saltar al contingut principal
Cercar
URV

PROTOCOL A SEGUIR EN EL MOMENT DE REALITZAR UNA ESMENA DE QUALIFICACIÓ

D’acord amb la Normativa Acadèmica, en l’article 38. Esmenes a les qualificacions, en el cas que hi hagi alguna esmena a fer en l'acta, segons el període transcorregut, s’actuarà seguint el procediment següent:

a) En el termini màxim de 10 dies naturals després del període general d’avaluació de cada convocatòria, el docent pot tramitar la sol·licitud de modificació directament, sense autorització prèvia. Per sol·licitar-la el docent ha d'enviar la següent sol·licitud per correu electrònic a la Secretaria del Centre.

b) En el termini màxim de sis mesos després de la convocatòria afectada, el docent ha de tramitar la sol·licitud de modificació, que ha d’estar autoritzada pel secretari o secretària de centre. Per sol·licitar-la el docent ha d’enviar per correu electrònic a la Secretaria del Centre la següent sol·licitud.

c) Si han transcorregut més de sis mesos i abans d’un any, i adverteix algun cas que requereixi una modificació, el docent ha de tramitar la sol·licitud danvant el degà o degana/director o directora de centre i del director o directora del departament. Ells han de valorar les circumstàncies excepcionals que s’hagin pogut produir abans d’autoritzar el canvi, si s’escau. Per sol·licitar aquesta esmena es farà a través d’aquesta sol·licitud.

d) Quan la modificació afecti a actes que sobrepassin un any de la data de tancament, el docent excepcionalment haurà de presentar la sol·licitud davant del vicerectorat competent en la matèria, amb el vistiplau del degà o degana/director o directora de centre, i del director o directora del departament a través d’aquesta sol·licitud i adjuntant a més a més, un informe detallat que justifiqui la petició.

Quan la correcció de les actes es produeixi, com a conseqüència de l'apartat a), un cop realitzada la correcció per part de la secretaria, i una vegada tancada l’acta, per part del professor no caldrà fer cap acció més.

En tos els casos, una vegada introduïda la nova qualificació i gravada s’ha de tancar l’acta. Dins d’un procés automàtic, periòdicament es generarà l’acta de l’assignatura amb la modificació, signada amb un certificat insitucional.