saltar al contingut principal
Cercar
URV

Trasllat d'expedient - D'uns altres estudis/universitat admès a la URV pel procés de preinscripció

 • CONCEPTE: tràmit que han de fer els estudiants que estan seguint o han seguit estudis de grau en una altra universitat o a la URV, i han obtingut plaça, mitjançant el procés de preinscripció, en uns altres estudis de la URV.

Curs d'aplicació: 2020-21

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on li ha estat assignada la plaça.

Quan

A partir del moment que l'estudiant és admès a l'ensenyament fins al termini fixat per formalitzar la matrícula

Com

Presentant la documentació següent:

 • Justificant d'haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència.

 • Resolució del reconeixement de crèdits (si s'ha demanat prèviament).

Cost

S'ha d'abonar l'import dels drets de trasllat al centre de procedència.

Observacions

 • L'admissió del trasllat d'expedient implica l'adaptació al pla d'estudis vigent.

 • Si l'estudiant, en la convocatòria de setembre, supera més assignatures, podrà demanar d'ampliar l'adaptació abans del 30 de setembre.

 • Si l'estudiant ha superat assignatures en  estudis previs, pot sol·licitar-ne el reconeixement de crèdits.

 • L'estudiant que no sol·liciti el reconeixement de crèdits, haurà d'abonar la taxa per la transferència dels crèdits superats en l'expedient d'origen que s'inclouran al seu expedient. La transferència de crèdits només procedirà en el cas que l'estudiant hagués superat crèdits a l'expedient d'origen i no s'hagués sol·licitat el reconeixement.  

 • Els crèdits provinents d'assignatures d'estudis universitaris no finalitzats que no hagin estat reconeguts seran transferits d'ofici al nou expedient acadèmic, amb efectes informatius i posteriorment reflectits en el SET. 

 • Pels esportistes d'alt nivell i alt rendiment que es vegin obligats a canviar de residència per motius esportius, es prendran les mesures necessàries per tal que puguin continuar la seva formació al nou lloc de residència. 

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

L'admissió a l'ensenyament a través del procés de preinscripció suposa la concessió automàtica del trasllat d'expedient.

Quan

En el moment que s'hagi formalitzat la matrícula.

Efectes econòmics

S'ha d'abonar l'import de les assignatures  reconegudes, si s'escau, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • L'estudiant s'ha de matricular de les altres assignatures que hagi de cursar el dia que li correspongui.

 • Si l'estudiant acceptat no formalitza la matrícula o l'anul·la posteriorment, s'entendrà que el trasllat no té efecte. D'ofici, la secretaria l'ha de retornar a la universitat d'origen i li ho ha de notificar.