saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi d'estudi dins un mateix programa formatiu de grau

 • CONCEPTE: procés que han de seguir els estudiants de la URV que cursen o han cursat uns estudis de grau, volen ser admesos per fer un altre ensenyament d'entre els que formen part del mateix programa formatiu de grau i se'ls pugui reconèixer un mínim de 30 crèdits a l'ensenyament de destí. També es pot demanar el canvi d'estudi entre els ensenyaments que comparteixen el primer curs.

Curs d’aplicació: 2020-21 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan *

 • NOUS TERMINIS (1)
  • 1ª fase: de l'1 al 30 de juny (el nou termini només amplia el període a efectes de presentació de la sol·licitud, els requisits mínims s’havien de complir a 30 d’abril de 2020). 
  • 2ª fase: del 20 al 24 de juliol, només en cas que hi hagi places vacants (consulteu el vostre centre).

(1) El còmput de terminis administratius que s'havien suspès a causa de la COVID-19 es reprèn a partir de l'1 de juny de 2020.

 • Terminis anteriors a la suspensió
  • 1a fase: de l'1 d'abril al 30 d’abril.
  • 2a fase: del 10 al 17 de juny, només en cas que hi hagi places vacants (consulteu el vostre centre).

(*) Els períodes de sol·licitud poden canviar d'un curs a un altre. Us recomanem que els consulteu cada curs acadèmic.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es vulgui iniciar els nous estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

 • Consulteu els Programes formatius de grau.

 • Consulteu els Graus que comparteixen íntegrament el primer curs.

 • Només es pot sol·licitar el canvi a un ensenyament.

 • Recordeu que és recomanable demanar la sol·licitud de canvi d'estudi dins d'un programa formatiu de grau i formalitzar, així mateix, la preinscripció universitària.

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, la secretaria imprimirà internament els expedients.

  • En les sol·licituds presentades en primera fase, es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data de finalització d'aquest termini (30 d’abril). 

  • En les sol·licituds presentades en segona fase, es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data de tancament d'actes.

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del Centre.

Quan

Les sol·licituds presentades en primera fase es resoldran com a màxim un mes després d'haver finalitzat el període i sempre que l'estudiant hagi presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

Les sol·licituds presentades en segona fase es resoldran com a màxim el 15 de setembre.

* En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es notifica la resolució corresponent a la persona interessada, que conté les assignatures reconegudes i l'acceptació o la denegació del canvi d'estudi, dels estudiants a qui s'hagi reconegut 30 crèdits o més, amb la indicació clara que no tindrà reconeixement acadèmic fins que no hagi formalitzat la matrícula als nous estudis. La secretaria incorpora d'ofici a l'expedient acadèmic les assignatures reconegudes sempre que sigui possible abans que l'estudiant formalitzi la matrícula.

Efectes econòmics

 • Els estudiants als quals s'ha concedit el canvi d'estudi han d'abonar els drets de trasllat.

 • En l'aplicació de l'acord del Consell Social de la URV, els estudiants que canviïn de grau dins d'un programa formatiu de grau, o bé entre els graus que comparteixen completament el primer curs, resten exempts de l'abonament del 15% del preu dels crèdits reconeguts de les assignatures que formen part del programa formatiu de grau o en el seu cas, de les assignatures del primer curs.

 • De les assignatures reconegudes no coincidents entre els dos ensenyaments s'ha d'abonar el 15% del preu dels crèdits, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

 • Els estudiants que hagin finalitzat un dels graus que formen part del PFG i vulguin cursar-ne un altre del mateix PFG hauran d’obtenir plaça mitjançant el procés de preinscripció i hauran d’abonar el recàrrec del 40% per segona titulació i el 15% del preu dels crèdits reconeguts.  L’exempció al preu del reconeixement només resulta d’aplicació en el cas que es formalitzi un canvi entre dos dels graus del PFG.

Observacions

La junta de centre aprova els criteris i el nombre de places que té en compte per acceptar les sol·licituds de canvi d'estudis dins dels programes formatius, i els fa públics. Aquests criteris són ratificats, si s'escau, per la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària.

Formalització de la matrícula

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, previa identificació.

Quan

Durant el període que li correspongui matricular-se i que es fa constar a la mateixa resolució.

Com

L'estudiant es matricula de les assignatures que vulgui cursar durant el curs acadèmic.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.