saltar al contingut principal
Cercar
URV

PARLANT POSTHUMANAMENT - I Concurs Internacional de Videocreació IA+


L'Aula de Cinema i Arts Audiovisuals de la Universitat Rovira i Virgili (ACiAA), conjuntament amb Mèdol - Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, la Plataforma Art i Mitjans (PAM) i la Biennal d'Arts Medials de Santiago de Xile, convoca el I Concurs Internacional de Videocreació "Parlant posthumanament" al voltant, a través i més enllà de la intel·ligència artificial (IA+).

Descarregar BASES en PDF

BASES 2024

De l'1 de juny al 15 de juliol

1.Línies temàtiques

El Concurs de Videocreació "Parlant posthumanament" s'organitza al voltant de tres línies temàtiques que tenen com a marc referencial la reflexió sobre la IA, en:

 • A: La relació humà-animal

Immersos en l'era de l'antropocè, sorgeixen des de diferents sensibilitats veus que apel·len a una mirada que ens torni a un lloc d'horitzontalitat pel que fa als no humans amb els quals col·laborem en la creació de món. En aquest context, la nostra relació i col·laboració amb altres espècies, la defensa dels seus drets o l'estudi de les intel·ligències no humanes contrasten amb les imatges de vivers o granges, en què la supremacia dels humans -i la perspectiva dels animals com a simples ens al servei del nostre benestar- sembla que no s'ha posat en escac.

Aquesta línia busca, entre altres qüestions, explorar aquestes contradiccions i imaginar futurs possibles per a la cura del món i la convivència multiespècie.

 • B: Les tecnologies per a les cures

Xarxes de cura, pràctiques de reparació, pedaços i arranjaments materialment híbrids: cossos entreteixits amb dispositius i objectes, amb la natura i  altres éssers vius que fan possible la vida. Les cures, pràctica feminitzada, ha tendit sempre a la invisibilitat. Aquest biaix es manté, encara que, avui dia, part de la població rep cures en les quals intervenen intel·ligències artificials que cobren vida en entorns mòbils, tauletes, dispositius portàtils de diverses tipologies i, fins i tot, robots, humanoides o no. Els entramats de les cures integren noves entitats -les IA-, i, amb aquestes, sorgeixen una sèrie de debats ètics, geopolítics i econòmics.
 

Tecnologies i cures s'imbriquen de múltiples maneres, el propòsit d'aquesta línia és aproximar-se i/o especular-ne sobre alguna.rse y/o especular sobre alguna de ellas.

 • C: Les ficcions del jo i les autorepresentacions

L'eclosió de les possibilitats tècniques adoptades a gran escala per modificar les nostres maneres d'autorepresentació -i la difusió d'aquestes- ha multiplicat les opcions d'un antic joc: en qui -o quins- volem esdevenir? De quantes maneres diferents podem representar els nostres cossos davant la mirada escrutadora dels altres?

En una època marcada per la recerca del control total de la nostra imatge, i la dificultat per discernir "què és real", aquesta línia busca explorar les diverses dimensions de l'autorepresentació a la  cruïlla, convergència i divergència amb les IA.

2.Requisits 

2.1. Aquest concurs dedicat a la videocreació de curta durada està dirigit a obres audiovisuals concebudes per presentar-se en una pantalla única (i. e. obres monocanal). Dins aquesta categoria, s'inclouen les obres que es reconeixen en el camp del videoart, el vídeo i l'animació experimental, els assaigs documentals i/o diversos gèneres audiovisuals no tradicionals.

2.2. Les obres es poden haver generat i/o postproduït per generació automàtica de contingut, o mitjançant qualsevol altra tècnica.

2.3. Les obres han de ser originals i han de respectar els drets d'autor de terceres parts. Poden estar produïdes en qualsevol idioma, però, en el cas que no ho estiguin en castellà, català o anglès, han de portar subtítols en un d'aquests tres idiomes.

2.3. LLes obres no poden superar els 12 minuts de durada (incloent-hi els crèdits, si n'hi ha) i s'han de presentar en un enllaç de visionat que els autors o col·lectius es comprometen a mantenir actiu fins a la resolució del Concurs. L'enllaç pot estar ocult. Dels curtmetratges que resultin guanyadors, se'n podran sol·licitar altres formats i qualitats.

2.4. Cada persona pot presentar com a màxim un (1) curtmetratge en cadascuna de les línies proposades. Presentar un curtmetratge com a part d'un col·lectiu exclou la possibilitat de presentar-ne un segon en forma individual (i viceversa) en la mateixa línia temàtica. En cas que es detecti que s'ha enviat més d'una feina, només es considerarà vàlida la primera.

2.5. La presentació d'obres audiovisuals en aquest concurs no exclou que es puguin haver exhibit en altres festivals o contextos, o, fins i tot, es puguin haver premiat prèviament. Les obres no poden estar produïdes abans de l'1 de gener de 2020.


3.Inscripció

3.1. Poden participar en el Concurs persones físiques o col·lectius de qualsevol nacionalitat i país de residència.

3.2. La convocatòria estarà oberta fins al 15 de juliol de 2024 a les 23.59 (horari GMT+1).

3.3. Les obres s'hi han d'inscriure mitjançant un formulari, al qual es pot accedir en aquest enllaç i servirà per facilitar la informació següent:

AUTORIA:

 • Nom(s) i cognom(s) o Nom del col·lectiu (+ representant)
 • Informació de contacte: telèfon i correu electrònic
 • Ciutat/país de residència
 • Opcional: lloc web i/o xarxes
 • Biografia(ies): 1.500 caràcters
 • Foto(s) retrat d'autors/ores (300 dpi 1.920 x 1.080)

OBRA:

 • Títol
 • Durada
 • Data de creació
 • Format d'origen (p. ex. vídeo analògic, digital, etc.)
 • Descripció del treball, incloent-hi concepte creatiu i tècnica de realització (2.000 caràcters màxim)
 • 3 fotogrames o imatges representatives de l´obra (300 dpi 1.920 x 1.080)
 • Enllaç a l'obra. Les obres s'han d'enviar de manera digital mitjançant un enllaç de visualització i/o descàrrega. És responsabilitat dels autors o autores  l'enviament correcte dels vincles i cal assegurar-se que es mantinguin actius durant el temps d'avaluació. Se suggereix pujar material a un enllaç de visionat privat o amb opció de descàrrega (Vimeo, Dropbox, YouTube, etc.).

4.Premis, exhibició i altres llicències d'ús

4.1. S'atorgaran els premis següents:

 • Premi de 500 € a la millor obra audiovisual de la línia relació humà-animal.
 • Premi de 500 € a la millor obra audiovisual de la línia tecnologies per a les cures.
 • Premi de 500 € a la millor obra audiovisual de la línia ficcions del jo i autorepresentacions.
 • Premi especial de 300 € a la millor obra audiovisual produïda per estudiants o exestudiants de la Universitat Rovira i Virgili, o col·lectius que incloguin, com a mínim, un membre que sigui estudiant o exestudiant de la Universitat Rovira i Virgili.

4.2. Els premis no es poden acumular.

4.3. Els premis poden quedar deserts si el jurat així ho considera. La decisió del jurat és definitiva i inapel·lable

4.4. Els premis econòmics estan subjectes a les retencions corresponents de cada país i s'enviaran per transferència al compte bancari que aporti la persona o el col·lectiu premiats.

4.5. Les obres premiades es projectaran al Mèdol - Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona i es difondran pels canals físics i digitals que les institucions convocants considerin oportuns. Així mateix, podran passar a formar part de la programació de la Biennal d'Arts Medials de Santiago de Xile 2025 per exhibir-s'hi de forma presencial o en formats completament en línia, la qual cosa es determinarà en conjunt amb l'equip comissarial de la Biennal, i també en els seus espais expositius associats.

4.6.  Els autors i les autores dels curtmetratges que resultin seleccionats atorguen, pel sol fet de participar en la convocatòria, l'autorització a la Universitat Rovira i Virgili, Mèdol - Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, PAM - Plataforma Art i Mitjans i la Corporació Xilena de Vídeo i Arts Electròniques el dret a reproduir, publicar, traduir i comunicar al públic les obres que participen en la selecció, per a fins de difusió sense ànim de lucre; autorització que s'atorga sense límit temporal ni territorial. Les obres seleccionades es podran exhibir de forma gratuïta en futures edicions i activitats relacionades amb el concurs "Parlant posthumanament" d'aquestes institucions. En cas que se'n requereixi un altre ús, caldrà que els autors o autores  de l'obra o els seus representants l'autoritzin.

4.7. Les persones o col·lectius que resultin seleccionats atorguen des d'aquest moment, i pel sol fet de participar en la convocatòria, autorització perquè les seves obres passin a formar part de l'arxiu de la Universitat Rovira i Virgili i de la Corporació Xilena de Vídeo i Arts Electròniques amb finalitats de preservació i consulta.
 

5.Selecció i jurat

5.1. Les institucions convocants han de fer una primera selecció de les obres que formaran part de cada línia temàtica i que es presentaran al jurat del Concurs.

5.2 El jurat està format per cinc membres: (1) una persona  designada per l'Aula de Cinema i Arts Audiovisuals de la URV, (2) una persona designada per la Plataforma Art i Mitjans (PAM), (3) una persona designada per Mèdol - Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, (4) una persona designada per la Biennal d'Arts Medials de Santiago de Xile i (5) una persona vinculada al món de la realització audiovisual i els festivals, que actua com a president o presidenta del jurat.

Si durant el desenvolupament de l'avaluació es produís qualsevol incompatibilitat, inhabilitat o fet que resti imparcialitat a un membre del jurat, haurà d'abstenir-se d'avaluar el curtmetratge en qüestió i se n'informarà el president o presidenta del jurat o, si no n'hi ha, el secretari o secretària , i quedarà registrat en l'acta respectiva.

En cas que la decisió no es produeixi per unanimitat, el president o presidenta del jurat haurà de dirimir el repartiment de premis.

La decisió del jurat ha d'anar acompanyada d'una acta final, signada per tots els membres del jurat, en la qual s'han de consignar els acords i les obres premiades, i també s'ha de redactar un breu informe dels fonaments de la decisió.

La relació de vídeos guanyadors s'ha de fer pública en la web de l'Aula de Cinema i Arts Audiovisuals de la URV.
 

6.Drets i deures de les persones participants

6.1.  En cap cas no es poden acceptar  a concurs obres que no respectin els drets humans o els valors democràtics, o que tinguin continguts ofensius o irrespectuosos amb persones o col·lectius.

6.2.  És responsabilitat de les persones que concursen que, en les obres presentades, no hi hagi drets a tercers per l'ús de peces musicals, ni cap reclamació per drets d'imatge de les persones que hi apareguin; per tant les institucions convocants queden eximides de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de cap altra transgressió de la legislació vigent, en la qual pugui incórrer qualsevol dels participants en el premi o els participants en els curts.

6.3 Les persones que concursen cedeixen a les institucions convocants els drets d'exhibició que es detallen en els punts 4.5, 4.6 i 4.7 d'aquestes bases, els quals s'exercitaran sempre amb el reconeixement d'autoria, excepte en el cas que així es manifesti expressament.

6.4. La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases.

6.5. Cap curtmetratge seleccionat per formar part del Concurs no en podrà ser retirat.

7.Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquest concurs suposa que se n'accepten plenament les bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria ha de ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són inapel·lables.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'apliquen els preceptes continguts a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 

-

Per a qualsevol dubte pel que fa a aquestes BASES, podeu posar-vos en contacte amb aula.cinema.urv(ELIMINAR)@gmail.com