saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa d'accés a la Biblioteca Digital

Preàmbul

L'apartat 10 del document Política d'accés a la informació de la URV, aprovat per Consell de Govern de 30 d'octubre de 2013, defineix la Biblioteca Digital de la URV com el conjunt de recursos que proporcionen "l'accés a la informació per a l'aprenentatge, la docència i la investigació a diferents usuaris de forma simultània, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc".

Així mateix, estableix que l'ús dels recursos electrònics d'informació ha de respectar la legislació vigent pel que fa als drets d'autor i de propietat intel·lectual i que s'han de donar a conèixer a la comunitat universitària les normes d'accés i ús dels recursos electrònics d'informació de la URV.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

La present normativa té com a objecte regular l'accés i l'ús dels serveis de la Biblioteca Digital de la URV.

Article 2. Definició

La Biblioteca Digital de la URV està integrada per revistes, llibres i bases de dades, l'ús dels quals està regulat per una llicència que estipula quins són els usuaris que hi tenen accés i quins són els usos permesos. Aquestes llicències són negociades entre la URV i el proveïdor.

Article 3. Finalitats

El CRAI de la Universitat Rovira i Virgili contracta recursos comercials d'informació únicament per a l'aprenentatge, la docència i la investigació i, per tant, en queden exclosos els usos amb finalitats lucratives i per al desenvolupament d'activitats alienes a la Universitat.

Capítol II. Usuaris

Article 4. Disposició general

L'accés a la Biblioteca Digital de la URV està limitat als membres de la comunitat universitària -l'estudiantat, el col·lectiu docent i investigador i el personal d'administració i serveis−, d'acord amb el que estableixen els articles corresponents de l'Estatut de la URV.

Article 5. L'estudiantat

Als efectes d'aquesta normativa forma part de l'estudiantat, amb dret a accedir a la Biblioteca Digital, qualsevol persona vinculada als ensenyaments, cursos i programes següents:

1. Ensenyaments de grau

2. Ensenyaments de màster universitari

3. Ensenyaments de doctorat

4. Ensenyaments universitaris propis de la URV, d'acord amb el que estableix l'article 151.2 de l'Estatut de la URV

5. Programes de mobilitat nacional o internacional

6. URV Ciutadana

Article 6. El col·lectiu docent i investigador

Als efectes d'aquesta normativa formen part del col·lectiu docent i investigador, amb dret a accedir a la Biblioteca Digital les persones integrades en les tipologies següents:

1. Personal docent i investigador funcionari i contractat de la URV.

2. Personal docent i investigador que presta serveis a la URV però que és remunerat amb càrrec al pressupost d'un altre organisme o institució.

3. Personal docent i investigador visitant.

4. Personal docent i investigador que desenvolupa temporalment la seva activitat docent o investigadora a la URV en virtut dels convenis i acords establerts per la URV amb altres organismes i institucions.

5. Personal docent i investigador funcionari i contractat de la URV jubilat.

Article 7. El personal d'administració i serveis

Als efectes d'aquesta normativa formen part del col·lectiu del personal d'administració i serveis, amb dret a accedir a la Biblioteca Digital, les persones integrades en les tipologies següents:

1. Personal d'administració i serveis funcionari o laboral de la URV.

2. Personal d'administració i serveis visitant.

3. Personal d'administració i serveis funcionari o laboral de la URV jubilat.

Article 8. Walk-in users

Qualsevol persona no inclosa en els col·lectius anteriorment descrits, pot ser autoritzada per un coordinador/a o un responsable de CRAI de campus a accedir puntualment a algun recurs electrònic d'informació de la URV des d'un dels ordinadors ubicats físicament al CRAI o als espais equivalents ubicats a les unitats docents.

Capítol III. Accés a la Biblioteca Digital

Article 9. Autorització per accedir a la Biblioteca Digital

1. L'autorització per accedir a la Biblioteca Digital de la URV s'obté de la manera següent:

 1. Els estudiants de grau, màster universitari i doctorat l'obtenen de forma automàtica en formalitzar la corresponent matrícula. En el cas dels estudiants d'un ensenyament interuniversitari participat per la URV que n'efectuïn la matricula a una altra universitat, l'obtenen a través del Servei de Gestió Acadèmica amb la presentació del corresponent justificant de matrícula.
 2. Els estudiants dels ensenyaments universitaris propis de la URV l'obtenen a través de la FURV.
 3. Els estudiants de programes d’intercanvi nacional o internacional l’obtenen a través de l’I-Center.
 4. Els estudiants de la URV Ciutadana l'obtenen de forma automàtica en formalitzar la corresponent matrícula.
 5. El personal docent i investigador previst a l'article 6.1 l'obté de forma automàtica en prendre possessió de la plaça o formalitzar el corresponent contracte.
 6. El personal docent i investigador previst a l'article 6.2 l'obté de forma automàtica en incorporar-se a la URV.
 7. El personal docent i investigador previst a l'article 6.3 l'obté de forma automàtica en complir els requisits establerts per a aquest col·lectiu en el Programa i-global visitors o equivalent
 8. El personal docent i investigador previst a l'article 6.4 l'obté pel temps de vigència del conveni o acord. Una vegada signat el conveni o acord, el Servei de registre general n'envia còpia a l'àmbit funcional competent que, en col·laboració amb el Servei de Recursos Informàtics i TIC, genera per cadascun dels usuaris previstos la corresponent autorització de forma automàtica.
 9. El personal docent i investigador previst a l'article 6.5 l'ha de tramitar a través del Servei de Recursos Humans en el moment de fer efectiva la seva jubilació.
 10. El personal d'administració i serveis previst a l'article 7.1 l'obté de forma automàtica en prendre possessió de la plaça o formalitzar el corresponent contracte
 11. El personal d'administració i serveis previst a l'article 7.2 l'obté de forma automàtica en complir els requisits establerts per a aquest col·lectiu en el Programa i-global visitors o equivalent.
 12. El personal d'administració i serveis previst a l'article 7.3 l'ha de tramitar a través del Servei de Recursos Humans en el moment de fer efectiva la seva jubilació.

2. Aquesta autorització queda sense efecte en el moment que cessa la condició que la justifica. El personal docent i investigador funcionari i contractat de la URV jubilat i el personal d'administració i serveis funcionari o laboral de la URV jubilat han de sol·licitar la renovació de l'autorització cada tres anys al Servei de Recursos Humans.

Article 10. Accés per primera vegada a la biblioteca digital

L'accés per primera vegada a la Biblioteca Digital requereix que l'usuari hagi manifestat prèviament, de forma explícita, que coneix i accepta el contingut de la present normativa.

Article 11. Forma d’accedir a la biblioteca digital

1. L'accés a la Biblioteca Digital és individual, personal i intransferible. Tots els usuaris de la institució disposen per accedir-hi d'una identitat digital única i unívoca, amb els mètodes d'autenticació establerts a la normativa d'ús de les TIC.

2. L'usuari es compromet a mantenir en secret i a no desvelar a una altra persona la seva identitat digital, i és responsable de l'ús que en pugui fer un tercer, amb el seu consentiment o per negligència.

3. Les actuacions realitzades amb una determinada identitat digital es consideren efectuades pel seu titular. Les conseqüències que es puguin derivar d'un mal ús de la identitat digital seran responsabilitat única i exclusiva de l'usuari al qual s'associï.

4. L'usuari es compromet a no accedir ni intentar accedir a espais als quals no estigui autoritzat segons el seu perfil.

Capítol IV. Ús de la Biblioteca Digital

Article 12.  Requisits generals

 L'usuari ha de complir els requisits fixats en la llicència de cada recurs electrònic d'informació per tal d'evitar possibles litigis que perjudiquin la institució i el col·lectiu d'usuaris. En cas de dubte cal que s'adreci al personal tècnic del CRAI.

Article 13.  Usos autoritzats

Sens perjudici de les condicions específiques d'ús que pugui establir cada llicència, amb caràcter general els usos autoritzats són els següents:

 • Accedir i visualitzar el contingut de qualsevol recurs electrònic d'informació per al qual hom hagi estat autoritzat.
 • Descarregar i imprimir articles o capítols de llibres electrònics o extensió equivalent a un capítol de llibre amb finalitats estrictament d'aprenentatge, de docència i d'investigació.
 • Utilitzar els recursos electrònics d'informació per activitats docents de caràcter presencial.
 • Trametre còpies impreses o electròniques d'articles o capítols de llibres electrònics o extensió equivalent a un capítol de llibre a altres docents o investigadors, dins del territori espanyol, amb finalitat exclusivament docent i de recerca.
 • Incorporar enllaços als recursos electrònics d'informació en els materials docents i d'investigació dipositats a l'entorn virtual de formació, evitant l'ús de còpies de qualsevol tipus.

Article 14.  Usos no autoritzats

A menys que les llicències ho permetin expressament, amb caràcter general no estan autoritzats els usos següents:

 1.  Descarregar de forma sistemàtica i/o automàtica mitjançant motors de cerca o robots:
 • Volums sencers de revistes electròniques.
 • Registres indiscriminats de bases de dades bibliogràfiques que no responguin a una cerca.
 • Llibres electrònics sencers.

    2. Comercialitzar o modificar el contingut d'un recurs d'informació llicenciat, així com crear documents a partir de continguts protegits per llicències.

    3. Pujar continguts electrònics o còpies a la xarxa o a qualsevol plataforma virtual i difondre'ls.

    4. Utilitzar els recursos d'informació llicenciats amb finalitats lucratives i per al desenvolupament d'activitats professionals alienes a la universitat.

Article 15. Incompliment de les condicions d'ús

L'incompliment de les condicions d'ús del servei pot comportar la pèrdua del dret d'accedir a la Biblioteca Digital:

Durant un període d'un mes en cas d'incompliment de les condicions d'ús per primera vegada. Aquesta suspensió ha de ser acordada i notificada a l'infractor pel coordinador/a o el responsable de CRAI de campus, després d'haver-li donat audiència perquè pugui fer les al·legacions que consideri oportunes.

Durant un període de sis mesos en cas de reincidència en l'incompliment de les condicions d'ús. Aquesta suspensió ha de ser proposada pel coordinador/a o el responsable de CRAI de campus i notificada a l'infractor/a pel membre del Consell de Direcció responsable del CRAI, després d'haver-li donat audiència perquè pugui fer les al·legacions que consideri oportunes.

La pèrdua del dret d'accedir a la Biblioteca Digital s'aplicarà amb independència de les responsabilitats administratives, civils i penals que puguin ser exigides a l'infractor/a.

Capítol V. Obligacions dels usuaris

Article 16. Obligacions dels usuaris

Els usuaris que facin ús dels recursos electrònics d'informació de la URV estan obligats a complir les condicions generals d'ús establertes en la present normativa i els requisits següents:

Publicar els resultats de recerca i docència en el repositori institucional de la URV, d'acord amb les polítiques editorials.

Indicar la filiació a la Universitat Rovira i Virgili en tots els resultats de recerca i docència en què se hagi fet ús dels continguts de la Biblioteca Digital de la URV. Si l'usuari n'ha fet ús com a resultat d'un conveni o acord entre la URV i un organisme o institució, cal que s'atingui al que disposi sobre les obligacions dels usuaris que s'hi relacionen.

Abstenir-se d'utilitzar els recursos d'informació comercials amb finalitats lucratives i per al desenvolupament d'activitats professionals alienes a la universitat.

Capítol VI. Drets de propietat intel·lectual i dades de caràcter personal

Article 17. Protecció dels drets de propietat intel·lectual

1. Els recursos electrònics d'informació de la URV estan protegits pels drets de propietat intel·lectual.

2. La titularitat dels drets de propietat intel·lectual dels recursos electrònics d'informació correspon als seus autors o a qui tinguin cedits aquests drets, segons el que s'indiqui en cada cas.

3. Els usuaris poden visualitzar aquests continguts i poden utilitzar-los per a usos relacionats amb l'activitat que desenvolupen dins la URV, però no poden reutilitzar-los fora d'aquest àmbit, llevat dels casos en què s'indiqui expressament en la llicència corresponent o mitjançant un avís d'ús.

4. Els usuaris dels recursos electrònics d'informació han de respectar la legislació vigent sobre drets de propietat intel·lectual.

Article 18. Protecció de dades de caràcter personal

1. La URV garanteix l'adopció de les oportunes mesures de seguretat en les seves instal·lacions, equips, sistemes informàtics i fitxers, en compliment de la vigent normativa de protecció de dades de caràcter personal.

2. Les dades facilitades pels usuaris únicament es poden usar amb les finalitats previstes en la present normativa.

Disposició derogatòria

Queda sense efecte el Reglament d'accés i ús dels recursos electrònics d'informació de la URV aprovat en data 15 d'octubre de 2013.

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la data de publicació en el Full Oficial de la Universitat.