saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Dret Ambiental

Màster universitari en Dret Ambiental - 18a edició

Màster universitari en Dret Ambiental

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS  OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES  EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 60 - - - 60
2n 39 - 9 12 60
TOTALS 99 - 9 12 120

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
15675112 Metodologia i Tècniques d'Investigació Jurídica 6
Primer quadrimestre
15675101 Fonaments de les Ciències Ambientals 6
15675102 Economia del Medi Ambient 4
15675103 Drets Humans i Justícia Ambiental 4
15675104 Fonaments de Dret Públic Ambiental 4
15675105  Dret Internacional del Medi Ambient 
15675106  Dret ambiental de la Unió Europea 
Segon quadrimestre
15675107 Intervenció Administrativa Ambiental 
15675108  Dret Ambiental Comparat 
15675109  Protecció de la Biodiversitat 
15675110  Dret Penal Ambiental  4
15675111  Clima i Energia: Justícia i Sostenibilitat 8

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
15675117 Seminaris 4
Primer quadrimestre
15675113  Dret d'Aigües i Medi Marí 
15675114 Prevenció i Control de la Contaminació i Gestió dels Residus 8
15675115 Empresa i Medi Ambient 8
15675116 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4
Segon quadrimestre
15675118 Clínica Jurídica Ambiental 9
15675401  Pràctiques Externes 9
15675301 Treball de Fi de Màster 12
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15675201 Assignatura 0: Introducció al Dret 4

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE DRET AMBIENTAL (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE DRET AMBIENTAL (2014)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
15615105

15615111
Introducció al Medi Ambient
i
Introducció a les Ciències Ambientals
4,5

4,5
15675101 Fonaments de Ciències Ambientals 6
15615108 Economia del Medi Ambient 4,5 15675102 Economía del Medi Ambient 4
15615123 Anàlisis i Gestió del Conflicte Ambiental 3 15675103 Dret Humans i Justícia Ambiental 4
15615101 Fonaments de Dret Públic Ambiental 4,5 15675104 Fonaments de Dret Públic Ambiental 4
15615102 Dret Internacional del Medi Ambient 4,5 15675105 Dret Internacional del Medi Ambient 4
15615106 Dret Ambiental de la Unió Europea 4,5 15675106 Dret Ambiental de la Unió Europea 4
15615104

15615109
Intervenció Administrativa Ambiental
i
Introducció al Dret Ambiental Sectorial
4,5

4,5
15675107 Intervenció Administrativa Ambiental 8
15615107 Dret Ambiental Comparat 4,5 15675108 Dret Ambiental Comparat 4
15615119 Protecció del Medi Natural 3 15675109 Protecció de la Biodiversitat 4
15615120 Dret Penal Ambiental 4,5 15675110 Dret Penal Ambiental 4
15615116

15615121
Dret de l'energia
i
Introducció a la Tecnologia Ambiental
4,5

4,5
15675111 Clima i Energia: Justícia i Sostenibilitat 8
15615126

15615127
Metodologia de la Investigació
i
Tècniques de Investigació
3

3
15675112 Metodologia i Tècniques de Investigació Jurídica 6
15615114 Dret d'Aigües 4,5 15675113 Dret d'Aigües i Medi Marí 6
15615117

15615115
Dret dels Residus
i
Dret de la Contaminació
4,5

4,5
15675114 Prevenció i Control de la Contaminació i Gestió dels Residus 8
15615118

15615110

15615113
Fiscalitat Ambiental
i
La Responsabilitat per Danys Ambientals
i
Gestió de la Qualitat Ambiental i Responsabilitat Corporativa en l'Empresa
3

4,5

4,5
15675115 Empresa i Medi Ambient 8
15615103 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4,5 15675116 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4
15615112 Clínica Jurídica Ambiental 10,5 15675118 Clínica Jurídica Ambiental 9
15615124

15615125
Pràctiques I
i
Pràctiques II
4,5

4,5
15675401 Pràctiques Externes 9
15615301

15615302
Treball de Fi de Màster
o
Treball de Fi de Màster
9

12
15675301 Treball de Fi de Màster 12
15615122 Seminaris 4,5 15675117 Seminaris 4
ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN ADVOCACIA ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET AMBIENTAL
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
15665101 Normativa Col·legial, Deontologia i Torn d'Ofici 45 15675117 Seminaris 4
15665402 Estada de Pràctiques Externes I 12 15675401 Pràctiques Externes 9