saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa reguladora dels centres de recerca propis de la URV

Aprovada pel Consell de Govern de data 18 de desembre de 2008

Antecedents

La Junta de Govern de 18 de febrer del 1999 va aprovar les línies de política científica de la URV, les quals tenien com a objectiu general establir estratègies horitzontals que afavorissin tant l'increment de la producció científica com la qualitat.

El 12 de desembre de 2001 el Claustre de la URV va aprovar el Pla Estratègic de Recerca per tal de reforçar les línies de recerca reeixides, millorar i reorientar els objectius de la política científica que no havien tingut els èxits esperats, respondre als nous condicionants externs i evitar el risc d'estancament intern. Es va definir un posicionament de futur de la URV a dos nivells: horitzontal , per aconseguir, en la majoria dels àmbits de la recerca de la URV , uns nivells de qualitat científica competitius, i vertical , per assolir en àmbits prioritaris de recerca nivells de qualitat científica i reconeixement, comparables a les universitats europees de primer ordre en els respectius camps.

L'estatut de la Universitat, l'any 2003, estableix als articles 33 i 127 la possibilitat que el Consell de Govern creï estructures adreçades a la investigació, la transferència de tecnologia i coneixements o la innovació, entre les quals hi poden haver centres propis de la URV. S'hi afegia que el Consell de Govern havia de definir la política i establir les condicions per crear aquests centres propis.

El 20 de maig de 2004 el Claustre de la URV va acordar les línies generals d'actuació de la política de programació d'estudis de postgrau i de desplegament del Pla Estratègic de Recerca que havien d'emmarcar les actuacions i decisions posteriors del Consell de Govern en aquest procés. L'acord del Claustre sobre línies d'actuació en matèria de programació de postgraus i estructuració de la recerca establia un objectiu clar de perfil formatiu d'universitat investigadora, alhora que relacionava la política de priorització de la recerca amb la de programació de postgraus en àmbits prioritaris. A més, disposava com a obligatori que qualsevol àmbit prioritari ofereixi un programa formatiu de postgrau o hi participi, mentre que no ho establia així a l'inrevés: ha de ser possible, i probablement serà així en la majoria de casos, plantejar propostes de programes de postgrau sense presentar al mateix temps una proposa d'àmbit prioritari. Una de les línies d'actuació proposada era estructurar la recerca a la URV mitjançant la creació de (i/o la participació en) centres, instituts o altres estructures de recerca, i orientar-la a fer visible la URV com a referent europeu de formació superior en àmbits prioritaris.

El 15 de juliol de 2004 el Consell de Govern de la URV va aprovar, en un document marc, reforçar la política de suport horitzontal a la recerca i els criteris per prioritzar àmbits de recerca determinats.

Per ser presents de manera consistent en l'espai europeu de recerca ineludiblement cal adquirir reputació científica de primer nivell, massa crítica suficient, visió i planificació a llarg termini, solidesa en els recursos i les capacitats. En el context científic actual, això només és possible i sostenible a llarg termini si s'estableixen sinergies institucionals cooperatives a mitjà-llarg termini entre la Universitat com un tot i els grups i investigadors que volen ser competitius en el primer nivell. Per això calen polítiques verticals que siguin capaces de prioritzar, estructurar i gestionar els recursos humans i materials amb eficàcia i eficiència. Així, doncs, es va proposar aportar recursos específics als àmbits prioritzats i crear estructures de recerca que facilitin i/o millorin la gestió dels projectes, la col·laboració entre grups de recerca, la coherència de la recerca i la visibilitat.

Des de llavors s'han creat, fins a la data actual, dos centres de recerca, el Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC) i el Centre de Recerca en Enginyeria de Materials en Micro/Nanosistemes (EMaS), i estan en vies de creació el Centre d'Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i el Centre en Canvi Climàtic (CCC), tots de diversa configuració i característiques.

Per tal d'adaptar l'organització de la recerca de la Universitat Rovira i Virgili als mandats del Claustre, als acords del Consell de Govern i desenvolupar l'article 33 de l'Estatut, un cop escoltada la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica, el Consell de Govern, en la sessió de 18 de desembre de 2008, aprova la següent Normativa reguladora dels centres de recerca propis de la URV i del procediment de creació.

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Article 1. Definició

Els centres de recerca propis (CRP) són estructures internes de la URV , creades per aquesta a l'empara de l'article 7 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i els articles 33 i 127 de l'Estatut de la URV.

Els CRP tenen la finalitat de fomentar activitats de recerca, transferència i docència de postgrau interdisciplinàries i d'alta especialització per tal que es millori la gestió, la col·laboració entre grups de recerca i la visibilitat científica.

Es configuren com uns centres virtuals que no modifiquen l'adscripció del personal docent i investigador o el personal d'administració i serveis als departaments d'origen.

Article 2. Característiques bàsiques

1. Els CRP es poden constituir quan les activitats que duran a terme:

a) Presentin un nucli de recerca interdisciplinari o d'alta especialització amb una productivitat excel·lent i rebin un important volum de finançament extern, o responguin a un posicionament estratègic de desenvolupament d'un àmbit de recerca.
b) Potenciïn de manera clara la recerca, la transferència i la visibilitat internacional, de manera que el total de producció científica representi un percentatge significatiu de generació de coneixement en el país i en el seu àmbit.

2. L'objectiu fonamental dels CRP ha de ser desenvolupar-se i créixer tant en projectes de recerca com en projectes de transferència de tecnologia i coneixement.

3. Els CRP han de contribuir significativament a impartir programes de postgrau i a formar doctors amb una planificació conjunta amb centres i departaments.

4. No es poden crear CRP en àmbits de recerca en els quals existeixi una estructura externa adscrita a la URV, per exemple instituts catalans de recerca participats per la URV. En aquest cas, les accions de la URV s'alinearan amb l'estructura externa.

PROCÉS DE CREACIÓ

Article 3. Iniciativa de creació d'un CRP

1. La iniciativa de creació d'un CRP pot sorgir d'un o més grups de recerca i amb participació de PDI adscrit a diferents departaments. En cas que la iniciativa sorgeixi d'un sol departament, caldrà demostrar que la creació del CRP comportarà uns resultats millors en el desenvolupament del projecte científic del centre resultant que els que es poden obtenir amb el suport directe del mateix departament i més visibilitat internacional. El Consell de Govern també podrà promoure la creació d'un CRP basant-se en el Pla Estratègic de Recerca o, si escau, en línies de recerca que es considerin estratègiques.

2. Per crear un CRP, el responsable inicial del projecte haurà d'adreçar la sol·licitud al vicerectorat responsable de política acadèmica i de la recerca acompanyada d'una memòria que contingui com a mínim la informació següent:

a) Denominació del CRP.

b) Justificació de la conveniència de la creació i dels avantatges que pot representar per a la URV quant a l'increment de la qualitat i quantitat de la recerca, així com del nombre de tesis doctorals, més accés a fonts externes de finançament i també a la consolidació d'activitats conjuntes entre membres de diferents grups de recerca pertanyents a la URV o externs.

c) Una relació del PDI que s'hi integra inicialment, incloent-hi la seva dedicació.

d) Un informe de visibilitat científica dels grups que componen el CRP referent als tres anys anteriors al de presentació de la memòria. Cal incloure-hi la productivitat científica amb relació al país en l'àmbit corresponent, les tesis realitzades i en curs, el potencial humà, l'obtenció de recursos en convocatòries competitives, els projectes de transferència i la participació en xarxes de relacions nacionals, estatals o internacionals.

e) Un projecte científic i un pla d'activitats orientat a objectius per a tres anys en la forma de pla estratègic en què es faci una proposta dels resultats que es volen assolir.

f) Un estudi de l'impacte que representa el CRP dins la Universitat que tingui en compte la relació amb altres estructures de recerca de la URV, en particular els departaments i els grups de recerca amb activitats relacionades amb aquest CRP.

g) Un projecte per participar en l'organització i impartició d'estudis de postgrau i cursos d'especialització i d'actualització professional en l'àmbit de les seves competències, d'acord amb la normativa vigent i amb el vistiplau dels centres i departaments afectats.

h) Una memòria econòmica que especifiqui les fonts de finançament de què disposa i les necessitats que cobreix amb aquest pressupost, que en demostri la viabilitat econòmica a llarg termini i una proposta de finançament per part de la Universitat. Caldrà incloure-hi una proposta relativa a la gestió d'aquest finançament i un acord amb els departaments implicats que estableixi la distribució del component departamental dels cànons ( overheads ).

i) Un organigrama de l'estructura científica del CRP.

j) Un projecte de reglament intern de funcionament del CRP.

k) L'acceptació escrita per part dels membres inicials del CRP de l'objecte i contingut de la memòria.

Article 4. Tramitació de la sol·licitud

1. Un cop rebuda la sol·licitud de creació d'un CRP, amb la documentació assenyalada al punt anterior, la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica emetrà un informe sobre la memòria presentada. Si l'informe és favorable, elevarà la proposta de creació del CRP al Consell de Govern. Si l'informe no és favorable, caldrà fer-ne la justificació raonada. L'avaluació es basarà en tres eixos principals:

a) Qualitat i visibilitat de la recerca actual (indicadors, recursos en convocatòries competitives, tesis, massa crítica d'investigadors/es, xarxa de relacions).

b) Qualitat i viabilitat del projecte científic plantejat (impacte, valor afegit, generació d'ingressos, planificació estratègica).

c) Qualitat i viabilitat del projecte formatiu pel que fa a postgrau, explicitant la compatibilitat amb el Mapa de postgrau de la URV i els plans estratègics dels centres i departaments implicats.

2. La Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica sol·licitarà un informe als departaments i als instituts que puguin resultar implicats o afectats per la creació del CRP i podrà demanar assessorament extern. També ha de demanar a la Comissió d'Investigació un informe sobre el projecte de creació del CRP.

Article 5. Creació del CRP

1. Correspon al Consell de Govern autoritzar la creació del CRP. En el mateix acte se n'aprovarà el reglament de funcionament intern.

2. Un cop el CRP hagi estat aprovat pel Consell de Govern, el rector o rectora nomenarà un director o directora provisional que tindrà l'encàrrec, en el termini màxim de tres mesos, de posar en marxa els òrgans de direcció i gestió del CRP previstos en el reglament de funcionament intern.

3. En el termini màxim de sis mesos des de la creació, la direcció del CRP ha de signar un contracte programa amb la URV. Aquest contracte ha d'incloure els objectius a assolir amb indicadors clarament avaluables i la memòria econòmica de necessitats. El contracte programà establirà, si escau, una assignació econòmica.

FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE RECERCA

Article 6. Funcionament i organització

1. El reglament de funcionament intern dels CRP ha de preveure, com a mínim:

a) El nom del CRP i la descripció de la seva missió i visió.
b) Un director o directora que el representa i en dirigeix la gestió ordinària, nomenat pel rector o rectora. Aquesta figura no es considera un càrrec unipersonal de govern i no tindrà retribució específica.
c) Els procediments de vinculació i desvinculació d'investigadors.
d) Els procediment d'elecció i les funcions dels òrgans de direcció i gestió.
e) La relació inicial deld recursos humans vinculats al CRP i el percentatge de dedicació
f) La gestió econòmica.

2. Anualment, la direcció del CRP ha d'enviar al vicerectorat competent un informe en què comuniqui les modificacions sobre el programa establert (entre d'altres, els canvis en la llista de membres vinculats al CRP). Caldrà seguir el que s'hagi establert al contracte programa, el qual ha d'incloure l'evolució dels indicadors de seguiment.

3. Els CRP, dins de les seves activitats de recerca, transferència i difusió científica, han de promoure projectes en el seu àmbit científic d'especialització amb l'objectiu d'assolir els resultats i indicadors establerts al contracte programa.

4. Els CRP, dins de les seves activitats docents, han de participar en la docència de postgraus en el seu àmbit científic d'especialització a través dels POP adients.

5. Els CRP, dins de les seves activitats d'extensió universitària, poden organitzar cursos o seminaris en el seu àmbit científic d'especialització, que poden conduir a l'obtenció d'un diploma, seguint les normatives de la URV.

6. En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l'activitat del CRP, el personal investigador identificarà la pertinença al CRP, al departament i a la URV (d'acord amb les normes d'estil de la URV ).

Article 7. Recursos humans

Els CRP podran comptar amb els recursos humans assignats pels departaments als grups de recerca que l'integren i ho sol·licitin. El PDI permanent de la URV vinculat al CRP ha de ser investigador actiu i tenir el pacte de dedicació complet.

Article 8. Finançament i gestió econòmica

1. Fins a la consolidació del CRP el finançament de la URV anirà lligat a l'assoliment dels objectius previstos en el contracte programa per tres anys. El finançament serà aprovat pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica, i s'haurà de destinar, bàsicament, a recursos humans, en especial a personal investigador en formació.

2. La gestió econòmica dels recursos obtinguts com a CRP seran gestionats pels departaments i només excepcionalment el CRP podrà ser considerat com una unitat de cost de la URV.

3. Els CRP tenen capacitat per sol·licitar projectes de recerca, tècnics de suport a la recerca, infraestructura, personal investigador en formació i personal investigador (ICREA, Ramón y Cajal, etc.) a través dels departaments i segons les normes vigents en cada departament.

4. Les despeses del CRP seran autoritzades per la direcció.


Article 9. Seguiment i rendició de comptes

1. Cada any el CRP ha de demostrar el seguiment adequat del contracte programa establert enviant un informe al Vicerectorat de Política Acadèmica i de la Recerca, que n'informarà la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica.

2. Cada tres anys el CRP ha de presentar una memòria sobre les activitats desenvolupades al Vicerectorat de Política Acadèmica i de la Recerca, que n'informarà la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica, i aquesta ho farà al Consell de Govern. Aquest text, que ha de servir de base per decidir sobre la continuïtat o no del CRP per un nou període de tres anys, ha de demostrar que s'han assolit els objectius i indicadors del contracte programa. En cas d'informe favorable, es proposarà al Consell de Govern acordar un nou contracte programa per un nou període de tres anys. En cas d'informe desfavorable, el Consell de Govern podrà acordar la dissolució del CRP. Si el CRP està participat per altres institucions, caldrà tenir en compte el que s'especifiqui en el conveni.

Disposició transitòria

Els CRP existents en el moment d'entrada en vigor d'aquesta normativa tindran un termini màxim de sis mesos per adaptar el seu reglament intern als termes indicats en aquesta Normativa.

Disposició final

Es faculta la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica per desplegar i interpretar aquesta Normativa.

Entrada en vigor
L'endemà de l'aprovació.