saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

Màster interuniversitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement - 15a edició

Màster interuniversitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 30 15 60
TOTALS 15 30 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI  ASSIGNATURA CRÈDITS
11665101 Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa 6
11665102 Difusió i Transferència 3
11665401 Pràctiques Externes 6
11665301 Treball de Fi de Màster 15

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
11665201 Gestió del Coneixement a les Organitzacions 3
11665202 Les TIC en l'Àmbit no Formal 3
11665203 Entorns Flexibles de Formació 3
11665204  Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament 
11665205  Disseny de Projectes d'Innovació en Educació  
11665206  Desenvolupament Professional del Docent en Relació amb les TIC  3
11665207  Ètica Digital Aplicada 
11665208 Societat en Xarxa i Ciutadania Digital  3
11665209 Producció i Integració de la Imatge, l'Àudio i el Vídeo Digital 3
11665210 Comunicació Audiovisual en Xarxa 3
11665211 Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu 3
11665212  Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Anàlisi de Dades 6
11665213 Organització i Gestió de l'Ús de les TIC a l'Ensenyament 3
11665214 Creació de Continguts per a Formació Online 3
11665218 Dissenys d'Investigació 6
11665219 Eines Telemàtiques per a la Docència 6
11665220 Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació 6
11665221 Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació 6
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11665215 Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la Formació 3
11665216 Comunicació, Interacció i Col·laboració 3
11665217 Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC 3

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.
A més de les assignatures pròpies de complements de formació, en funció de la formació prèvia acreditada per l'estudiant es pot requerir que cursi altres assignatures optatives del pla d'estudis com a complements de formació, fins a un màxim de 30 crèdits.

ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (2012)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11625101 Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació 5 11665215 Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació 3
11625103

11625202

11625217
Disseny de Materials Multimèdia per a l'Educació
o
Desenvolupament de Materials Multimèdia per a la Formació I
i
Desenvolupament de Materials Multimèdia per a la Formació II
6

5

3
11665221 Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació 6
11625201 Disseny de Projectes Curriculars 5 11665217 Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC 3
11625104

11625213
Comunicació, Interacció i Col·laboració
o
La Comunicació Educativa en els Nous Entorns de Formació. Perspectives i Àmbits d'Investigació
6

3
11665216 Comunicació, Interacció i Col·laboració 3
11625105

11625219

11625108
Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals per a la Formació I
i
Software per als Entorns Virtuals de Formació
o
Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals per a la Formació II
4

3

6
11665220 Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació 6
11625203

11625218
Producció i Integració d'Imatge, Àudio i Vídeo Digital
o
La Tecnologia de la Realitat Virtual
4

3
 
11665209
 
Producció i Integració d'Imatge, Àudio i Vídeo Digital
 
3
11625106 Eines Telemàtiques per a la Docència 6 11665219 Eines Telemàtiques per a la Docència 6
11625204 Tecnoètica 4 11665207 Ètica Digital Aplicada 3
11625205

11625109
Organització i Gestió de Projectes Multimèdia per a l'Educació
o
Eines per a la Gestió de la Formació a la Xarxa
4

4
11665213  
Organització i Gestió de les TIC en l'Ensenyament
3
11625206 Disseny i Viabilitat de Projectes 4 11665205 Disseny de Projectes d'Innovació en Educació 3
11625110 Gestió del Coneixement i de Continguts 4 11665201 Gestió del Coneixement a les Organitzacions 3
11625210 La Formació Flexible, entre l'Ensenyament Presencial i l'Educació a Distància: Models, Experiències i Línies d'Investigació 3 11665203 Entorns Flexibles de Formació  3
11625211 La Societat del Coneixement com a Context de Reflexió. Virtualitat i Ensenyament. TIC i Globalització 3 11665208  Societat en Xarxa i Ciutadania Digital
11625212 Les TIC en l'Àmbit no Formal 3 11665202  Les TIC en l'Àmbit no Formal 
11625214 Formació dels Professors i TIC. El Nou Rol del Professor. La Tutoria Electrònica 3 11665206  Desenvolupament Professional del Docent en Relació amb les TIC
11625215 Espais de Treball Col·laboratiu 3 11665211  Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu
11625111 Comunicació Audiovisual a la Xarxa. Sistemes de Videoconferència per a la Formació 4 11665210 Comunicació Audiovisual en Xarxa
11625113

11625112
Metodologia en la Investigació en Tecnologia Educativa
i
Investigació en Tecnologia Educativa
3

3
11665101 Metodologia d'Investigació en Teconologia Educativa 6
11625114

11625115
Determinació de Variables d'Investigació i Aplicació d'Instruments
i
Investigar la Inserció de les TIC a l'Aula: l'Estudi del Cas com a Opció Metodològica
3

3
11665212 Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Ànalisi de Dades 6
11625116 Àmbits de Recerca sobre l'Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament 3 11665204 Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament 3
11625102 Fonaments per al Disseny de Mitjans 4   -  
11625107 Projecte I 9   -  
11625219 Software per als Entorns Virtuals de Formació 3   -  
11625220 Demostracions / Seminari Emprenedoria, Autocupació 2   -  
11625225 Orientació Professional i Ciutadania 3   -  
11625301 Treball de Fi de Màster 30   -