saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009): Taula d'adaptacions


ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Diplomatura en Relacions Laborals)
ASSIGNATURES NOU PLA
(Grau de Relacions Laborals i Ocupació)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
278602 Assignatura Zero 4,5 15204001 Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació 6
278582 Ciutadania, Immigració i Multiculturalitat 4,5 15204218 Economia i Immigració 3
15061210 Comptabilitat 4,5 15204227 Comptabilitat 3
15061204 Dret de la Funció Pública 4,5 15204229 Règim Jurídic de la Funció Pública 3
15061103

15061202
Dret Processal del Treball
i
Dret Sancionador del Treball
4,5

4,5
15204107 Dret Sancionador i Processal del Treball 6
15061021 Dret de la Seguretat i la Salut en el Treball 6 15204120 Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6
15061001 Dret de la Seguretat Social I 6 15204007 Dret de la Seguretat Social I 6
15061002 Dret de la Seguretat Social II 4,5 15204109 Dret de la Seguretat Social Social II 5
15061003 Dret de la Seguretat Social III 4,5 15204110 Dret de la Seguretat Social III 6
15061006

15061007
Dret del Treball I
i
Dret del Treball II
4,5

4,5
15204006 Dret del Treball I 6
15061008 Dret del Treball III 4,5 15204105 Dret del Treball II 5
15061004 Dret Sindical I 4,5 15204103 Dret Sindical I 5
15061005 Dret Sindical II 6 15204104 Dret Sindical II 5
Cal haver superat una de les següents assignatures: 15204234 Seminaris Interdisciplinaris 3
15061207 Història de les Institucions Juridicolaborals 4,5
15061208 Dret Societari 4,5
278605 Pràctica Parlamentària  4,5
15061211 Noves Tèndencies en la Gestió dels Recursos Humans 4,5
15061212 Habilitats en Consultoria 4,5
15061215 Introducció a l'Economia Espanyola 4,5
15061017 Pràctiques Integrades I 6
15061217 Prevenció i Riscos en el Treball o 4,5
15061218 Psicologia del Treball i Salut Laboral 4,5
15061014 Història Social i Política Contemporània 6 15204003 Història de les Relacions Laborals 6
15061012 Institucions de Dret Administratiu 4,5 15204114 Elements de Dret Administratiu 5
15061011 Institucions de Dret Constitucional 4,5 15204004 Elements de Dret Constitucional 6
15061209 Institucions de Dret Mercantil 4,5 15204111 Dret Mercantil 5
15061013 Institucions de Dret Privat 6 15204005 Elements de Dret Civil 6
15061102

15061201
Institucions de Dret Tributari
i
Tributació del Treball i de la Seguretat Social
4,5

4,5
15204123 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9
15061206 Intervenció Pública en l'Àmbit Laboral 4,5 15204203 Recursos i Execució Laboral 3
15061214 Introducció a l'Economia 4,5 15204002 Economia 6
15061101 Introducció al Dret Processal 4,5 15204113 Elements de Dret Processal 3
15061203 Introducció al Dret Social Comunitari 4,5 15204202 Dret Social Comunitari 3
15061213 Medi Ambient i Relacions Laborals 4,5 15204213 Medi Ambient i Relacions Laborals 3
15061023 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 6 15204116 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5
15061015 Organització d'Empreses I 6 15204008 Teoria de les Organitzacions 6
15061016 Organització d'Empreses II 6 15204121 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6
15061009 Polítiques de Recursos Humans 4,5 15204119 Polítiques de Recursos Humans 5
15061220 Pràctiques en Empreses 4,5 15204401 Pràctiques Externes 9
15061018 Pràctiques Integrades II 6 15204201 Tractament Laboral d'Empreses en Crisi 3
15061010 Psicologia dels Recursos Humans 6 15204115 Psicologia dels Recursos Humans 5
15061019

15061020
Psicologia del Treball
i
Psicologia de les Organitzacions
4,5

4,5
15204010 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6
15061205 Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers 4,5 15204112 Règim d'Estrangeria 5
15061022 Salut, Seguretat i Higiene 6 15204214 Salut Laboral 3
15061024 Sociologia de les Relacions Laborals 6 15204009 Sociologia del Treball 6
15061216 Tècniques de Selecció 4,5 15204206 Selecció de Recursos Humans 3
15061219 Tecnologia i Relacions Laborals 4,5 15204220 Innovació i Canvi Tecnològic 3


ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Llicenciatura en Ciències del Treball)
ASSIGNATURES NOU PLA
(Grau de Relacions Laborals i Ocupació)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
15042001 Anàlisi de Gestió i Organització de Recursos Humans 6 15204121 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6
15042008 Anàlisi de Polítiques Públiques 6 15204217 Polítiques Públiques i Sistemes de Benestar 3
15042011 Anàlisi i Gestió de la Negociació i el Conflicte 6 15204211 Acció Col·lectiva i Conflicte 3
Cal haver superat una de les següents assignatures:      
15042003 Anàlisi Interna de Recursos 4,5 15204234 Seminaris Interdisciplinaris 3
15042205 Anàlisi Multivariant 4,5
15042104 Gestió Interna de l'Empresa 4,5
15042203 Gestió per Competències 4,5
278605 Pràctica Parlamentària 4,5
15042202 Aprenentatge de les Organitzacions 4,5 15204225 Aprenentatge en les Organitzacions 3
278602 Assignatura Zero 4,5 15204001 Habilitats del Tècnic en Relacions Laborals i Ocupació 6
278582 Ciutadania, Immigració i Multiculturalitat 4,5 15204210 Globalització, Multinacionals i Ocupació 3
15042006 Dinàmica del Mercat de Treball 6 15204102 Mercat de Treball Aplicat 6
15042007 Dret de l'Ocupació 6 15204106 Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6
15042209 Dret del Treball en l'Administració Pública 4,5 15204204 Relacions Laborals en les Administracions Públiques 3
15042207 Dret Penal de l'Empresa 4,5 15204228 Dret Penal de l'Empresa 3
15042204 Economia Social i Cooperativa 4,5 15204221

15204231
Empreses d'Economia Social
i
Dret de Cooperatives
3

3
15042101 Estadística Bàsica i Mètodes Quantitatius 4,5 15204116 Mètodes i Tècniques D'Investigació Social 5
15042012 Estratègia en la Prevenció de Conflictes 6 15204208 Estratègia en la Prevenció de Conflictes 3
15042103 Fiscalitat del Treball 4,5 15204123 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9
15042002 Gestió de Qualitat i Auditoria del Sistema 6 15204124 Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6
15042004 Gestió del Compliment i la Compensació 4,5 15204224 Gestió de l'Acompliment i la Compensació 3
15042210 Qualitat de Vida Laboral 4,5 15204209 Qualitat de Vida Laboral 3
15042206 Règim Jurídic del Medi Ambient 6 15204230 Règim Jurídic del Medi Ambient 3
15042201 Sistema de Relacions Laborals Comparades 6 15204118 Sistemes Laborals Comparats 6
15042010 Sistema Normatiu de les Relacions Laborals 4,5 15204202 Dret Social Comunitari 3
15042208 Sistema Polític i Administracions Públiques 4,5 15204216 Les Transformacions de la Gestió Pública 3
15042102 Sistemes d'Informació i Comunicació en les Organitzacions 4,5 15204207 Psicologia Aplicada a la Formació i Comunicació 3
15042005 Teories del Mercat de Treball 6 15204101 Economia Laboral 5
15042009 Teories i Models 4,5 15204117 Teories i Models de les Relacions Laborals 5