saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa del professorat ad honorem

Disposicions generals
Article 1
Es crea la figura del professorat ad honorem sense perjudici de les categories de professorat previstes a l'Estatut de la URV i a la legislació vigent.

Article 2
La condició de professor ad honorem és un mèrit acadèmic atribuït per la URV a les persones que, gaudint d'un reconegut prestigi i d'un reconeixement professional i/o acadèmic, volen col·laborar i cooperar amb les activitats dels departaments o centres de la URV.

Proposta i nomenament
Article 3
1. D'acord amb l'article 66 de l'Estatut de la URV, el professorat ad honorem és nomenat pel rector o rectora, a proposta dels departaments de la URV i està adscrit directament a un departament.

2. La durada del nomenament és anual, renovable a proposta del departament.

3. El nombre de professorat ad honorem en un departament no podrà superar el 20% del professorat a temps complet del departament.

Article 4
1. Els mèrits i la capacitat dels candidats seran acreditats per un curriculum vitae extens, que s'incorporarà a l'expedient.

2. El departament que realitzi la proposta adjuntarà una relació de les tasques en les que col.laborarà el professor/a proposat i exposarà els mèrits i la capacitat del mateix que justifiquin la proposta.

Règim jurídic i econòmic
Article 5
1. El professorat ad honorem no pot ser responsable de cap grup docent en ensenyaments reglats homologats o propis, ni ser responsable acadèmic de les actes de qualificacions.

2. Així mateix, no poden desenvolupar cap càrrec acadèmic ni participar n la seva elecció.

Article 6
1. La condició de professor/a ad honorem no suposarà cap tipus de relació contractual, funcionarial o estatutària amb la URV.

2. Així mateix, no comportarà cap tipus de remuneració ni suposarà cap càrrega econòmica per a la URV.