saltar al contingut principal
Cercar
URV

Serveis contractats

Proveïdors

Servei de manteniment d'instal·lacions

TÈCNIC RESPONSABLE: Antoni Cano

DESCRIPCIÓ:

El contracte de Manteniment d'instal·lacions, és un servei multitècnic on hi ha inclosos els treballs tant de manteniment com noves instal·lacions dins dels Campus / Edificis, que fan referència a:

 • Xarxa de gas natural
 • Instal·lacions de climatització:
  • Amb gas natural, des de calderes fins a punts terminals (radiadors)
  • Elèctriques, des de produccions (refredadores i bombes de calor) fins a fancoils.
 • Instal·lacions elèctriques:
  • Xarxes elèctriques tant en BT com en MT
  • Interiors en els edificis
  • Enllumenats (tant interiors com exteriors)
 • Instal·lacions d'aigua sanitària i lampisteria
 • Sistemes de control BMS
 • Estacions Transformadores
 • SAIs
 • Grups Electrògens
 • Aparells a Pressió
 • Màquines Tèrmiques (Calderes, Refredadores, Bombes De Calor,...)
 • Cambres Frigorífiques
 • Bateries de condensadors
 • Parallamps
 • Portes Automàtiques
 • Sistemes d'extinció contra incendis (BIEs, extintors, sistemes d'extinció automàtica, ...)
 • Instal·lacions especials d'ús general de la URV

DADES DE CONTRACTACIÓ: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=41428721&lawType=2

INCIDÈNCIES DE MANTENIMENT: https://urv.imanweb.net/web/guest

EMPRESA CONCESSIONÀRIA ACTUAL:

cid:image002.png@01D8E955.B01640D0

Servei de manteniment d'edificis i urbanitzacions

TÈCNIC RESPONSABLE: Carme Canals

DESCRIPCIÓ:

prestació del servei de manteniment que fa referència a:

 • Preventiu: inclou les revisions periòdiques i reparacions de petit abast, en cobertes, façanes i espais urbanitzats.
 • Correctiu: inclou la reparació d'elements constructius malmesos per ús i/o avaria.

L'abast comprèn tots els campus i edificis de la URV, per tal de mantenir-los en les condicions constructives necessàries, així com resoldre les reparacions en cas de desperfectes i similars, minimitzant els temps de resposta i garantint el funcionament bàsic per al desenvolupament de l'activitat docent i de recerca a la Universitat Rovira i Virgili.

DADES DE CONTRACTACIÓ:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=94738805&lawType=2

INCIDÈNCIES DE MANTENIMENT:

Per qualsevol incidència de manteniment, us podeu adreçar al Servei de Recursos Materials:

 • Mitjançant comunicació al tècnic assignat a cada campus /edifici.
 • Mitjançant mail a l'adreça genèrica del Servei: srm@urv.cat

EMPRESA CONCESSIONÀRIA ACTUAL:

cid:image002.png@01D8E955.B01640D0

Servei de neteja en els edificis, dependències, espais exteriors

TÈCNIC RESPONSABLE: Manel Piñera

DESCRIPCIÓ:

El contracte consisteix en la prestació del servei de neteja en els edificis, dependències, espais exteriors i serveis relacionats per a la URV.

Els serveis s'estructuren en:

 • Serveis de neteja
 • Serveis de neteja opcionals i extraordinaris
 • Serveis de neteja no previstos

Freqüències de neteja segons la tipologia d'espai:

TIPOLOGIA D'ESPAI

FREQÜÈNCIA ACTUAL

AULES

2 / setmana

CRAI

5 / setmana

DESPATX

1 / setmana

EXTERIORS NO JARDINS

1 / setmana

LABORATORIS DOCENTS

2 / setmana

LABORATORIS RECERCA

2 / setmana

LAVABOS

5 / setmana

MAGATZEM

1 / any

OFFICE

5 / setmana

SALA REUNIONS

2 / setmana

SALA TÈCNICA

2 / any

TERRASSA

1 / mes

ZONES DE PAS

5 / setmana

Altres serveis inclosos al contracte:

 • Neteja de pintades i grafits
 • Neteges d'obra
 • Recollida selectiva de residus
 • Reposició, neteja i desinfecció de contenidors d'higiene femenina
 • Recollida d'andròmines

DADES DE CONTRACTACIÓ:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=85027402&lawType=2

INCIDÈNCIES DE NETEJA: neteja@urv.cat

EMPRESA CONCESSIONÀRIA ACTUAL:

cid:image002.png@01D8E955.B01640D0

Servei de vigilància, seguretat i recepció dels edificis, dependències i espais exteriors

Tècnic del Servei d'Infraestructures responsable del contracte: Víctor Fornos Roca

Descripció del servei:

La prestació del servei la realitzen vigilants de seguretat sense arma i auxiliars de servei. Els primers realitzen tasques de rondes de vigilància pels campus i edificis, control d'accessos, permanència 24h en el centre d'operacions i serveis de verificació personal. Pel que fa als auxiliars realitzen serveis de recepció, informació, control d'accessos i comprovació d'instal·lacions dintre dels edificis. Tots ells vetllen per la seguretat tant dels usuaris com de les instal·lacions de la URV. Qualsevol unitat i/o entitat dintre de la URV pot contractar serveis tant de vigilància com de seguretat, si així li és de menester, ho haurà de fer enviant correu a la bústia de correu electrònic indicat.

Enllaç per dades de contracte:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=35392688&lawType=2

En cas d'incidència o petició de servei: seguretat@urv.cat / 977559739

Empresa adjudicatària:

cid:image002.png@01D8E955.B01640D0cid:image002.png@01D8E955.B01640D0

Servei de manteniment dels sistemes de seguretat dels edificis

Tècnic del Servei d'Infraestructures responsable del contracte: Víctor Fornos Roca

Descripció del servei:

 • Per mitjà dels tècnics de l'empresa adjudicatària es realitza el manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions de detecció de protecció contra incendis, intrusió i circuit tancat de televisió. En el Centre d'Operacions que disposa la URV es centralitzen tant els senyals d'alarma com les imatges de les càmeres. Les imatges enregistrades estan subjectes a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades).

Pot exercir els seus drets de protecció de dades davant:

Més informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 • Pot consultar informació addicional i detallada sobre el tractament de dades personals de videovigilància i els seus drets al Registre d'Activitats del Tractament de la URV al següent enllaç: https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també podrà consultar la Política de Privacitat de la URV. També pot sol·licitar informació a l’adreça de correu electrònic dpd@urv.cat

Enllaç per dades de contracte:

En cas d'incidència: seguretat@urv.cat / 977559739

Empresa adjudicatària:

cid:image002.png@01D8E955.B01640D0

Servei de manteniment i conservació dels aparells elevadors

Tècnic del Servei d'Infraestructures responsable del contracte: Víctor Fornos Roca

Descripció del servei:

Per mitjà dels tècnics de l'empresa adjudicatària es realitza el manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels aparells elevadors instal·lats en els edificis de la Universitat Rovira i Virgili. En cas que us trobeu sols a l'edifici és recomanable no utilitzar els ascensors.

Enllaç per dades de contracte:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=34564953&lawType=2

En cas d'incidència: 900210813 / ascensors@urv.cat

Empresa adjudicatària:

cid:image002.png@01D8E955.B01640D0

Servei de control de plagues dels edificis, dependències i espais exteriors

TÈCNIC RESPONSABLE: Manel Piñera

DESCRIPCIÓ:

El contracte consisteix en el servei de control de plagues (desratització, desinsectació i desinfecció) en tots els espais de la URV.

Operacions bàsiques:

 • Desratització (ratolins i rates): mínim 6 serveis anuals (cada 2 mesos).
 • Desinsectació (paneroles): mínim 6 serveis anuals (cada 2 mesos).

Operacions específiques, actuacions correctives de control contra:

 • Mosquits: fins a 10 actuacions
 • Formigues: fins a 50 actuacions
 • Vespes: fins a 10 actuacions
 • Lepisma: fins a 10 actuacions
 • Coloms: fins a 10 actuacions

Altres serveis inclosos en el contracte:

 • Tractament contra la processionària del pi
 • Tractament contra el morrut de les palmeres

DADES DE CONTRACTACIÓ:

https://seuelectronica.urv.cat/empreses-institucions/perfil-contractant/471/servei-de-neteja-i-control-de-plagues-dels-edificis-dependencies-i-espais-exteriors-de-la-urv-mitjancant-lots-exppl-se-0118

INCIDÈNCIES DE CONTROL DE PLAGUES: control.plagues@urv.cat

EMPRESA CONCESSIONÀRIA ACTUAL:

cid:image002.png@01D8E955.B01640D0

Servei de manteniment dels espais enjardinats

TÈCNIC RESPONSABLE: Manel Piñera

DESCRIPCIÓ:

El contracte consisteix en la conservació i manteniment de les zones verdes i dels espais enjardinats de la URV, potenciant una estratègia de naturalització progressiva dels espais verds i la vegetació que afavoreixi la conservació de la biodiversitat i el benestar i la salut de la comunitat universitària.

Atesa la dispersió geogràfica dels campus territorials de la URV, el contracte està dividit en dos lots que s'especifiquen a continuació:

Identificació dels lots

Campus territorials integrats a cada lot

LOT 1

Campus Sescelades

Campus Catalunya

Seu Baix Penedès

Mas dels Frares

LOT 2

Campus Bellissens

Campus Reus centre

Campus Vila-seca

Es reserva la contractació d'aquest servei a empreses considerades Centres Especials de Treball d'iniciativa social i que no tinguin ànim de lucre.

DADES DE CONTRACTACIÓ:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=111442988&lawType=2

INCIDÈNCIES DE MANTENIMENT DELS ESPAIS ENJARDINATS:

EMPRESA CONCESSIONÀRIA ACTUAL:

cid:image002.png@01D8E955.B01640D0cid:image002.png@01D8E955.B01640D0