saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials (grau)

 • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita el reconeixement per la URV dels crèdits cursats en estudis universitaris de títol propi.

Curs d'aplicació: 2020-21

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Període: des del 2 de maig al 30 d’octubre.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Acreditació acadèmica dels estudis previs:
  - Si els estudis s'han realitzat en centres de la URV, la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre imprimirà internament l'expedient acadèmic, l'últim dia del període establert.
  - Si els estudis s'han realitzat a la FURV o en altres universitats, l'estudiant haurà de presentar l'original o còpia confrontada del certificat acadèmic personal.

 • Programes segellats de les assignatures aprovades (si els estudis s'han fet a la FURV o en altres universitats). Si els plans d'estudis corresponen als no renovats, cal indicar les hores lectives.

 • Fotocòpia del pla d’estudis cursat.

 • Pels títols propis expedits per universitats de l'Estat espanyol, fotocòpia de l'acord d'aprovació de l'òrgan de govern corresponent.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.  

Observacions

 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

 • La URV aplica la consideració del títol propi a efectes d’aquest reconeixement als estudis següents:
  - Títols propis de graduat o graduat superior, expedits per la URV.
  - Títols propis d’especialista universitari o de màster, cursats a la Fundació URV.
  - Títols propis de nivell universitari expedits per universitats de l'Estat espanyol.

 • La resolució del reconeixement es farà avaluant l'adequació dels continguts i competències de les assignatures superades per l'estudiant amb les assignatures del grau.

 • En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau.

 • El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement provinents de títols propis no pot ser superior al 15% del total de crèdits que constitueix el pla d’estudis de destí. En aquest percentatge també hi computen, si es dóna el cas, els crèdits reconeguts per l’experiència laboral i professional.

 • En els estudis de grau, tenint en compte només la via del reconeixement de crèdits cursats en estudis propis, el nombre màxim de crèdits que es pot reconèixer queda establert en:
  - Graus de 180 crèdits: 27 crèdits
  - Graus de 240 crèdits: 36 crèdits
  - Grau d’Arquitectura (330 crèdits): 49,5 crèdits
  - Grau de Medicina (360 crèdits): 54 crèdits

 • No obstant això, els crèdits procedents de títols propis, excepcionalment, poden ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'indicat en el paràgraf anterior o, si s'escau, poden ser objecte de reconeixement en la seva totalitat, sempre que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial. Aquesta identitat amb el títol propi anterior ha d'haver estat acreditada per l'òrgan d'avaluació corresponent i ha de constar en el pla d'estudis pel qual es demana el reconeixement. 

 • Els crèdits reconeguts, a petició de l'estudiant, poden ser aplicats:
  - En la seva totalitat, en la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud.
  - De manera parcial, entre la matrícula del curs acadèmic en què presenta la sol·licitud i durant els cursos acadèmics posteriors en què es continuïn els estudis pels quals s'ha sol·licitat el reconeixement. En aquest cas serà responsabilitat de l'estudiant sol·licitar progressivament, en el període establert, la incorporació al seu expedient dels crèdits reconeguts.

 • Excepcionalment, els crèdits procedents de títols propis poden ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'indicat anteriorment o, si s'escau, poden ser objecte de reconeixement en la seva totalitat sempre que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial.

  Aquesta identitat amb el títol propi anterior ha d'haver estat acreditada per l'òrgan d'avaluació corresponent i ha de constar al pla d'estudis pel qual es demana el reconeixement.

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del Centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.
* En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • S'actualitza l'expedient de l'estudiant, si s'escau. 

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig de 2020 i el 9 de juliol de 2020 tindran efectes acadèmics pel curs 2019-20 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2019-20).

 • Les sol·licituds presentades entre el 10 de juliol de 2020 i el 30 d’octubre de 2020 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2020-21.

Efectes econòmics

 • S'ha d'abonar l'import de les assignatures reconegudes d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.