saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació de nou accés - Màster

Les persones admeses a un Màster han presentat la documentació exigida amb els requisits (legalització, traducció, compulses...) durant el procés d'accés i admissió, pujant-la a través d'un gestor documental.

Per accedir a l'automatrícula, prèviament, la persona admesa ha de presentar a la Secretaria de Centre/Campus corresponent, els documents originals següents:

DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR TOTS ELS ESTUDIANTS (llevat dels titulats URV):
 • Document acreditatiu de la identitat:
  • estudiant de nacionalitat espanyola: fotocòpia del DNI, que no pot haver superat la data límit de validesa.
  • estudiant de nacionalitat estrangera: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.
 • Títol universitari que dona accés (Grau o equivalent) o resguard d'expedició del títol: Original i còpia, la secretaria compulsarà la còpia del títol/resguard i li retornarà l'original a l'estudiant o fotocòpia compulsada del document original.
 • Certificat acadèmic personal o Suplement Europeu al títol: Original i còpia, la secretaria compulsarà la còpia del certificat acadèmic personal /suplement europeu al títol (Grau o equivalent) i li retornarà l'original a l'estudiant o fotocòpia compulsada del document original.
DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR ELS ESTUDIANTS SEGÜENTS:
 • Amb títol de família nombrosa: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa.
ALTRA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
 • En determinades situacions, la secretaria podrà requerir a l'estudiant que aporti documentació acreditativa dels estudis que li donen accés a la universitat o de la condició al·legada que pugui donar dret a l'exempció de preus (per exemple, víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere, discapacitat, etc.).

TINGUEU EN COMPTE QUE:

 • Els estudiants estrangers que hagin de realitzar qualsevol transacció econòmica (per exemple sol·licitar beca), han de disposar de número d'identificació d'estrangers (NIE) i l'han d'aportar; durant els estudis a la URV constarà com a document identificatiu aquest NIE.
 • L'aportació de còpies compulsades es regeix per la Normativa de Matrícula, art. 6.
 • Les condicions que donen dret a exempció d'import/s en la matrícula s'han de complir a la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica (28 de setembre de 2020), i han de constar acreditades en el termini establert (art. 6.2 Normativa de Matrícula).
 • A aquells estudiants que no presentin la documentació de matrícula requerida en el termini màxim establert, se'ls aplicarà la suspensió temporal de la matrícula, d'acord amb allò que estableix la Normativa de matrícula de grau i màster.