saltar al contingut principal
Cercar
URV

Assignatures optatives, que se superen pel reconeixement d'activitats

Per la via del reconeixement, com a màxim, l'estudiant pot obtenir el reconeixement de 6 crèdits, ajustats al número de crèdits de les assignatures afectades.  Per tant,  a l'hora d'inscriure's a les diferents activitats, caldrà que es tingui en compte aquesta limitació.

ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES RECONEGUDES

Tal i com es determina a l'article 12.8 del RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010:"els estudiants poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. A aquest efecte, el pla d'estudis ha de preveure la possibilitat que els estudiants obtinguin un reconeixement de com a màxim 6 crèdits sobre el total de l'esmentat pla d'estudis, per la participació en les activitats esmentades".            

La URV per donar compliment a l'exposat, ha inclòs en els plans d'estudis i amb caràcter general, l'assignatura Optativa "Activitats Universitàries Reconegudes"

Aquesta assignatura té un caràcter diferent a la resta d'assignatures optatives. El seu contingut correspon a l'oferta estable i transversal per a tots els estudiants de Grau, que la URV ha aprovat.

L'oferta es diversifica en diverses activitats entre les quals l'estudiant escollirà les del seu interès, fins a completar els crèdits de l'assignatura.

Aquesta assignatura no es matricularà, doncs, amb la resta d'optatives.  L'estudiant al llarg dels seus estudis s'inscriurà en les activitats que esculli.

Quan l'estudiant vulgui fer el reconeixement de les AUR haurà d'anar a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre a presentar el certificat de l'activitat/s corresponent/s i fer el pagament del reconeixement.

L'import del reconeixement serà el 20% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant (establert en el decret de preus  de la Generalitat per cada curs acadèmic).

Quan el número total de crèdits correspongui als assignats a l'assignatura "Activitats Universitàries Reconegudes" l'assignatura "Activitats Universitàries Reconegudes" apareixerà a l'expedient acadèmic de l'estudiant amb la qualificació de Reconeguda.

L'oferta concreta per al curs actual, estarà difosa a partir del mes de setembre.

OFERTA DE LES ACTIVITATS

SEMINARIS INTERDISCIPLINARIS

Alguns centres podran també organitzar activitats addicionals que s'adiguin als seu programa formatiu, adreçades als estudiants.

En aquests cas, ho faran a través de l'assignatura optativa denominada "Seminaris Interdisciplinaris".  El funcionament, pel que fa a matrícula i acreditació a l'expedient, serà igual que el de l'assignatura "Activitats Universitàries Reconegudes".

OFERTA DE LES ACTIVITATS

CIUTADANIA

Alguns centres podran organitzar les activitats addicionals a través de l'assignatura obligatòria denominada "Ciutadania".  El funcionament, pel que fa a matrícula i acreditació a l'expedient, serà igual que el de l'assignatura "Activitats Universitàries Reconegudes".

OFERTA DE LES ACTIVITATS