saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de constitució de nous departaments

- Aprovada per Junta de Govern el 27 de maig de 1997-

Article 1

El rector nomenarà un director en funcions amb la tasca principal de constituir el departament, d'acord amb les normes estatuàries.

 1. El director en funcions haurà de reunir els mateixos requisits que estableix la legislació per ser director de departament.
 2. El rector nomenarà, a proposta del director en funcions, el secretari del departament, d'acord amb les normes estatuàries.

Article 2

 1. En el termini màxim de 10 dies, el director en funcions convocarà els membres del departament. S'entén per membres tot el personal acadèmic i tot el personal d'administració i serveis que estigui adscrit al departament, així com una representació d'un 20% dels alumnes de doctorat, segons estableix l'article 120 dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.
   
 2. En aquesta sessió s'escollirà una comissió perquè elabori una proposta de reglament del departament en el termini màxim de 15 dies.

Article 3

Un cop elaborada la proposta de reglament, el director en funcions convocarà novament els membres del departament amb la finalitat d'aprovar-la.

Article 4

 1. Un cop la Junta de Govern hagi aprovat la proposta de reglament, el director en funcions convocarà les eleccions dels representants al consell de departament que estableix l'article 55 dels Estatuts de la URV i l'elecció de director de departament, les quals es faran en la sessió constiutiva del consell de departament.
   
 2. En qualsevol cas, el termini de presentació de les candidatures a director haurà de finalitzar després d'haver-se proclamat els representants del consell.
   
 3. Els terminis que s'aplicaran per a l'elaboració del calendari electoral seran els que preveu l'article 24 de la Normativa electoral de la Universitat Rovira i Virgili, en la qual s'assenyala que els terminis de procediment ordinari queden reduïts a la meitat.

Article 5

El funcionament de l'òrgan col·legiat descrit a l'article 2.1 es regularà pels articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per a totes les qüestions electorals s'aplicarà allò que s'especifica a la Normativa electoral.