saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

La justificació d’una titulació centrada en el treball i les relacions que se’n deriven sembla inqüestionable des del punt de vista científic, en la mesura que el treball constitueix, en un món globalitzat, l’element clau a l’hora d’estructurar la pròpia vida i l’eix al voltant del qual es desenvolupa tot l’entramat social. El nou títol que es proposa, Relacions Laborals i Ocupació, pretén adaptar-se a les noves necessitats del mercat de treball, ja que cobreix un ampli espectre que concretem en dues intensificacions formatives que pretenen una identificació professional, bé com tècnic o tècnica en relacions laborals, bé com tècnic o tècnica d’ocupació. El títol que es presenta, grau de Relacions Laborals i Ocupació, dissenya una formació que garanteix el desenvolupament adient de les atribucions previstes pel professional de l’assessoria laboral, en la figura del graduat o graduada social i el tractament del fenomen del treball des de la perspectiva que ofereixen les diverses ciències socials (sociologia, economia, etc.), de manera que es garanteix la interdisciplinarietat.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Relacions Laborals i Ocupació

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 17 de maig de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 132
Optatius 30
Pràctiques externes 9
Treball fi de grau 9
Places 65
Horari Matí o tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Ciències Jurídiques (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà

Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris per comprendre la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball, atenent de forma integrada les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
 • Capacitar l’estudiant perquè apliqui els coneixements teòrics i pràctics adquirits en els diversos àmbits d'actuació: assessorament laboral, gestió i direcció de personal, organització del treball i gestió i mediació en el mercat de treball, tant en el sector privat com en el públic.
 • Capacitar l’estudiant perquè apliqui les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.
 • Capacitar l’estudiant per a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques.
 • Capacitar l’estudiant perquè accedeixi a estudis posteriors especialitzats i de postgrau.

Perfil recomanat

L'estudiant de Relacions Laborals i Ocupació ha de tenir una bona capacitat per interaccionar coneixements heterogenis i saber sintetitzar-los, per realitzar anàlisis jurídiques, i per analitzar i interpretar dades estadístiques i els resultats d'investigacions empíriques sobre
el món del treball. Ha de ser un alumnat actiu, crític i participatiu. Els nostres estudiants han d'estar compromesos amb el món sociolaboral, interessats en les relacions treballador-empresa i en la regulació i aplicació d'aquestes relacions per assolir un món més just. Han de ser crítics i responsables, conscients que haurien de reciclar-se i que moltes vegades hauran de buscar informació, dades i respostes que no tenen, però que saben buscar. També és recomanable tenir un cert domini de l'anglès escrit, ja que alguns materials d'estudi són publicats en aquesta llengua.

Competències

 • Conèixer i interpretar els elements bàsics del sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la seguretat social i de l'ocupació.
 • Conèixer la gestió i direcció dels recursos humans en les organitzacions, i el funcionament del mercat de treball i les polítiques sociolaborals.
 • Comprendre la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels agents socials, atenent de forma integrada les perspec-tives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
 • Argumentar i raonar jurídicament en l'àmbit de les relacions laborals.
 • Realitzar funcions d'assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals.
 • Intervenir des del vessant sociolaboral en les relacions laborals.
 • Gestionar des del vessant sociolaboral les relacions laborals.
 • Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l'avaluació i la auditoria laboral.
 • Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • Elaborar, implantar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, inserció laboral i formació del sistema d'ocupació.
 • Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l'àmbit de l'organització del treball i dels recursos humans.
 • Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, etc.).
 • Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d'ocupació.
 • Intervenir en la prevenció de riscos laborals, assessorar sobre aquest tema i gestionar-lo.

Mencions

A més de les matèries bàsiques i obligatòries, el pla d'estudis ofereix dos itineraris formatius de menció a través de crèdits optatius:

Tècnic o tècnica d’Ocupació: Requereix cursar un mínim de 18 crèdits d'entre una proposta inicial d'assignatures optatives (cadascuna amb un pes de 3 ECTS): Règim Jurídic de la Funció Pública, Relacions de Treball en l'Administració Pública, Inserció i Dependència, Empreses d'Economia Social, Economia i Immigració, Medi Ambient i Relacions Laborals, Polítiques Públiques i Sistemes de Benestar, Globalització, Multinacionals i Ocupació, Joventut i Ocupació, Les Transformacions de la Gestió Pública, Estudis de Mercat Aplicats al Sector Públic, Mercat de Treball Local, Innovació i Canvi Tecnològic, Dret del Tercer Sector.

Tècnic o tècnica de Relacions Laborals: Requereix cursar un mínim de 18 crèdits d'entre una proposta inicial d'assignatures optatives (cadascuna amb un pes de 3 ECTS): Tractament Laboral de l'Empresa en Crisi, Recursos i Execució Laboral, Dret Social Comunitari, Acció Col·lectiva i Conflicte, Gestió del Compliment i la Compensació, Aprenentatge en les Organitzacions, Procediment Tributari, Comptabilitat, Selecció de Recursos Humans, Dret Penal de l'Empresa, Estratègia en la Prevenció de Conflictes, Qualitat de Vida Laboral, Psicologia Aplicada a la Formació i la Comunicació, Salut Laboral.

Pràctiques externes

Amb aquest mòdul es pretén integrar els coneixements teòrics amb la realitat on s’han d’aplicar, i d'aquesta manera, comprendre la complexitat de la cultura laboral. L’estudiant haurà de redactar una memòria en la qual desenvolupi un tema treballat al llarg de la carrera i relacionar-lo amb la seva experiència en l'empresa o institució i amb el disseny d'un pla de futur professional. Es pretén que l’estudiant reflexioni de manera crítica sobre l'ajustament entre la teoria i la pràctica dels coneixements adquirits i impartits, i obtingui els estris necessaris per analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el grau.

Treball fi de grau

L'estudiant realitza un exercici integrador dels continguts formatius teòrics i pràctics rebuts i de les competències adquirides en la titulació elaborant de manera individual i autònoma un treball analític i crític que tutoritza un docent. El tutor o tutora haurà de fer un informe en què valorarà el procés d'elaboració del treball i l'adequació per defensar-lo.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir aquestes activitats professionals:

 • Planificació, organització, gestió del treball i control de recursos humans.
 • Realització de funcions de prevenció de riscos laborals.
 • Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals d'àmbit empresarial o institucional.
 • Assessoria laboral.

Les activitats es poden dur a terme en l’Administració, organismes públics i empreses privades.

 • L'Administració pública és una important demandant de treballadors amb la qualificació de Relacions Laborals i Ocupació: inspector o inspectora de treball, subinspector o subinspectora de treball, tècnic o tècnica de l'Administració local, tècnic o tècnica de la seguretat social i tècnic o tècnica d'ocupació de la Unió Europea.
 • Quant a l’exercici lliure de la professió, es tracta d'una de les sortides amb gran tradició, ja que en part deriva dels estudis de graduat social, als quals se sumen ara els professionals de gestories i consultaries juntament amb el treball en les organitzacions dels agents socials (sindicats i organitzacions empresarials), així com un important paper en el desenvolupament d'entitats d'economia social.
 • Tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals.
 • Gestió i mediació en el mercat de treball. La intermediació i la dinamització del mercat laboral és un dels camps que més sortides professionals proporciona als professionals de les relacions laborals i l'ocupació: tècnic o tècnica d'agències públiques de col·locació, empreses de treball temporal, empreses de cerca de talents i recol·locació, agències privades de col·locació, empreses d'inserció laboral i empreses de gestió d'immigració i estrangeria.
 • Direcció i gestió de recursos humans de l'Administració pública i empresa privada, etc.