saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis - Doctorat

  • Dedicació

Els estudis de doctorat es poden seguir a:
▪ Temps complet → Durada màxima de tres anys
▪ Temps parcial* → Durada màxima de cinc anys
El còmput de la durada s'inicia a partir de la data de la matrícula del curs acadèmic en què s’inicien els estudis de doctorat fins el dipòsit de la tesi doctoral.

En el supòsit que durant el període d’elaboració de la tesi els doctorands s’hagin matriculat un curs amb dedicació a temps parcial, el termini del qual disposa per dipositar la tesi és de cinc anys a comptar des de la data de la primera matrícula en el programa de doctorat.

Els doctorands de nou accés poden tramitar la seva sol·licitud de temps parcial en el moment de preinscriure’s. En aquest cas, quan la comissió acadèmica acordi la seva admissió també resoldrà la petició de dedicació a temps parcial.
Quan s’automatriculi haurà d’escollir aquest tipus de dedicació.

En el cas de doctorands a partir de 2n curs, poden demanar la dedicació a temps parcial seguint el tràmit administratiu corresponent*.

  • Pròrrogues per a la presentació de la tesi

Doctorands a temps complet → Un any més
→ Excepcionalment, un altre any addicional
Doctorands a temps parcial → Dos anys més
→ Excepcionalment, un altre any addicional
  • Baixa temporal per motius personals

Els doctorands poden interrompre els seus estudis per un període de temps.
El període d’interrupció és com a màxim 1 any, ampliable a 1 any més (veure el tràmit administratiu corresponent).
El període que estan en aquesta situació no computa a efectes de la durada per al dipòsit de la tesi. 

  • Baixa temporal per: malaltia o embaràs / maternitat o paternitat

Els doctorands poden interrompre els seus estudis per les causes esmentades, presentant la corresponent justificació (veure el tràmit administratiu corresponent).
El període que estan en aquesta situació no computa a efectes de la durada per al dipòsit de la tesi.