saltar al contingut principal
Cercar
URV

Trasllat d'expedient - D'uns estudis de la URV a un altre estudi/centre o a una altra universitat per continuar estudis

 • CONCEPTE: tràmit que han de fer els estudiants que han iniciat uns determinats estudis a la URV i volen continuar estudiant en un altre estudi/centre o en una altra universitat.

 

Fase prèvia

Tràmits per sol·licitar-lo al centre o la universitat de destí on es vol traslladar l’expedient

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

Al centre/universitat on vol continuar estudiant:

- A la unitat corresponent de la universitat on es vol traslladar. 

- Pel que fa a la URV, a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on té l'expedient. 

Quan

El que tingui establert cada universitat.

Pel que fa a la URV, quan tingui l'acceptació de l'altra universitat.

Com

Presentant la documentació següent:

 • En el cas de canvi d'estudis dins de la URV cal consultar el tràmit de trasllat d'expedient per reconeixement.

 • En el cas de canvi d'universitat l'estudiant haurà de consultar la gestió que tingui establerta aquella universitat/ centre. 

Observacions

 • D'acord amb allò que s'estableix al decret de preus i atès que el trasllat implica l'expedició d'una certificació acadèmica oficial, no es podrà formalitzar el trasllat d'expedient d'un estudiant amb pagaments pendents.

 • Si el trasllat li és acceptat per l'altra universitat o centre, haurà de seguir els tràmits explicats a continuació.

 • Si el trasllat li és denegat i vol continuar els seus estudis a la URV podrà matricular-se el dia assignat.

 • L’estudiant també pot demanar plaça mitjançant el procés de preinscripció.

 

Tràmits al centre d’origen de la URV una vegada acceptat a l’altra universitat/centre

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

Quan

A partir que hagi rebut l'acceptació de l'altra universitat/centre.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Formalitzant la sol·licitud en línia.* A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

 • Còpia de l'escrit d'acceptació de l'altra universitat/centre.

 • En el cas en què s’hagi sol·licitat la beca de Règim General/Equitat les gestions corresponents ja no les podrà realitzar la URV. L’estudiant haurà de presentar un escrit, adreçat a l’AGAUR, sol·licitant el traspàs de la beca a la universitat on traslladi el seu expedient. 

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

* Si l'estudiant ja no disposa de l'adreça de correu institucional i no hagués facilitat, en el seu moment, cap adreça electrònica personal, per a poder accedir al tràmit en línia haurà d'adreçar-se a la secretaria acadèmica del seu campus i sol·licitar la incorporació, a les seves dades personals, d'un nou correu electrònic.

Cost

S'haurà d'abonar l'import de la taxa de trasllat, que emetrà la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • Si s'escau, caldrà que l'estudiant renunciï expressament a les convocatòries d'examen previstes amb posterioritat a la sol·licitud de trasllat.
 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es vulgui traslladar l'expedient (si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La degà/na director/a del Centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En el compliment d'aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà a la universitat/centre de destí la certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats.

Efectes econòmics

No n'hi ha.

En el cas en què l’estudiant tingui informada l’exempció de preus per beca Règim General, la secretaria regularitzarà la matrícula eliminant-ne la condicionalitat, per tal que l’estudiant aboni el preu de matrícula ordinària i es pugui procedir a traslladar l’expedient.

Observacions

Una vegada formalitzat el trasllat, si l’estudiant requereix algun tipus de document acreditatiu dels seus estudis, s’haurà d’adreçar a la secretaria del centre de destí que serà la dipositària de tot el seu expedient acadèmic.

Si l’estudiant acceptat no formalitza o anul·la posteriorment la matrícula, s’entendrà que el trasllat no té efecte. D’ofici, la secretaria del centre l’ha de retornar al centre d’origen i li ho ha de notificar.