saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa d'assignació de personal de suport a la recerca als grups de recerca de la URV

Introducció

L'anàlisi de l'evolució del programa de Personal de Suport de la Recerca (PSR) de la URV en els darrers anys posa en evidència tant la necessitat d'aquest tipus de personal en els grups d'investigació, com l'existència de persones contractades repetidament durant els darrers anys en diverses condicions laborals i econòmiques, tant a la URV com a la FURV. Per tant, es fa necessari donar una resposta a les demandes dels grups de recerca i alhora procurar la regularització de places d'aquest tipus perquè realitzin unes tasques concretes i perquè s'ajustin a les condicions laborals comunes de la URV.

En aquest sentit, la URV vol modificar el sistema d'assignació dels Tècnics de Suport a la Recerca (TSR) als diferents grups de recerca, tot buscant, d'una banda, l'estabilització laboral del major nombre possible de TSR, i d'altra banda, cercant també una relació més estable entre el grup de recerca i el TSR d'un perfil professional determinat. De forma paral·lela la URV continuarà oferint la possibilitat de places temporals de TSR als altres grups que no gaudeixin del suport d'una plaça fixa.

Així doncs, els grups de recerca de la URV podran aconseguir, d'acord amb els recursos econòmics disponibles i la valoració dels mèrits del grup de recerca, una plaça de TSR com a suport a les seves activitats de recerca per una d'aquestes dues vies:

1. Personal laboral amb contracte indefinit
2. Personal laboral amb contracte d'obra o servei

Condicions generals

Les places dels TSR s'ajustaran a les categories, costos i procediments de contractació establerts per al personal laboral de les universitats públiques catalanes

Les places dels TSR estaran vinculades orgànicament a algun Servei Central de la URV en funció del perfil professional de la plaça. Les places estaran vinculades funcionalment al grup de recerca i al departament d'adscripció de l'investigador responsable del grup de recerca durant el període d'assignació de la plaça a aquest grup de recerca.

Els grups de recerca sols podran gaudir d'una plaça de TSR de qualsevol de les dues modalitats.

Assignació de places de TSR com a personal laboral amb contracte indefinit

Podran accedir a aquestes places estables els grups de recerca que acompleixin el requisit d'haver gaudit d'una o més places de tècnics del programa PSR durant un període de 3 anys consecutius, incloent l'any en curs.

Per poder gaudir d'una d'aquestes places, els grups de recerca signaran un contracte-programa amb la URV que inclourà la relació de compromisos d'ambdues parts per un període de 3 anys. El grup de recerca aportarà, en concepte de cofinançament, un import anual que representarà un 20% del cost anual de la plaça durant el període d'assignació del tècnic.

La categoria laboral de cadascuna d'aquestes places es determinarà per les característiques de la mateixa en les diverses convocatòries anteriors del programa PSR. En el cas que hagin existit varies tipologies es decidirà en funció de les avaluacions del grup en les convocatòries del període esmentat.

Una vegada exhaurida la vigència del contracte-programa, ambdues parts revisaran els resultats assolits pel grup de recerca i se signarà, si s'escau, un nou contracte-programa per a un nou període de temps d'igual durada.

En el cas que no se signi un nou contracte-programa amb el mateix grup de recerca que doni continuïtat a l'anterior, el TSR passarà a estar vinculat funcionalment a una altra unitat de la URV on prestarà els seus serveis, o bé, en el cas que passi a donar suport a un altre grup de recerca, serà assignat funcionalment al grup i al departament d'adscripció de l'investigador responsable d'aquest nou grup de recerca. En qualsevol cas, continuarà vinculat orgànicament al Servei Central de la URV al qual se l'havia vinculat en el moment de creació de la plaça en funció del perfil professional d'aquesta.

Assignació de places de TSR com a personal laboral amb contracte d'obra o servei

Podran accedir a aquestes places els grups de recerca que no gaudeixin d'una de les places de personal laboral fix descrites en l'apartat anterior.

Per poder gaudir d'una d'aquestes places els grups de recerca, a més a més d'aconseguir la priorització de la seva sol·licitud, signaran un acord amb la URV que inclourà la relació de compromisos d'ambdues parts, complint les condicions generals següents:

  1. El grup de recerca gaudirà del suport del TSR per un període de 12 mesos com a màxim.
  2. El grup de recerca aportarà, en concepte de cofinançament, un import que representarà, com a mínim, un 20% del cost anual de la plaça.
    3. El TSR s'adscriurà a un projecte de recerca o desenvolupament tecnològic vigent.

El procediment de priorització de les sol·licituds es desenvoluparà d'acord amb les següents etapes:

1. Publicació de les dades d'avaluació dels grups de recerca d'acord amb els criteris del programa de Personal de Suport de la Recerca (PSR).

2. Publicació de la convocatòria del programa de Personal de Suport de la Recerca (PSR).
3. Presentació de les sol·licituds dels grups de recerca on s'especificarà la plaça demanada segons categoria i perfil professional.
4. Priorització dels grups de recerca segons puntuació.

El suport de la URV als grups de recerca per la contractació d'un Tècnic de Suport a la Recerca amb contractes d'obra o servei es podrà perllongar fins a un màxim de 3 anys consecutius amb la mateixa categoria i perfil professional. Al final dels 3 anys consecutius, el grup de recerca podrà optar a la consolidació de la plaça de Tècnic de Suport a la Recerca amb els requisits abans descrits.

En el cas que no s'arribi a un acord per a la consolidació de la plaça, el grup de recerca no podrà continuar gaudint del suport de la URV per a la contractació d'un Tècnic de Suport a la Recerca amb contractes d'obra o servei amb la mateixa categoria i perfil professional fins passat un període de 2 anys.

Proposta de criteris de manteniment de PSR amb contracte indefinit vinculat a grups de recerca

a) Ser Grup de Recerca Reconegut de la Generalitat de Catalunya de la convocatòria 2014 (emergents i/o consolidats, filiació i/o coordinats, amb finançament o sense finançament). En el moment de la concessió dels Grups de Recerca Reconeguts de la Generalitat de Catalunya 2014, la Comissió d'Investigació i Transferència ha de realitzar una primera anàlisi sobre (a.1) els resultats de l'avaluació obtinguda [1] i (a.2) les dades de l'avaluació del contracte-programa dels grups reconeguts 2009-2013 que són beneficiaris d'un PSR.

b) Els Grups de Recerca Reconeguts han de complir els objectius del contracte-programa que s'estableixin amb ells des del Programa de Foment de la Recerca 2014-2016. Aquest contracte-programa ha de ser avaluat anualment per verificar si assoleix els objectius i així, entre d'altres aspectes, poder mantenir el PSR.

c) En cas que els nous Grups de Recerca Reconeguts integrin més d'un PSR, degut a les agrupacions internes per presentar-se a la convocatòria 2014, cal que els objectius del contracte-programa amb el grup s'adaptin a una major exigència.

[1] La convocatòria de la Generalitat 2014 assigna a cada grup de recerca una puntuació, segons una escala d'1 a 7, i una ubicació percentual dins el seu àmbit científic, que distribueix els grups en quatre blocs (A/B/C/D), en funció de la puntuació obtinguda dins l'àmbit corresponent.

d) Els grups amb 2 avaluacions anuals consecutives per sota dels objectius deixen de gaudir de la dedicació del PSR a partir del tercer any i s'ha d'iniciar el procés per decidir la nova vinculació del PSR (veure més avall). Això també implica aquells grups que tenen 2 PSR, als quals s'aplica el procediment a un PSR.

e) En cas que un grup de recerca beneficiari d'un PSR es divideixi, s'ha d'establir un compromís sobre la dedicació futura del PSR entre:

i. tots els investigadors responsables (IR) que varen participar en el moment de la convocatòria de la plaça de PSR en qüestió, o en el seu cas, aquells que, en l'actualitat, substitueixin els anteriors, i
ii. els IR dels grups de recerca que resultin de l'escissió.

En cas de conflicte, s'ha d'habilitar una comissió específica, nomenada per la Comissió d'Investigació i Transferència, amb dos membres del PDI (no directament implicats) i el gerent (o persona en qui delegui) per resoldre la vinculació compartida.

Proposta de procediment per decidir la nova vinculació funcional del PSR amb contracte indefinit

En cas que sigui necessari decidir una nova vinculació funcional del PSR a una altra unitat, la Comissió d'Investigació i Transferència ho ha de fer públic el perfil del PSR i nomenar una comissió ad hoc per proposar la decisió més adient. La comissió ha d'estar formada per tres membres:

· 2 membres del PDI, no directament implicats
· el gerent o persona en qui delegui

A petició de la comissió ad hoc, hi pot participar un membre del Servei de Recursos Humans per donar suport i assessorament tècnic, amb veu, però sense vot.

La comissió ha de considerar els següents punts:

· En cas que algun(s) Grup(s) de Recerca Reconegut(s) mostri(n), per escrit, interès motivat a la comissió ad hoc , s'avaluarà:

- l'alta valoració del(s) Grup(s) de Recerca Reconegut(s) a la convocatòria SGR2014
- la relació entre la capacitat del PSR i l'(les) activitat(s) del(s) grup(s) en qüestió
- la proposta, si escau, de compartició (entre diversos grups) de les funcions del PSR

· El CV actualitzat del PSR.
· L'activitat específica que ha dut a terme el PSR fins a la data.
· Les necessitats funcionals dels Serveis Centrals.

La comissió ha de realitzar l'anàlisi de la situació i proposar a la Comissió d'Investigació i Transferència la nova vinculació funcional del PSR a un nou grup de recerca o als Serveis Centrals. La Comissió d'Investigació i Transferència ha de prendre la decisió i traslladar-la al Servei de Recursos Humans a tots els efectes.