saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits d'estudis universitaris oficials a estudis de grau

 • CONCEPTE: acceptació a la URV dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat computen en els ensenyaments de grau de la URV, als efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Des del 2 de maig fins al 30 d’octubre.

(*) Consulteu el curs en el qual tindrà efectes acadèmics el reconeixement a l'apartat de resolució de la sol·licitud.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Acreditació acadèmica dels estudis previs:
  - Si els estudis s’han realitzat en centres de la URV, la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre imprimirà internament l’expedient acadèmic, l’últim dia del període establert.
  - Si els estudis s’han realitzat en altres universitats, l’estudiant haurà de presentar l’original o còpia confrontada del certificat acadèmic personal. En els estudis de grau hi haurà de constar la branca o àmbit de coneixement a la qual pertanyen els estudis d'origen, la matèria de l'assignatura i la tipologia de les assignatures. En aquelles assignatures que no pertanyin a la branca o àmbit de coneixement de l'ensenyament caldrà que s'especifiqui la branca o àmbit en concret a la qual pertanyen.

 • Fotocòpia de la publicació del pla d'estudis cursat per l'estudiant (sempre que sigui possible de la publicació oficial al BOE), en el cas d'estudis realitzats en altres universitats.

 • Programes, segellats, de les assignatures aprovades (si els estudis s'han realitzat en altres universitats). Si els plans d'estudis corresponen als no renovats, caldrà indicar les hores lectives. En els estudis de grau caldrà que hi constin, també, les competències i coneixements que se superin amb cada assignatura.

 • Programes de les assignatures inicialment superades, en el cas que les assignatures d'origen susceptibles de reconeixement provinguin d'un reconeixement anterior. La URV ha de resoldre les peticions de reconeixement d'assignatures efectivament cursades i ha de ratificar les convalidacions i els reconeixements atorgats per altres centres/universitats. S'han de valorar els programes de les assignatures que s'hagin cursat en el pla d'estudis d'origen. 

 • En cap cas pot ser objecte de reconeixement l'assignatura de Treball de Fi de Grau. 

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emetrà la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

(Vegeu també altres efectes econòmics a l'apartat de resolució de la sol·licitud).

Observacions

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data en què s'acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits.

 • Sempre que sigui possible, és convenient presentar la sol·licitud abans del dia assignat per matricular-se.

 • Cal tenir en compte que l'estudiant pot sol·licitar el reconeixement de manera:

  • Genèrica: s'aplicaran, si n'hi ha, les taules automàtiques.

  • Específica: en la qual l'estudiant detallarà les assignatures que vulgui reconèixer.

 • Consulteu els criteris d'aplicació del reconeixement de crèdits.

 • En la resolució dels reconeixements es tindran en compte les taules d'adaptació i de reconeixement entre els estudis de procedència i els de destinació que s'hagin pogut establir en el pla d'estudis. 

 • Els crèdits reconeguts poden ser aplicats a petició dels estudiants:
  - en la seva totalitat en la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud.
  - de manera parcial, entre la matrícula del curs acadèmic en què presenta la sol·licitud i durant els cursos acadèmics posteriors en què es continuïn els estudis pels quals s’ha sol·licitat el reconeixement. En aquest cas serà responsabilitat de l’estudiant sol·licitar progressivament, en el període establert, la incorporació al seu expedient dels crèdits reconeguts.

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La degà/ana o director/a del centre

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada, en la qual s'indicarà les assignatures reconegudes i, si s'escau, s'incorporarà a l'expedient de l'estudiant.

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig de 2023 i el 7 de juliol de 2023 tindran efectes acadèmics pel curs 2022-23 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2022-23).

 • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol de 2023 i el 30 d’octubre de 2023 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2023-24.

Efectes econòmics

S'haurà d'abonar l'import de les assignatures reconegudes, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • Si en el moment de la matrícula no pot presentar la sol·licitud, l'estudiant es matricularà de manera ordinària i, un cop resolt el reconeixement, regularitzarà la matrícula, si s'escau.

 • Atès que la resolució pot tenir efectes econòmics a la matrícula i podrà produir una devolució o emetre's un rebut per la diferència de l'import, es recomana fraccionar-ne l'import de la matrícula.

 • Els crèdits procedents d'assignatures d'estudis universitaris espanyols no finalitzats que no hagin estat reconeguts seran transferits d'ofici al nou expedient acadèmic, amb efectes informatius.