saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de reconeixement dels ensenyaments de la Facultat de Ciències Jurídiques

Taula de Reconeixement del Grau de Dret de la URV (2009) al Doble Grau de Dret i de Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022)
Grau de Dret (2009) (URV) Doble Grau de Dret i de Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r 15214001 Habilitats del Jurista 6 1r 15914003 Habilitats del Jurista 6
1r 15214002 Dret Romà 6 1r 15914002 Dret Romà 6
1r 15214003 Història del Dret 6 1r 15914004 Història del Dret 6
1r 15214004 Teoria del Dret 6 1r 15914006 Teoria del Dret 6
1r 15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6 1r 15914008 Constitució i Sistema de Fonts 6
1r 15214006 Introducció al Dret Processal 6 2n 15914013 Introducció al Dret Processal 6
1r 15214007 Part General Dret Civil 6 2n 15914015 Part General del dret Civil 6
2n 15214008 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 3r 15914016 Institucions de Dret de la Unió Europea 6
1r 15214009 Ciència Política 6 1r 15914007 Ciència Política 6
1r 15214010 Economia 6 1r 15914010 Economia 6
1r 15214101 Fonaments de Dret Públic  de Catalunya 6 2n 15914102 Fonaments de Dret Públic  de Catalunya 6
2n 15214102 Drets Fonamentals 5 2n 15914109 Drets Fonamentals 5
2n 15214103 Dret Internacional Públic 8 1r 15914108 Dret Internacional Públic 8
2n 15214104 Dret Penal. Part General 8 3r 15914118 Dret Penal. Part General 8
2n 15214105 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 15914134 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8
2n 15214106 Dret d'Obligacios  Contractes 6 3r 15914117 Dret d'Obligacios  Contractes 6
2n 15214107 Dret Reals 6 4t 15914125 Drets Reals 6
3r 15214108 Dret de Família 4 4t 15914122 Dret de Família 4
3r 15214109 Dret de Successions 5 15914133 Dret de Successions 5
2n 15214110 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 2n 15914103 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6
2n 15214111 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4 2n 15914106 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4
3r 15214112 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 3r 15914120 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6
2n 15214113 Dret Comparat 3 4t 15914121 Dret Comparat 3
3r 15214114 Dret Financer 6 4t 15914123 Dret Financer 6
4t 15214115 Sistema Tributari 7 15914137 Sistema Tributari 7
3r 15214116 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 2n 15914107 Dret Individual del Treball I 6
3r 15214117 Dret Mercantil: L'empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 3r 15914112 Dret Mercantil: L'empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8
4t 15214118 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 15914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7
3r 15214119 Dret Processal Civil 7 4t 15914124 Dret Processal Civil 7
4t 15214120 Dret Processal Penal 3 15914139 Dret Processal Penal 3
4t 15214121 Dret Internacional Privat 8 4t 15914127 Dret Internacional Privat 8
4t 15214122 Filosofia del Dret 3 4t 15914128 Fisolofia del Dret 3
Optativa 15214206 Dret de la Seguretat Social: Acció Protectora 4 1r 15914009 Dret de la Seguretat Social I 6
Taula de Reconeixement del Doble Grau de Dret i de Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022) al Grau de Dret de la URV (2009)
Doble Grau de Dret i de Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV) Grau de Dret (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r 15914002 Dret Romà 6 1r 15214002 Dret Romà 6
1r 15914003 Habilitats del Jurista 6 1r 15214001 Habilitats del Jurista 6
1r 15914004 Història del Dret 6 1r 15214003 Història del Dret 6
1r 15914006 Teoria del Dret 6 1r 15214004 Teoria del Dret 6
2n 15914107 Dret Individual del Treball I 6 3r 15214116 Dret del Traball i de la Seguretat Social 8
1r 15914009 Dret de la Seguretat Social I 6
1r 15914010 Economia 6 1r 15214010 Economia 6
1r 15914007 Ciència Política 6 1r 15214009 Ciència Política 6
1r 15914008 Constitució i Sistema de Fonts 6 1r 15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6
2n 15914013 Introducció al Dret Processal 6 1r 15214006 Introducció al Dret Processal 6
2n 15914102 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 1r 15214101 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6
2n 15914103 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 2n 15214110 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6
2n 15914109 Drets Fonamentals 5 2n 15214102 Drets Fonamentals 5
2n 15914015 Part General del Dret Civil 6 1r 15214007 Part General del Dret Civil 6
2n 15914106 Activitat Adminsitrativa i control de les Administracions Públiques 4 2n 15214111 Activitat Adminsitrativa i control de les Administracions Públiques 4
2n 15914108 Dret Internacional Públic 8 2n 15214103 Dret Internacional Públic 8
3r 15914112 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 3r 15214117 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8
3r 15914016 Institucions de Dret de la UE 6 2n 15214008 Institucions de Dret de la UE 6
3r 15914118 Dret Penal: Part General 8 2n 15214104 Dret Penal: Part General 8
3r 15914120 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 3r 15214112 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6
3r 15914117 Dret d'Obligacions i Contractes 6 2n 15214106 Dret d'Obligacions i Contractes 6
4t 15914121 Dret Comparat 3 2n 15214113 Dret Comparat 3
4t 15914125 Dret Reals 6 2n 15214107 Drets Reals 6
4t 15914123 Dret Financer 6 3r 15214114 Dret Financer 6
4t 15914122 Dret de Família 4 3r 15214108 Dret de Família 4
4t 15914124 Dret Processal Civil 7 3r 15214119 Dret Processal Civil 7
4t 15914127 Dret Internacional Privat 8 4t 15214121 Dret Internacional Privat 8
4t 15914128 Filosofia del Dret 3 4t 15214122 Filosofia del Dret 3
15914137 Sistema Tributari 7 4t 15214115 Sistema Tributari 7
15914134 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 2n 15214105 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8
15914133 Dret de Successions 5 3r 15214109 Dret de Successions 5
15914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 4t 15214118 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'empresari 7
15914139 Dret Processal Penal 3 4t 15214120 Dret Processal Penal 3
15914401 Pràctiques Externes 9 4t 15214401 Pràctiques Externes 6
15914301 Treball de Fi de Grau I (Dret) 6 4t 15214301 Treball de Fi de Grau I (Dret) 6
               
Taula de Reconeixement del Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022) al Grau de Treball Social de la URV (2009)
Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV) Grau de Treball Social (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r 15234004 Habilitats del Tècnic en RLiRH 6 1r 15224008 Habilitats del Treballador Social 6
1r
2n
15234002
15234102
Elements del Dret Constitucional
Dret Administratiu i de la Funció Pública
3
6
2n 15224009 Constitució i Administració Pública 6
1r
3r
15234001
15234113
Dret Individual del Treball I
Règim d’Estrangeria
6
6
2n 15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9
1r 15234006 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6 3r 15224112 Tècniques Quantitatives d'Investigació Social 6
1r 15234011 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6 1r 15224006 Sociologia 6
1r 15234009 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6 4t 15224120 Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials 6
1r 15234010 Introducció a la Psicologia del Trreball 6 1r 15224004 Psicologia Social 6
2n 15234107 Dret Individual del Treball II 6 3r 15224118 Dret Laboral i Penal 6
3r 15234116 Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Sociolaboral 6 3r 15224112 Tècniques Qualitatives d'Investigació Social 6
4t 15234120 Reptes en Drets Humans i Medi Ambient en les Organizacions 6 2n 15224010 Drets Socials 6
Taula de Reconeixement del Grau de Treball Social de la URV (2009) al Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022)
Grau de Treball Social (2009) (URV) Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r 15224004 Psicologia Social 6 1r 15234010 Introducció a la Psicologia del Treball 6
1r 15224008 Habilitats del Treballador Social 6 1r 15234004 Habilitats del Tècnic en RLiRH 6
1r 15224006 Sociologia 6 1r 15234011 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6
2n 15224009 Constitució i Administració Públiques 6 1r 15234002 Elements de Dret Constitucional  3
2n 15224111 Tècniques Qualitatives d'Investigació Social 6 3r 15234116 Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Sociolaboral 6
2n 15224010 Drets Socials 6 3r 15234117 Reptes en Drets Humans i Medi Ambient en les Organizacions 6
2n 15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9 3r 15234113 Règim d'Estrangeria 6
3r 15224112 Tècniques Quantitatives d'Investigació Social 6 1r 15234006 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6
4t 15224120 Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials 6 1r 15234009 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6
Taula de Reconeixement del Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022) al Grau de Dret de la URV (2009)
Grau de de Relacions Laborals i Recursos Humans(2022) (URV) Grau de Dret (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r 15234004 Habilitats del Tècnic en RLiRH 6 1r 15214001 Habilitats del Jurista 6
2n
1r
15234109
15234005
L'Empresari Social. La Insolvència Empresarial
La Contractació i l'Empresari
6
6
3r 15214117 Dret Mercantil: L'empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8
1r
1r
15234001
15234007
Dret Individual del Treball I
Dret de la Seguretat Social I
6 3r 15214116 Dret del Treball i de la Seguretat social 8
1r 15234008 Economia 6 1r 15214010 Economia 6
2n 15234102 Dret Administratiu i de la Funció Pública 9 2n
2n
15214111
15214110
Activitat Adminsitrativa i control de les Administracions Públiques
Organització i Institucions Bàsiques Administratives
4
6
4t 15234118 Dret Tributari de l'Empresa i de les Relacions Laborals 6 4t 15214115 Sistema Tributari 7

Reconeixements entre el Grau de Dret de la URV (2009) i el Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022)

Grau de Dret (2009) (URV) Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV)
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 15214001 Habilitats del Jurista 6 1r 15234004 Habilitats del Tècnic en RLiRH 6
1r 15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6 1r 15234002 Elements de Dret Constitucional 3
1r 15214006 Introducció al Dret Processal 6 1r 15234003 Elements de Dret Processal 3
1r 15214010 Economia 6 1r 15234008 Economia 6
2n
2n
15214106
15214111
Organització i Institucions Bàsiques Administratives
Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques
6
4
2n 15234102 Dret Administratiu i de la Funció Pública 9
3r 15214116 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 1r 15234001 Dret Individual del Treball I 6
Optativa 15214206  Dret de la Seguretat Social: Acció Protectora 4 1r 15234007 Dret de la Seguretat Social I 6
4t 15214117 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 1r 15234109 L'Empresari Social. La Insolvència Empresarial 6
4t 15214115 Sistema Tributari 7 4t 15234118 Dret Tributari de l'Empresa i de les Relacions Laborals 6
4t 15214118 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 1r 15234005 La Contractació i l’Empresari 6

 

Reconeixements entre el Grau de Relacions Laborals i Ocupació de la URV (2009) i el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022)

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) (URV) Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV)
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 15204001 Habilitats del Tècnic/a en RLO 6 1r 15914003 Habilitats del Jurista 6
1r 15204002 Economia 6 1r 15914010 Economia 6
1r 15204003 Història de les Relacions Laborals 6 1r 15914004 Història del Dret 6
1r 1520404 Elements de Dret Constitucional 6 1r 15914008 Constitució i Sistema de Fonts 6
1r 15204005 Elements de Dret Civil 6 2n 15914015 Part General de Dret Civil 6
1r 15204006 Dret del Treball I 6 1r 15914001 Dret Individual del Treball I 6
1r 15204007 Dret de la Seguretat Social I 6 1r 15914009 Dret de la Seguretat Social I 6
1r 15204008 Teoria de les Organitzacions 6 1r 15914011 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6
1r 15204009 Sociologia del Treball 6 1r 15914012 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6
1r 15204010 Psicologia del Treball i de les Organizacions 6 2n 15914014 Introducció a la Psicologia del Treball 6
2n
1r
15204103
15204104
Dret Sindical I
Dret Sindical II
5
5
4t 15914129 Dret Col·lectiu del Treball 6
1r 15204109 Dret de la Seguretat Social II 5 2n 15914101 Dret de la Seguretat Social II 6
2n 15204114 Elements de Dret Administratiu 5 2n 15914103 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6
2n 15204116 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5 2n 15914005 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6
2n 15204101 Economia Laboral 5 3r 15914119 Economia Laboral 6
2n 15204105 Dret del Treball II 5 2n 15914107 Dret Individual del Treball II 6
2n 15204112 Règim d’Estrangeria 5 2n 15914105 Règim d’Estrangeria 6
2n 15204115 Psicologia del Recursos Humans 5 4t 15914132 Comportament Humà en les Organitzacions 6
3r 15204120 Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6 2n 15914104 Prevenció de Riscos Laborals 6
3r 15204106 Dret de l’Ocupació del Treball Autònom 6 3r 15914111 Dret de l’Ocupació i del Treball Autònom 6
3r 15204122 Igualtat, Gènere i Ocupació 6 15914140 Reptes de Gènere en les Organitzacions 6
3r 15204107 Dret Sancionador i Processal del Treball 6 4t 15914130 Dret Processal del Treball 6
3r 15204102 Mercat del Treball Aplicat 6 4t 15914126 Mercat de Treball Aplicat 6
4t 15204123 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9 15914137 Sistema Tributari 7
4t
3r
15204108
15204110
Relacions Laborals Especials
Dret de la Seguretat Social III
6
6
3r 15914114 Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social 6
4t 15204124 Gestió de la Qualitat y Auditoria del Sistema 6 4t 15914131 Eines Qualitatives i Auditoria Sociolaboral 6

Reconeixements entre el Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022) i el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022)

Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV) Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV)
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 15234004 Habilitats del Tècnic en RLiRH 6 1r 15914003 Habilitats del Jurista 6
1r 15234001 Dret Individual del Treball I 6 1r 15914001 Dret Individual del Treball I 6
1r 15234006 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6 1r 15914005 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6
1r 15234008 Economia 6 1r 15914010 Economia 6
1r 15234011 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6 1r 15914012 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6
1r 15234009 Introducció  a la Gestió de les Organitzacions 6 1r 15914011 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6
1r 15234007 Dret de la Seguretat Social I 6 1r 15914009 Dret de la Seguretat Social I 6
1r 15234010 Introducció a la Psicologia del Treball 6 1r 15914011 Introducció a la Psicologia del Treball 6
2n 15234103 Dret de la Seguretat Social II 6 2n 15914101 Dret de la segurett Social II 6
2n 15234102 Dret Administratiu i de la Funció Pública 9 2n
2n
15914106
15914103
Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques
Organització i Institucions Bàsiques Administratives
4
6
2n 15234101 Direcció de Recursos Humans 9 3r 15914110 Direcció de Recursos Humans 9
2n 15234104 Prevenció de Riscos Laborals 6 2n 15914104 Prevenció de Riscos Laborals 6
2n 15234106 Dret Col·lectiu del Treball 6 4t 15914129 Dret Col·lectiu del Treball 6
2n 15234107 Dret Individual del Treball II 6 2n 15914107 Dret Individual del Treball II 6
2n
1r
15234109
15234005
L'Empresari Social. La Insolvència Empresarial
La Contractació i l'Empresari
6
6
3r 15914112 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8
2n 15234105 Comportament Humà a les Organitzacions 6 4t 15914132 Comportament Humà en les Organitzacións 6
2n 15234108 Economia Laboral 6 3r 15914119 Economia Laboral 6
3r 15234114 Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social 6 3r 15914114 Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social 6
3r 15234112 Procés i Tècniques de Selecció 6 3r 15914113 Procés i Técniques de Selecció 6
3r 15234111 Mercat del Treball Aplicat 6 4t 15914126 Mercat de Treball Aplicat 6
3r 15234113 Règim d’Estrangeria 6 2n 15914105 Règim d’Estrangeria 6
3r 15234110 Dret de l’Ocupació i del Treball Autònom 6 3r 15914111 Dret de l’Ocupació i del Treball Autònom 6
3r 15234115 Dret Processal del Treball 6 4t 15914124 Dret Processal del Treball 6
3r 15234116 Eines Qualitatives d’Investigació i Auditoria Sociolaboral 6 4t 15914131 Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Sociolaboral 6
3r 15234117 Reptes de Gènere en les Organitzacions 6 15914140 Reptes de Gènere en les Organitzacions 6
4t 15234120 Reptes en Drets Humans i Medi Ambient en les Organizacions 6 15914136 Reptes en Drets Humans i Medi Ambient en les Organizacions 6
4t 15234118 Dret Tributari de l'Empresa i de les Relacions Laborals 6 15914137 Sistema Tributari 7
4t 15234401 Pràctiques Externes 9 15914401 Pràctiques Externes 9
4t 15234301 Treball de Fi Grau 8 15914302 Treball de fi de Grau (RLiRH) 8

Reconeixements entre el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022) i el Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022)

Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV)  Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV)
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 15914003 Habilitats del Jurista 6 1r 15234004 Habilitats del Tècnic en RLiRH 6
1r 15914005 Mètodes Quantitatius d’Investigació Social 6 1r 15234006 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6
1r 15914001 Dret Individual del Treball I 6 1r 15234001 Dret Individual del Treball I 6
1r 15914010 Economia 6 1r 15234008 Economia 6
1r 15914012 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6 1r 15234011 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6
1r 15914008 Constitució i Sistema de Fonts 6 1r 15234002 Elements de Dret Constitucional 3
1r 15914009 Dret de la Seguretat Social I 6 1r 15234007 Dret de la Seguretat Social I 6
1r 15914011 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6 1r 15234009 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6
2n
2n
15914103
15914106
Organització i Institucions Bàsiques Administratives
Activitat Adminsitrativa i control de les Administracions Públiques
6
4
2n 15234102 Dret Administratiu i de la Funció Pública 9
2n 15914101 Dret de la Seguretat Social II 6 2n 15234103 Dret de la Seguretat Social II 6
2n 15914104 Prevenció de Riscos Laboral 6 2n 15234104 Prevenció de Riscos Laborals 6
2n 15914105 Règim d’Estrangeria 6 3r 15234113 Règim d’Estrangeria 6
2n 15914014 Introducció a la Psicologia del Treball 6 1r 15234010 Introducció a la Psicologia del Treball 6
2n 15914107 Dret Individual del Treball II 6 2n 15234107 Dret Individual del Treball II 6
3r 15914112 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 2n 15234109 L'Empresari Social. La Insolvència Empresarial 6
3r 15914114 Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social 6 3r 15234114 Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social 6
3r 15914113 Procés i Tècniques de Selecció 6 3r 15234114 Procés i Tècniques de Selecció 6
3r 15914110 Direcció de Recursos Humans 9 2n 15234101 Direcció de Recursos Humans 9
3r 15914111 Dret de l’Ocupació i del Treball Autònom 6 3r 15234110 Dret de l’Ocupació i del Treball Autònom 6
3r 15914119 Economia Laboral 6 2n 15234108 Economia Laboral 6
4t 15914126 Mercat de Treball Aplicat 6 2n 15234111 Mercat de Treball Aplicat 6
4t 15914129 Dret Col·lectiu del Treball 6 2n 15234106 Dret Col·lectiu del Treball 6
4t 15914130 Dret Processal del Treball 6 3r 15234115 Dret Processal del Treball 6
4t 15914131 Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Social 6 3r 15234116 Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Social 6
4t 15914132 Comportament en les Organitzacions 6 2n 15234105 Comportament Humà en les Organitzacions 6
15914137 Sistema Tributari 7 2n 15234105 Dret Tributari de l'Empresa i de les Relacions Laborals 6
15914136 Reptes en Drets Humans i Medi Ambient en les Organitzacions 6 4t 15234120 Reptes en Drets Humans i Medi Ambient en les Organitzacions 6
15914135 Procediment Tributari 3 4t 15234119 Procediment Tributari 3
15914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 1r 15234005 La Contractació i l'Empresari 6
15914140 Reptes de Gènere en les Organitzacions 6 3r 15234117 Reptes de Gènere en les Organitzacions 6
15914401 Pràctiques Externes 9 4t 15234401 Pràctiques Externes 9
15914302 Treball de Fi de Grau II 8 4t 15234301 Treball de Fi de Grau II 8

Reconeixements entre el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació de la URV (2014) i el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022)

Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació (2014) (URV)  Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV)
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 15904001 Habilitats del Jurista 6 1r 15914003 Habilitats del Jurista 6
1r 15904002 Economia 6 1r 15914010 Economia 6
1r 15904005 Dret Romà 6 1r 15914002 Dret Romà 6
1r 15904006 Història del Dret 6 1r 15914004 Història del Dret 6
1r 15904007 Teoria del Dret 6 1r 15914006 Teoria del Dret 6
1r 15904004 Constitució i Sistema de Fonts 6 1r 15914008 Constitució i Sistema de Fonts 6
1r 15904008 Dret del Treball I 6 1r 15914001 Dret Individual del Treball I 6
1r 15904009 Dret de la Seguretat Social I 6 1r 15914009 Dret de la Seguretat Social I 6
1r 15904010 Ciència Política 6 1r 15914007 Ciència Política 6
1r 15904011 Sociologia del Treball 6 1r 15914012 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6
1r 15904101 Dret Internacional Públic 8 1r 15914108 Dret Internacional Públic 8
2n 15904012 Introducció al Dret Processal 6 2n 15914013 Introducció al Dret Processal 6
2n
2n
15904102
15904109
Dret Sindical I
Dret Sindical II
6
5
4t 15914129 Dret Col.lectiu del Treball 6
2n 15904103 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 2n 15914103 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6
2n 15904104 Dret de la Seguretat Social II 6 2n 15914101 Dret de la Seguretat Social II 6
2n 15904105 Mètodes i Tècniques d’Investigació Social 6 1r 15914005 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6
2n 15904106 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 2n 15914102 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6
2n 15904107 Drets Fonamentals 5 2n 15914109 Drets Fonamentals 5
2n 15904013 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6 2n 15914014 Introducció a la Psicologia del Treball 6
2n 15904014 Part General del Dret Civil 6 2n 15914015 Part General del Dret Civil 6
2n 15904108 Dret del Treball II 5 2n 15914107 Dret Individual del Treball II 6
2n 15904015 Teoria de les Organitzacions 6 1r 15914011 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6
2n 15904110 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4 2n 15914106 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4
3r 15904111 Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6 4t 15914131 Eines Qualitatives d’Investigació i Auditoria Sociolaboral 6
3r 15904112 Dret de l’Ocupació del Treball Autònom 6 3r 15914111 Dret de l’Ocupació i del Treball Autònom 6
3r 15904114 Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6 2n 15914104 Prevenció de Riscos Laborals 6
3r 15904116 Igualtat, Gènere i Ocupació 6 15914140 Reptes de Gènere en les Organitzacions 6
3r 15904016 Institucions de Dret de la UE 6 3r 15914016 Institucions de Dret de la UE 6
3r 15904117 Dret Penal: Part General 8 3r 15914118 Dret Penal: Part General 8
3r 15904118 L’Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 3r 15914120 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6
3r 15904119 Dret d’Obligacions i Contractes 6 3r 15914117 Dret d’Obligacions i Contractes 6
3r 15904120 Psicologia dels Recursos Humans 5 3r 15914132 Comportament Humà en les Organitzacions 6
3r 15904121 Economia Laboral 5 3r 15914119 Economia Laboral 6
4t 15904122 Dret Mercantil: l'Empresari ia la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 3r 15914112 Dret Mercantil: l'Empresari ia la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8
4t 15904123 Dret Comparat 3 4t 15914121 Dret Comparat 3
4t 15904124 Drets Reals 6 4t 15914125 Drets Reals 6
4t 15904125 Dret Financer 6 4t 15914123 Dret Financer 6
4t 15904126 Dret de Família 4 4t 15914122 Dret de Família 4
4t 15904127 Dret Processal Civil 7 4t 15914124 Dret Processal Civil 7
4t 15904128 Règim d’Estrangeria 5 2n 15914105 Règim d’Estrangeria 6
4t 15904130 Mercat de Treball Aplicat 6 4t 15914126 Mercat de Treball Aplicat 6
4t 15904132 Dret Sancionador i Processal del Treball 6 4t 15914130 Dret Processal del Treball 6
15904135 Sistema Tributari 7 15914137 Sistema Tributari 7
15904136 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 15914134 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8
15904137 Dret de Successions 5 15914133 Dret de Successions 5

4t
15904138
15904129
Relacions Laborals Especials
Dret de la Seguretat Social III
6
6
3r 15914114 Relacions Laborals Especials i la seva Especial Protecció 6
15904139 Dret Internacional Privat 8 4t 15914127 Dret Internacional Privat 8
15904140 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l’Empresari 7 15914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7
15904141 Dret Processal Penal 3 15914139 Dret Processal Penal 3
15904112 Filosofia del Dret 3 4t 15914128 Filosofia del Dret 3
15904401 Pràctiques Externes 9 15914401 Pràctiques Externes 9

 

Reconeixements entre el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació de la URV (2014) i el Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de la URV (2022) (Sentit únic)

Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació (2014) (URV)  Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans (2022) (URV)
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 15904001 Habilitats del Jurista 6 1r 15234004 Habilitats del Tècnic en Relacions Laborals i Recursos Humans 6
1r 15904002 Economia 6 1r 15234008 Economia 6
1r 15904004 Constitució i Sistema de Fonts 6 1r 15234002 Elements de Dret Constitucional 3
1r 15904008 Dret del Treball I 6 1r 15234001 Dret Individual del Treball I 6
1r 15904009 Dret de la Seguretat Social I 6 1r 15234007 Dret de la Seguretat Social I 6
1r 15904011 Sociologia del Treball 6 1r 15234011 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6
2n 15904012 Introducció al Dret Processal 6 1r 15234003 Elements del Dret Processal 3
2n
2n
15904102
15904109
Dret Sindical I
Dret Sindical II
5
5
2n 15234106 Dret Col·lectiu del Treball 6
2n
2n
15904103
15904110
Organitzacions i Institucions Bàsiques Administratives
Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques
6
4
2n 15234102 Dret Administratiu i de la Funció Pública 9
2n 15904015 Teoria de les Organitzacions 6 1r 15234009 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6
2n 15904104 Dret de la Seguretat Social II 5 2n 15234103 Dret de la Seguretat Social II 6
2n 15904105 Mètodes i Tècniques d’Investigació Social 5 1r 15234006 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6
2n 15904108 Dret del Treball II 5 2n 15234107 Dret Individual del Treball II 6
2n 15904013 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6 1r 15234010 Introducció a la Psicologia del Treball 6
3r 15904111 Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6 3r 15234116 Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Social 6
3r 15904112 Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6 3r 15234110 Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6
3r 15904113 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6 2n 15234101 Direcció de Recursos Humans 9
3r 15904114 Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6 2n 15234104 Prevenció de Riscos Laborals 6
3r 15904115 Polítiques de Recursos Humans 5 Optativa 15234225 Seminaris Interdisciplinaris 4
3r 15904116 Igualtat, Gènere i Ocupació 6 4t 15234120 Reptes de Génere en les Organitzacions 6
3r 15904120 Psicologia dels Recursos Humans 5 2n 15234105 Comportament Humà en les Organitzacions 6
3r 15904121 Economia Laboral 6 2n 15234108 Economía Laboral 6
4t 15904122 Dret Mercantil: l'Empresari ia la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 2n 15234109 L'Empresari Social. La Insolvència Empresarial 6
4t 15904128 Règim d'Estrangeria 5 3r 15234113 Règim d'Estrangeria 6
4t 15904130 Mercat de Treball Aplicat 6 3r 15234111 Mercat de Treball Aplicat 6
4t 15904132 Dret Sancionador i Processal del Treball 6 3r 15234115 Dret Processal del Treball 6
4t 15904133 Teories i Models de les Relacions Laborals 5 Optativa 15234225 Seminaris Interdisciplinaris 4
15904134 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9 4t
4t
15234118
15234119
Dret Tributari de l'Empresa i de les Relacions Laborals
Procediment Tributari
6
3
15904135 Sistema Tributari 7 4t 15234118 Dret Tributari de l'Empresa i de les Relacions Laborals 6
15904138

15904129
Relacions Laborals Especials
o
Dret de la Seguretat Social III
6

6
3r 15234114 Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social 6
15904140 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 1r 15234005 La Contractació i l'Empresari 6
15904401 Pràctiques Externes 9 4t 15234401 Práctiques Externes 9