saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa per avaluar l'activitat acadèmica del professorat col·laborador temporal i del professorat lector

1.- Preàmbul

La Universitat Rovira i Virgili té entre les seves funcions la responsabilitat d'oferir un servei públic d'educació superior de qualitat i una recerca reconeguda internacionalment. Per assolir aquest objectiu, cal que tot el personal docent i investigador (PDI) i els òrgans col·lectius s'impliquin en un procés d'avaluació global que afecta els àmbits de la docència, la recerca i la gestió.

La llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya estableix que les universitats poden contractar professorat col·laborador i lector.

El professorat col·laborador es pot contractar amb caràcter temporal, i si s'escau, amb caràcter permanent, amb l'objecte de desenvolupar tasques docents, als efectes de cobrir les necessitats de docència qualificada en àmbits específics de coneixement, d'acord amb allò que estableix l'article 51 de la Llei orgànica d'universitats 6/2001, de 21 de desembre. (Art. 48 de la LUC)

El professorat lector és el professorat ajudant doctor, i és contractat per desenvolupar tasques docents i de recerca en la fase inicial de la seva carrera acadèmica. El professorat lector és contractat amb dedicació a temps complert. En cap cas no pot estar contractat més de quatre anys, que poden ser consecutius o no. (Art. 49 de la LUC)

D'acord amb l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, el primer contracte del professorat col·laborador és temporal. La Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador de la Universitat (Art. 208 de l'Estatut de la URV) ha d'avaluar, tenint en compte l'informe del departament a què estigui adscrit, las tasca acadèmica de la persona contractada, tal com determini reglamentàriament el Consell de Govern. Igualment, el Consell de Govern ha de fixar les conseqüències dels resultats de l'avaluació. (Art. 163 de l'Estatut de la URV)

El primer contracte del professorat lector té una durada de dos anys. Al final d'aquest període, la Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador de la Universitat (Art. 208 de l'Estatut de la URV), tenint en compte l'informe del departament a què estigui adscrit, ha d'avaluar la tasca acadèmica de la persona contractada, tal com determini reglamentàriament el Consell de Govern. Si l'avaluació és positiva, el contracte es prorrogarà per dos anys més. (Art. 164 de l'Estatut de la URV)

L'avaluació de la activitat acadèmica del professorat col·laborador temporal i del professorat lector de la Universitat serà la base per a decidir si el professorat col·laborador i lector avaluat es troba en condicions objectives de poder optar a un contracte permanent o bé a la renovació, respectivament, i també per conèixer la consideració que mereix la qualitat acadèmica del professorat de la Universitat en el conjunt del col·lectiu docent i investigador.

L'avaluació del professorat col·laborador i lector forma part del procés global d'avaluació del col·lectiu docent i investigador de la Universitat, l'objectiu principal de la qual és la millora de l'activitat docent de cada professor, la potenciació de la qualitat dels ensenyaments impartits i el foment de les iniciatives d'innovació docent dutes a terme pel professorat de la Universitat. Ara bé, aquesta normativa descansa sobre una concepció global de les funcions que ha de desenvolupar el personal docent i investigador de la URV, sobre la dimensió col·lectiva de la funció universitària i també sobre la rendició de comptes que han de fer els membres de les institucions públiques a la societat que els dóna suport.

2.- Elements que cal valorar en l'avaluació del professorat col·laborador

Els elements que cal valorar per avaluar les activitats del professorat col·laborador són l'encàrrec docent, la valoració de l'activitat docent universitària i la participació en altres activitats complementàries a la docència. Es valorarà de manera prioritària l'informe del departament a què estigui adscrit. Un informe negatiu emès pel departament serà motiu d'avaluació desfavorable. L'activitat investigadora serà un mèrit que es considerarà complementari en l'avaluació del professorat col·laborador, ja que per aquestes places no es considera requisit imprescindible estar en possessió del títol de doctor.

a) Encàrrec Docent

Es valora la dedicació a la docència reglada de primer i segon cicle. Es qualificarà la càrrega docent en funció de la següent escala:

Molt Alta CD ≥ 100 %
Alta 90% ≤ CD < 100%
Mitjana 75% ≤ CD < 90%
Baixa 60% ≤ CD < 75%
Molt Baixa 30% ≤ CD < 60%

b) Valoració de l'activitat docent universitària

S'avalua la satisfacció dels alumnes per la docència impartida pel professor/a i els informes del director/a del departament.

  • L'informe del director/a del departament, el qual ha de donar compte del compliment dels deures i les obligacions del professor/a en relació a les tasques assignades pel departament. Tindran una importància especial el nivell de compliment del pacte de dedicació, la modernització dels continguts dels programes i la col·laboració en les activitats del departament. Així mateix, s'hi han d'exposar les contribucions singulars que hagin tingut una repercussió positiva en el funcionament del departament.
  • Els resultats de les enquestes anuals de valoració docent dels alumnes en cas de tenir-ne.

c) Activitats complementàries a la docència

Es valora la participació en activitats i accions complementàries a la docència, com poden ser la participació en projectes d'innovació docent, l'elaboració de materials i publicacions de caràcter docent i la formació rebuda, ja sigui externa a la URV així com els cursos continguts en el Pla de Formació de Personal Docent i Investigador de la URV. En aquest apartat el professor pot relacionar qualsevol activitat desenvolupada o qualsevol participació que consideri complementària a les seves assignacions docents per part de departament. En aquest apartat també es valoren, si n'hi ha, les activitats de recerca.

3.- Elements que cal valorar en l'avaluació del professorat lector

Els elements que cal valorar per avaluar les activitats del professorat lector són l'encàrrec docent, la valoració de l'activitat docent universitària, la participació en altres activitats complementàries a la docència i les activitats de recerca. Es valorarà de manera prioritària l'informe del departament a què estigui adscrit. Un informe negatiu emès pel departament serà motiu d'avaluació desfavorable. L'activitat investigadora serà un mèrit rellevant a tenir en compte en l'avaluació del professorat lector i es demanarà un informe del director/a del grup de recerca al que estigui adscrit.

a) Encàrrec Docent

Es valora la dedicació a la docència reglada de primer i segon cicle. Es considerarà la càrrega docent en funció de la següent escala:

Molt Alta CD ≥ 100%
Alta 90% ≤ CD < 100%
Mitjana 75% ≤ CD < 90%
Baixa 60% ≤ CD < 75%
Molt Baixa 30% ≤ CD < 60%

b) Valoració de l'activitat docent universitària

S'avalua la satisfacció dels alumnes per la docència impartida pel professor/a i els informes del director/a del departament.

  • L'informe del director/a del departament, el qual ha de donar compte del compliment dels deures i les obligacions del professor/a en relació a les tasques assignades pel departament. Tindran una importància especial el nivell de compliment del pacte de dedicació, la modernització dels continguts dels programes i la col·laboració en les activitats del departament. Així mateix, s'hi han d'exposar les contribucions singulars que hagin tingut una repercussió positiva en el funcionament del departament.
  • Els resultats de les enquestes anuals de valoració docent dels alumnes en cas de tenir-ne.

c) Activitats complementàries a la docència

Es valora la participació en activitats i accions complementàries a la docència, com poden ser la participació en projectes d'innovació docent, l'elaboració de materials i publicacions de caràcter docent i la formació rebuda, ja sigui externa a la URV així com els cursos continguts en el Pla de Formació de Personal Docent i Investigador de la URV. En aquest apartat el professor pot relacionar qualsevol activitat desenvolupada o qualsevol participació que consideri complementària amb les seves assignacions docents per part de departament.


d) Participació en activitats de recerca

Es valoren les activitats de recerca i les accions de transferència de coneixements. El professorat lector pot incloure en aquest apartat totes les activitats desenvolupades al llarg del període avaluat relacionades amb la tasca investigadora especificant el nom del grup de recerca al qual pertany.

Per completar aquest apartat es demanarà un informe al director del grup de recerca al qual estigui adscrit amb la finalitat de donar compte de nivell d'acompliment de les tasques investigadores desenvolupades dintre d'aquest grup i qualsevol altre contribució singular que pugui haver repercutit en la recerca portada a terme des de la seva incorporació a la URV.

4.- Procediment

La Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador considerarà tots els elements anteriors i farà una valoració conjunta favorable o desfavorable de la tasca del professor/a.

4.1 Condicions per a l'avaluació positiva

Per obtenir una avaluació global favorable que permeti al professor/a obtenir una avaluació positiva, és imprescindible tenir un informe positiu del director/a del departament en el que es valorin tots els ítems relacionats en els apartats 2b i 3b, respectivament.

Per obtenir una avaluació positiva en l'enquesta docent, cal que els resultats de les enquestes d'opinió dels alumnes siguin favorables. S'entén que el resultat és negatiu quan la puntuació obtinguda és significativament inferior a la mitjana dels resultats del professorat de la Universitat (mitjana URV de l'any menys 1 punt).

Perquè els informes dels directors dels grups de recerca siguin considerats positius, cal que en els informes consti un bon grau d'acompliment de les seves assignacions i obligacions investigadores.

A més, en el procés d'avaluació de l'activitat docent es tindrà en compte l'expedient del professor, i el fet que no hi constin sancions ni processos administratius amb resolució negativa, motivats per l'activitat docent, referits al període que s'avalua.

La Comissió, si ho considera necessari, pot sol·licitar altres informes als responsables del centre, als vicerectors implicats en algun dels temes avaluats (recerca, docència, extensió universitària), a la persona avaluada o a experts externs.


4.2 Propostes de la Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador

El president/a de la Comissió d'Avaluació, a partir del que s'ha assenyalat en els punts anteriors, ha de fer una proposta fonamentada que serveixi per apreciar la qualitat global del professor/a avaluat. La Comissió ha de disposar de tota la documentació per poder decidir.
Els membres de la Comissió, en la sessió d'avaluació de la qual s'aixecarà acta, han d'emetre un vot favorable o desfavorable a la proposta d'avaluació positiva d'un professor/a. L'acord és per majoria simple. En el cas que la valoració sigui negativa, se n'han de fer constar els motius en la notificació a la persona interessada.

4.3 Conseqüències dels resultats de l'avaluació

Pel professorat col·laborador temporal, en cas d'avaluació positiva, la Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador, proposarà la transformació del contracte temporal en permanent. En cas d'avaluació negativa, la Comissió d'Avaluació de Col·lectiu Docent i Investigador, podrà decidir entre donar per acabada la relació contractual amb la Universitat, o bé concedir una pròrroga temporal de dos anys subjecte a una nova avaluació, amb l'objectiu de millorar els punts febles detectats en l'avaluació. En cas d'obtenir una segona avaluació negativa, es rescindirà el contracte amb la URV.

Pel professorat lector, en cas d'avaluació positiva, la Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador, acordarà prorrogar el contracte per dos anys més. En cas d'avaluació negativa, es donarà per finalitzada la relació contractual amb la Universitat.

5.- Reclamacions i Interpretació de la Normativa

Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquesta Normativa l'ha de resoldre la Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador.

Les persones avaluades poden presentar un recurs d'alçada davant del rector/a, contra l'acord pres per la Comissió, en el termini d'un mes des de la data de la notificació de l'esmentat acord. El rector/a resoldrà el recurs en un termini de tres mesos des de la data de la seva presentació.