saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de concursos d'accès a places de professorat funcionari dels cossos docents universitaris de la URV

PREÀMBUL

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, que modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, estableix una nova definició dels cossos dels funcionaris docents universitaris de catedràtics d'universitat i de professors titulars d'universitat, així com un nou procediment d'accés a aquests cossos que requereix l'obtenció prèvia de l'acreditació regulada pel Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre. El Reial decret 1313/2007, de 5 d'octubre, desenvolupa el règim dels concursos per a l'accés a places dels cossos docents esmentats i deroga el Reial Decret 774/2002, de 26 de juliol, que regulava el sistema d'habilitació.

En vista d'aquestes modificacions legislatives, es fa necessari modificar la normativa de la URV que regula els concursos d'accés a places de professorat funcionari dels cossos docents universitaris, d'acord amb l'articulat següent:

Article 1. Aspectes generals

1. Aquesta normativa regula els processos de convocatòria, nomenament de comissions, selecció i nomenament de candidats en els concursos d'accés a places de professorat funcionari dels cossos docents universitaris en les categories de catedràtic/a d'universitat i professor/a titular d'universitat.

2. Els concursos per seleccionar professorat dels cossos docents universitaris es regeixen per la Llei orgànica 6/2001, d'Universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007; el Reial decret 1313/2007, que regula el règim dels concursos d'accés a cossos docents universitaris; el Reial Decret 1312/2007, pel qual s'estableix l'acreditació estatal per a l'accés als cossos docents universitaris, l'Estatut de la Universitat i les normes que el desenvolupin.

3. El Consell de Govern ha d'aprovar la convocatòria dels concursos per proveir les places vacants o les de nova creació, tenint en compte els recursos disponibles i les previsions de docència i de recerca, a petició del departament i després d'un informe del centre corresponent.

4. Quan hi hagi una plaça vacant, el Consell de Govern ha d'acordar, un cop escoltats el departament i el centre corresponent, si convé amortitzar-la o canviar-la de denominació o de categoria, en funció de les necessitats docents i investigadores de la Universitat.

5. Cada plaça ha d'estar definida per la seva categoria i perfil docent i/o de recerca, i ha d'estar adscrita a un departament i vinculada a un centre.

6. El perfil de la plaça ho és a l'efecte de convocatòria i procés de selecció i no implica cap tipus d'exclusivitat, especialment pel que fa a la docència que pot tenir assignada.

Article 2. Requisits dels candidats.

1. Per participar en els concursos d'accés, els candidats han d'estar acreditats per al cos de la plaça convocada.

2. En el cas de places assistencials bàsiques d'institucions sanitàries, vinculades a places docents dels cossos docents universitaris, únicament podran participar en els concursos d'accés les persones acreditades que tinguin el títol oficial d'especialista que correspongui a la plaça esmentada.

3. Es consideren acreditats per poder participar en concursos d'accés per al cos i àmbit que es tracti, els funcionaris del mateix cos i àmbit (*) de coneixement, i els de cossos docents universitaris de categories iguals o superiors i el mateix àmbit de coneixement, que hagin obtingut nomenament com a membres d'aquests cossos amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei orgànica d'universitats, o amb posterioritat a aquesta data però amb data anterior a la de finalització del termini fixat per sol·licitar la participació en el concurs, independentment de quina sigui la seva situació administrativa.

(*) L'expressió àmbit es pot entendre referida a "àrees de coneixement" per a aquells casos en què jurídicament hagi de ser d'aquesta manera (nota vàlida per a tot el document).

4. Així mateix, es consideraran acreditats per participar en els concursos d'accés, els professors d'altres estats membres de la Unió Europea i d'estats als quals es refereix el paràgraf segon de l'apartat 3 de l'article 89 de la LOU , que, per acord del Consejo de Universidades, amb un informe previ favorable de l'Agència d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), es consideri que han assolit a la universitat d'origen una posició igual o equivalent a la dels cossos docents universitaris espanyols. En l'informe, l'Agència esmentada ha de valorar l'activitat docent i investigadora dels professors proposats i ha d'especificar el cos i l'àmbit coneixement per als que es considerin acreditats.

5. Els acreditats de nacionalitat estrangera no comunitària podran prendre part en els concursos d'accés convocats per la Universitat , per al cos i l'àmbit per als quals han estat acreditats, quan, a l'estat de la seva nacionalitat, es reconegui als espanyols aptitud legal per ocupar en la docència universitària posicions anàlogues a les dels funcionaris dels cossos docents espanyols. Sobre el reconeixement d'aquesta aptitud, el Consejo de Universidades sol·licitarà un informe als ministeris d'Afers Estrangers i d'Administracions Públiques.

6. Així mateix, podran presentar-se als concursos d'accés aquelles persones que hagin estat habilitades segons el Reial decret 774/2002, de 26 de juliol. S'entendrà que els habilitats per a catedràtic/a d'escola universitària ho estan per a professor/a titular d'universitat.

Article 3. Comissions de selecció.

1. Les comissions que han de jutjar els concursos tenen tres membres titulars i tres de suplents. Tots són nomenats pel rector/a, a proposta del Consell de Govern, un cop escoltats el centre i el departament implicats, que proposen cadascun una persona titular i una de suplent. El nomenament ha d'explicitar la condició de vocal, secretari o secretària, o president o presidenta titular o suplent de la comissió.

2. En el cas de les places vinculades a institucions sanitàries, les comissions s'han d'ampliar a cinc membres. Els dos membres addicionals, que han de ser doctors, han d'estar en possessió del títol d'especialista que s'exigeixi com a requisit per concursar a la plaça i han de ser proposats per la institució sanitària a la qual aquesta es vinculi, d'acord amb la legislació vigent.

3. Els membres de les comissions que han de jutjar els concursos d'accés a places dels cossos docents entre acreditats han de reunir els mateixos requisits (*) que la legislació vigent exigeixi per formar part de les comissions d'acreditació corresponents. En els concursos de places de professorat catedràtic d'universitat, els tres membres han de ser catedràtics d'universitat i en els de professorat titular d'universitat, almenys un ha de ser catedràtic d'universitat i la resta, titulars d'universitat.

(*)Article 6. Criteris per designar els membres de les comissions.

1. L'Agència d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació proposa i el Consejo de Universidades designa els membres de les comissions de selecció tenint en compte els criteris següents:
a. Experiència docent o investigadora de qualitat. Per valorar aquesta experiència es tindrà en consideració el currículum dels candidats. Per pertànyer a les comissions, els catedràtics d'universitat han de justificar la possessió de tres períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari, i els professors titulars d'universitat han de justificar la possessió de dos dels períodes esmentats. A aquest efecte, l'últim període reconegut ha d'haver-ho estat en els últims deu anys.

De tota manera, almenys cinc dels membres han de tenir una experiència docent universitària no inferior a deu anys.

b. Experiència en activitats d'avaluació acadèmica, científica o tecnològica.

2. Es procurarà que en les comissions d'acreditació hi hagi membres que duguin a terme la seva activitat en diversos àmbits científics i acadèmics pertanyents a diferents institucions i comunitats autònomes.

3. La composició de les comissions d'acreditació, d'acord amb el que estableix l'article 57.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en la nova redacció donada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'anterior, ha de procurar una composició equilibrada entre dones i homes, llevat que no sigui possible per raons fonamentades i objectives, degudament motivades.


4. Tots els membres de les comissions han de pertànyer a l'àmbit de coneixement de la plaça objecte del concurs o a un àmbit afí.

5. Almenys un dels membres titulars i un dels suplents de la comissió, d'entre els proposats pel departament o pel centre, ha de pertànyer a una altra universitat.

Article 4. Procés de convocatòria.

1. Amb caràcter general, un cop l'any el vicerectorat competent en matèria de professorat ha d'iniciar el procés de convocatòria de concursos d'accés a places dels cossos docents universitaris. Tanmateix, es pot dur a terme més d'un procés de convocatòria a l'any, si es creu necessari.

2. Els departaments interessats han de proposar al vicerectorat les places a convocar, el perfil, i els membres titulars i suplents de les corresponents comissions d'accés: un membre titular i un de suplent per a cada plaça. La proposta ha d'estar acordada pel consell de departament.

3. El Vicerectorat, un cop rebudes totes les propostes, ha de remetre als centres afectats la relació de places corresponents a cadascun. Els centres han d'informar sobre les propostes dels departaments i proposar els membres titulars i suplents de les corresponents comissions d'accés: un membre titular i un de suplent per a cada plaça. L'informe i la proposta han d'estar acordats per la junta de centre. En el cas de places vinculades a institucions sanitàries, el vicerectorat ha de sol·licitar a la institució sanitària corresponent la designació de dos membres titulars i dos suplents addicionals, d'acord amb el procediment que estableix la Disposició final segona de la LOU.

4. Un cop rebudes les propostes de membres de la comissió per part de departaments, centres i, si és el cas, institucions sanitàries, el vicerectorat ha de formular i presentar al Consell de Govern la proposta dels tres membres titulars i tres membres suplents de la comissió i la condició de president/a i secretari/ària de la mateixa.

5. El Consell de Govern ha d'aprovar la relació de places a proveir i les comissions que han de resoldre els concursos corresponents.

6. La convocatòria de concursos d'accés s'ha de publicar al BOE i al DOGC, i també es faran públiques al web de la URV i al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans. Així mateix, les convocatòries s'han d'anunciar en sengles diaris d'àmbit general i local.

7. La convocatòria, formalitzada per resolució del rector/a, ha de determinar quines són les places objecte del concurs, la categoria, l'àmbit de coneixement i, si escau, les activitats docents i/o investigadores referides a una matèria de les que es cursen per a l'obtenció de títols de caràcter oficial de grau i postgrau, que hagi de dur a terme la persona que obtingui la plaça. L'existència d'aquestes especificacions no suposa, en cap cas, per a aquesta persona un dret de vinculació exclusiva a aquesta activitat docent i/o investigadora, ni limita la competència de la Universitat per assignar-li obligacions docents i investigadores diferents.

8. Així mateix, en la convocatòria del concurs cal especificar el model de sol·licitud, els terminis per a la presentació, la composició de la comissió que ha de jutjar el concurs, les fases, el lloc i la data de presentació dels candidats, si s'escau, i les normes per a la presentació de documentació i nomenaments.

9. El temps transcorregut entre la publicació de la convocatòria i la resolució del concurs no pot excedir de quatre mesos.

Article 5. Sol·licituds.

1. Les persones interessades a participar en els corresponents concursos han de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria al BOE i en el model que hi figuri. A la sol·licitud han d'adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.

2. Un cop finalitzat el termini establert al punt anterior, el Servei de Recursos Humans ha de fer pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb la indicació de les causes d'exclusió. Els candidats disposen d'un termini de deu dies naturals per esmenar la sol·licitud o recórrer, si s'escau, la seva exclusió. Transcorregut aquest segon termini, s'ha de publicar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i posar a disposició dels presidents de les comissions tota la documentació relativa als respectius concursos.

3. Els candidats que sol·licitin participar en el concurs d'accés han de fer constar a la sol·licitud que coneixen i accepten l'Estatut de la Universitat i que es comprometen a exercir la seva tasca acadèmica en el règim de dedicació que correspongui, d'acord amb la convocatòria.

Article 6. Convocatòria de les comissions.

1. Els presidents de les comissions han de convocar, dins del termini establert, la resta de membres de cada comissió per a la constitució i els candidats per a l'acte de la seva presentació i per a inici de les proves.

2. Després de la constitució i abans de l'acte de presentació dels candidats, la comissió ha de fer públics els criteris de valoració del concurs i el barem (vegeu l'annex). Aquest s'ha d'adequar, quant a la valoració dels currículums dels candidats, al que disposa la taula següent:

Recerca/transferència

Docència

Mobilitat

Gestió/extensió universitària

TU

45-65

25-45

5-20

5-10

CU

40-70

15-40

5-20

10-20

(Valor acumulat: 100)

Article 7. Procés de selecció.

1. El procés de selecció consta de dues fases, que són públiques: un acte de presentació i una avaluació de l'adequació al perfil de la plaça convocada a concurs i de la idoneïtat del candidat.

2. A la primera fase, l'acte de presentació dels candidats, cal informar dels criteris de valoració i barem acordats, sortejar l'ordre d'actuació dels candidats i convocar-los per a la realització de la segona fase del procés de selecció. En el mateix acte de presentació, els concursants han de lliurar a la comissió el seu currículum acadèmic, docent, investigador i professional, un exemplar de les seves publicacions i els documents acreditatius dels fets que consten al currículum.

3. A la segona fase s'avalua l'adequació de la persona candidata al perfil de la plaça convocada, amb la valoració del seu currículum, d'acord amb el barem aprovat per la comissió, partint del que estableix el punt 6.2 i amb la valoració de l'exposició oral del candidat sobre els seus projectes acadèmics (projecte docent i/o projecte de recerca) en relació amb les necessitats de la Universitat , posades de manifest en la convocatòria de la plaça, seguida d'un debat entre la comissió i la persona concursant. L'exposició del candidat ha de tenir una durada màxima d'una hora, i la durada total de l'exposició i el debat no pot excedir les dues hores i mitja.

4. La comissió ha de redactar un informe raonat, que pot ser individual o col·lectiu si la comissió així ho acorda, sobre els mèrits dels candidats segons el model que aprovi el Consell de Govern, d'acord amb els criteris de valoració establerts i el barem per a cada persona.

Article 8. Tramitació del procés i proposta de candidats

1. En tots els concursos d'accés a places de professorat dels cossos docents universitaris, les comissions de selecció han de formalitzar les actes del concurs segons els models aprovats pel Consell de Govern.

2. Un cop valorades les persones candidates, la comissió ha de proposar al rector/a, motivadament i amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats que han estat valorats positivament per ordre de preferència per ser nomenats, i sense que pugui excedir en la proposta el nombre de places convocades al concurs. També poden proposar deixar la plaça deserta.

3. La comissió pot acordar la seva proposta per unanimitat o per majoria. En aquest darrer cas, el/els membre/s disconforme/s ha de fer constar la seva pròpia valoració i ordenació dels candidats valorats positivament, si s'escau.

4. Els concursants que no hagin estat proposats per ser nomenats no podran al·legar cap dret sobre places vacants de la Universitat.

5. El rector/a, en vista de la proposta presentada, ha de dictar resolució en què nomeni un candidat per a la plaça d'acord amb l'ordre proposat per la comissió.

Article 9. Nomenaments.

1. A partir de l'endemà de la data en què es faci pública la proposta de la comissió, els candidats proposats en primer lloc disposen de vint dies naturals per presentar davant el Servei de Recursos Humans la documentació pertinent amb l'objecte de ser nomenats.

2. El rector/a, un cop finalitzat el termini anterior i sempre que els candidats proposats hagin presentat la documentació requerida, ha de dictar la resolució de nomenament. En cas de renúncia d'algun candidat proposat o que no es faci efectiu el seu nomenament, el rector/a ha de nomenar el candidat següent per ordre de preferència i així successivament entre els altres candidats proposats per la comissió.

3. El nomenament ha d'especificar la denominació de la plaça, el cos i l'àmbit de coneixement als quals s'adscriu.

4. Amb caràcter general, el candidat proposat prendrà possessió de la plaça a partir de l'endemà de la data de publicació del seu nomenament al BOE, i en aquest moment adquirirà la condició de funcionari/ària. Si a petició de la persona interessada s'ha de retardar la presa de possessió, s'haurà de fer, com a màxim, en el termini de vint dies des de l'endemà de la publicació esmentada.

5. El candidat nomenat no pot participar en un nou concurs d'accés per a places d'igual categoria i àmbit de coneixement de la mateixa universitat o d'una universitat diferent fins que no hagin transcorregut dos anys des de la data de la presa de possessió.

Article 10. Reclamacions.

1. Les reclamacions contra les propostes de les comissions d'accés per proveir places de cossos docents s'han de presentar davant del rector de la Universitat , en el termini de deu dies a partir de la data de la proposta de la comissió. Admesa a tràmit la reclamació, se suspendran els nomenaments fins a la seva resolució.

2. La valoració de les reclamacions correspon a la Comissió de Reclamacions de la Universitat , formada per set catedràtics d'universitat de diverses àrees de coneixement, amb àmplia experiència docent i investigadora i un reconeixement d'almenys tres períodes d'activitat investigadora, designats pel Consell de Govern per un període de quatre anys.

3. La Comissió elegeix el president o presidenta i el secretari o secretària entre els membres.

4. La Comissió , després d'haver escoltat els membres de la comissió de valoració del concurs reclamat i els candidats que hi hagin participat, ha de resoldre motivadament les reclamacions en un termini màxim de tres mesos. Pel trancurs del termini establert sense resoldre, s'entendrà rebutjada la reclamació presentada.

5. La resolució que dicta el rector/a a proposta de la Comissió de Reclamacions exhaureix la via administrativa.

Article 11. Acreditació del coneixement lingüístic del català

El Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, té com a objecte la regulació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, en especial l'acreditació del coneixement suficient de català.

En aplicació d'aquest Decret, les persones interessades a participar en els corresponents concursos hauran d'acreditar el coneixement del català en qualsevol d'aquests tres moments:

-  En el moment de presentació de la documentació necessària per concursar a la plaça, mitjançant l'acreditació per qualsevol dels mitjans d'acreditació del coneixement del català establerts en l'article 5 i 6 del Decret.

-   Amb anterioritat a la realització de la prova del concurs d'accés, mitjançant l'acreditació del certificat de nivell de suficiència per a personal docent i investigador de la URV.
-   Amb posterioritat a la realització de la prova del concurs d'accés, si li és d'aplicació l'article 3.7. del Decret 128/2010(*). En aquest cas la persona sol·licitant haurà de justificar la petició d'acollir-se a aquest article davant el vicerectorat competent en temes de PDI. Si aquest considera que permet potenciar i afavorir la captació de talent i que queden garantits els drets lingüístics dels i les estudiants, la persona sol·licitant podrà concursar a la plaça. En el supòsit que la guanyi, haurà d'acreditar el coneixement de la llengua en el termini màxim de dos anys a comptar des de la data d'accés a la universitat mitjançant qualsevol dels dos supòsits anteriors.

(*) En els casos que així ho justifiquin, les universitats poden requerir al professorat permanent l'acreditació del coneixement del català amb posterioritat als processos d'accés i selecció, per potenciar i afavorir la captació de talent. La normativa interna de la universitat ha d'establir els procediments adequats perquè el coneixement del català sigui efectivament acreditat en un moment posterior i ha de garantir els drets lingüístics dels i les estudiants. En qualsevol cas, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua en el termini màxim de dos anys a comptar de la data d'accés a la universitat.


Disposició transitòria única. Aplicabilitat.
En aplicació del que determina la disposició addicional vuitena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, aquesta Normativa serà d'aplicació fins que no es produeixi la preceptiva adaptació de l'Estatut de la URV.

Disposició derogatòria única. Derogació de la normativa anterior.
Aquesta Normativa deroga la Normativa de concursos d'accés a places de professorat funcionari dels cossos docents universitaris, aprovada pel Consell de Govern el 18 de febrer de 2004 (FOU 38).

Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Normativa entra en vigor l'endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern de la URV.

ANNEX

Convocatòria de concursos d'accés a places de cossos docents universitaris

TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ (CATEDRÀTIC/A)

Per a cadascun d'aquests criteris la composició acordarà una puntuació màxima. Es considera que el/la concursant és valorat positivament quan obté una valoració global igual o superior al 50% de la puntuació total.

Categoria
CATEDRÀTIC/A

Valoració del CV

Projecte docent i/o
Projecte de recerca

Recerca/ transferència

Docència

Mobilitat

Gestió/extensió universitària

   
   

40-70

15-40

5-20

10-20

   

(Suma parcial) 100

   

% sobre el total

%

TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ (PROFESSORAT TITULAR D'UNIVERSITAT)

Per a cadascun d'aquests criteris la composició acordarà una puntuació màxima. Es considera que el/la concursant és valorat positivament quan obté una valoració global igual o superior al 50% de la puntuació total.

Categoria
PROFESSORAT TITULAR D'UNIVERSITAT

Valoració del CV

Projecte docent i/o
Projecte de recerca

Recerca/ transferència

Docència

Mobilitat

Gestió/extensió universitària

   
   

45-65

25-45

5-20

5-10

   

(Suma parcial) 100

   

% sobre el total

%