saltar al contingut principal
Cercar
URV

Satisfacció dels grups d'interès


L'estratègia per promoure la qualitat a la URV considera que el coneixement de la satisfacció dels grups d'interès és un element clau per impulsar la millora contínua.

Això comporta que la satisfacció dels grups d'interès esdevingui un aspecte molt rellevant del sistema intern de garantia de qualitat dels centres, on s'estableixen diferents mecanismes per la seva recollida, com ara les enquestes per conèixer l'opinió dels diferents col·lectius i els diversos canals d'expressió i atenció de consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions que articulen els Centres.

 
Dirigides a Nivell Òrgan responsable de la gestió Instrument Periodicitat
Estudiants Grau URV: Oficina de Programació i Qualitat Satisfacció amb la titulació Enquesta titulació de grau Qüestionari per als estudiants de 1r curs Anual
Qüestionari per als estudiants que no són de 1r i que no acaben Anual
Qüestionari per als estudiants que acaben Anual
Satisfacció amb les assignatures Enquesta de pràctiques externes Qüestionari d'avaluació de les pràctiques externes Anual
Enquesta treball fi de grau Qüestionari d'avaluació del treball final de màster Anual
Enquesta avaluació professorat de grau Qüestionari d’avaluació de l’assignatura de grau Quadrimestral
URV: Servei de Recursos Humans Satisfacció amb el professorat Qüestionari d’avaluació del professorat Quadrimestral
Grau/Màster Xarxa Vives Projecte Via Universitària Triennal
Màster URV: Oficina de Programació i Qualitat Satisfacció amb la titulació Enquesta organització del màster Qüestionari organització del màster Anual
Satisfacció amb les assignatures Enquesta de pràctiques externes Qüestionari de pràctiques externes de màster Anual
Enquesta treball de fi de màster Qüestionari de treball de fi de màster Anual
Enquesta avaluació professorat de màster Qüestionari d’avaluació de l’assignatura de màster Quadrimestral
URV: Servei de Recursos Humans Satisfacció amb el professorat Qüestionari d’avaluació del professorat Quadrimestral
Doctorat URV: Escola de Postgrau i Doctorat Satisfacció amb el programa de doctorat Enquesta de satisfacció als doctorands Biennal
Titulats Grau Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Satisfacció dels titulats recents Titulats de grau Annual
Màster Titulats de màster Anual
Grau Inserció laboral: perspectiva dels titulats Titulats de grau Triennal
Màster Titulats de màster Triennal
Doctorat Doctorat Triennal
Professorat Grau URV: Oficina de Programació i Qualitat Enquesta de satisfacció del professorat sobre la seva satisfacció amb la titulació Vinculada a l’acreditació
Màster
Doctorat URV: Escola de Postgrau i Doctorat Enquesta de satisfacció als directors de tesi Biennal
Ocupadors Grau/Màster Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Inserció laboral: perspectiva ocupadors Triennal

Enquestes URV adreçades a estudiants de: