saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria Química

Màster universitari en Enginyeria Química - 10a edició

Màster universitari en Enginyeria Química

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 51 9 - - 60
2n - - 15 15 30
TOTALS 51 9 15 15 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20695101 Fenòmens de Transport Avançats 6
20695102 Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular 6
20695105 Disseny de Processos i Productes I 4,5
20695108 Direcció i Gestió d'Empreses 4,5
20695110 Lideratge Industrial 3
  Optatives 6
Segon quadrimestre
20695103 Processos de Separació Avançats 6
20695104 Enginyeria de Reactors 6
20695106 Disseny de Processos i Productes II 4,5
20695107 Control Avançat 3
20695109 Auditoria i Certificació Industrial 4,5
20695111 Gestió del Canvi 3
  Optatives 3

SEGON CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20695401 Pràctiques Externes 15
20695301 Treball de Fi de Màster  (**) 15

(**) Per poder superar l'assignatura de Treball de Fi de Màster, és requisit indispensable haver superat totes les assignatures del màster.

ASSIGNATURES OPTATIVES

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
20695201 Polímers 3
20695202 Materials i Nanoestructures 3
20695203 Biomaterials 3
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20204114 Termodinàmica 6
20204124 Cinètica Química i Disseny de Reactors 9
20204125 Fenòmens de Transport 6
20695204 Laboratori d'Operacions Unitàries i Processos 6
20695205 Fonaments d'Enginyeria Química 3

Pels Graduats de la branca industrial (excepte els Enginyers Químics) i que segueixin el model de la fitxa de grau per a les professions regulades l'òrgan responsable de l'admissió, en funció de l'expedient cursat pel candidat determinarà, d'entre les següents, quines assignatures haurà de cursar i superar com a complements de formació.  

Per a altres titulacions afins, l'òrgan responsable de l'admissió, en funció de l'expedient cursat pel candidat, pot determinar altres assignatures que l'estudiant haurà de cursar i superar. Aquets complements de formació no podran superar en cap cas els 60 crèdits.

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ENGINYERIA QUÍMICA (2011) ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ENGINYERIA QUÍMICA (2013)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
20685108 Polímers 3 20695201 Polímers 3
20685109

20685110
Materials
o
Superfícies i Nanoestructures
3

3
20695202 Materials i Nanoestructures 3
20685101 Enginyeria Bioquímica 3 20695203 Biomaterials 3
20685112

20685113
Processos de Separació Avançats
i
Tecnologia de Membranes
3

3
20695103 Processos de Separació Avançats 6
20685106 Disseny de Processos i Producte 6 20695106 Disseny de Processos i Productes II 4,5
20685106

20685105
Disseny de Processos i Producte
i
Optimització de Processos
6

3
20695105

20695106
Disseny de Processos i Productes I
i
Disseny de Processos i Productes II
4,5

4,5
20685104 Fenòmens de Transport Avançats 3 20695101 Fenòmens de Transport Avançats 6
20685114 Termodinàmica i Simulació Molecular 3 20695102 Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular 6
20685107 Catàlisi i Enginyeria de la Reacció Química 3 20695104 Enginyeria de Reactors 6
20685115

20685116
Administració d'Empreses
i
Emprenedoria
3

3
20695108 Direcció i Gestió d'Empreses 4,5
20685117

20685111
Logística i Simulació de Sistemes
i
Seguretat Industrial
3

3
20695109 Auditoria i Certificació Industrial 4,5
20685119 Lideratge d'Equips 3 20695110 Lideratge Industrial 3
20685118 Comunicació i Relacions Humanes 3 20695111 Gestió del Canvi 3
20685120 Pràctiques Externes 15 20685401 Pràctiques Externes 15