saltar al contingut principal
Cercar
URV

Desenvolupament de la LOU


 

Accés

  Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles 
  Ensenyaments
  Reial decret 1025/2002, de 4 d'octubre, pel qual es regula la prova d'accés a estudis univesitaris
  Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, d'establiment del sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional
  Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, d'establiment del sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional
  Reial decret 49/2004, de 19 de gener, sobre homologació de plans d'estudi i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional
  Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior
  Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el RD 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior
  Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació
  Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
  Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
  Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat
  Títols
  Reial decret 371/2001, de 6 d'abril, modificació parcial de diversos reials secrets pels quals s'estableixen títols universitaris oficials i les directrius generals pròpies pels plans d'estudi
  Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, del procediment per l'expedició per les universitats del suplement europeu al títol
  Personal docent i investigador
  Reial decret 338/2005, d'1 d'abril, pel qual es modifica el RD 774/2002, de 26 de juliol, del sistema d'habilitació nacional per l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris i el règim dels concursos d'accés
  Reial decret llei 9/2005, de 6 de juny, pel qual es prorroga el termini previst en la disposició transitòria cinquena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, per a la renovació dels contractes dels professors associats contractats d'acord amb la legislació anterior
  Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s'estableix l'acreditació nacional per l'accés als cossos docents universitaris
 
  Modificació de criteris a les sol·licituds d'acreditació de l'ANECA
  Estudiants
  Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari