institut de recerca. L'òrgan que faci la proposta adjuntarà l'objecte del contracte, una relació de les tasques que ha de realitzar l'investigador, els objectius i els resultats esperats, els mèrits i les capacitats necessàries per desenvolupar el lloc de treball, el sistema de seguiment objectiu a aplicar i una proposta de finançament.

1.3 L'investigador distingit serà contractat en règim laboral, per la durada que la universitat i l'investigador acordin, en funció de l'objecte del contracte.

1.4 Les condicions laborals d'aplicació a l'investigador distingit seran les que fixin les clàusules del contracte.

1.5 Els investigadors distingits podran impartir docència relacionada amb el contingut del projecte pel qual són contractats fins a un màxim de 80 hores anuals, especialment en l'àmbit de la formació avançada.

1.6 El contracte d'investigador distingit es podrà extingir per desistiment de la URV, en la forma establerta a l'article 23.f) de la Llei 14/2011, sense perjudici d'altres formes d'extinció reconegudes en la legislació de caràcter general.

2. Selecció

2.1 Per a la contractació d'investigadors distingits la Universitat convocarà els concursos corresponents, als quals donarà publicitat a través del seu Full Oficial. El Consell de Govern serà l'òrgan competent per aprovar les bases de cada convocatòria.

2.2 Els concursos per a la selecció d'investigadors distingits els resoldrà la Comissió específica per al conferiment del títol de doctor o doctora honoris causa de la URV (en endavant, la comissió de selecció), la qual valorarà l'adequació del perfil del candidat a les necessitats de la Universitat posades de manifest en la convocatòria del concurs. La comissió de selecció elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats i farà una proposta al rector/a.

2.3 Contra la proposta de la comissió de selecció, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant del rector/a de la Universitat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili.