saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convocatòria addicional d'avaluació d'estudis de grau

 • CONCEPTE: és una tercera convocatòria que els estudiants que estan en condicions de finalitzar els estudis el curs acadèmic actual poden afegir a la matrícula de les assignatures que escullin i amb els efectes econòmics corresponents.

Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

Convocatòria addicional en període ordinari:

 • Des del dia en què hagi formalitzat la matrícula fins al 30 d’octubre.
 • Per assignatures de primer quadrimestre: del 5 al 26 de febrer

Convocatòria addicional avançada al setembre:

 • Des del dia en què s'hagi formalitzat la matrícula i fins al 16 de setembre.

(1) Consulteu l'apartat d'observacions on s'hi indiquen els requeriments acadèmics

Com

Cost

En el cas d’assignatures de segon quadrimestre i/o anuals, si la sol·licitud de convocatòria addicional es presenta transcorreguts els cinc dies naturals de després d'haver fet la matrícula i fins al 30 d’octubre o bé en el període extraordinari de febrer i si es pot autoritzar i formalitzar la matrícula, s'haurà d'abonar la taxa de modificacions de matrícula que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que s'estableix al decret de preus públics vigent. Cal, a més a més, que l'estudiant aboni l'import corresponent a la matrícula de la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades.

Observacions

(1) Requeriments acadèmics per poder sol·licitar la convocatòria addicional:

 • Poden sol·licitar convocatòria addicional els estudiants que finalitzin estudis aquest curs, és a dir, aquells a qui manquin per acabar la carrera 72 crèdits (estudiants a temps complet) o 36 crèdits (estudiants a temps parcial).

 • Als estudiants de grau a qui restin 18 crèdits o com a màxim dues assignatures per finalitzar els estudis, quan matriculin la convocatòria addicional se'ls podrà autoritzar de manera extraordinària, si així ho sol·liciten i a criteri del centre, que se'ls autoritzi l'avançament d'aquesta convocatòria al setembre del nou curs acadèmic (2)(consulteu el vostre centre).
 • En el cas d’estudiants de doble titulació es considerarà que està en condicions de finalitzar els estudis quan li manquin com a mínim els crèdits establerts a l’últim curs de l’itinerari recomanat amb un increment d’un 20% més.

 • Els estudiants que sol·licitin la convocatòria addicional en el període de febrer, als efectes de complir amb els requisits de crèdits pendents, podran tenir en compte els crèdits superats durant el primer quadrimestre del curs vigent. 

 • Els estudiants que es troben en situació de finalitzar estudis, tot i que la seva matrícula no inclogui la totalitat de les assignatures pendents, poden demanar, tenint en compte els efectes econòmics corresponents, afegir una tercera convocatòria de les assignatures que escullin.

 • La convocatòria addicional no es pot aplicar quan l’estudiant només disposi d’una convocatòria d’avaluació com ara és el cas de: 

  • Assignatures amb caràcter eminentment pràctic o altres que acordi el centre. Aquesta circumstància es dona a conèixer expressament a l’estudiant a través de la guia docent de l’assignatura afectada. 

  • Assignatures cursades en una estada de mobilitat (estudiants OUT).

  • Assignatures del grau d’Antropologia i Evolució Humana. 

  • Assignatures del màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica. 

  • Assignatures del màster universitari en Mecànica de Fluids Computacional.
 • La convocatòria addicional es du a terme en un dels períodes següents, a criteri del centre:
  • Desembre (per assignatures de segon quadrimestre o anuals)
  • Gener (per assignatures de segon quadrimestre o anuals)
  • Maig (per assignatures de primer quadrimestre)
  • Juny (per assignatures de primer quadrimestre)
  • Setembre del nou curs acadèmic (2)

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds d'avançament al setembre de la convocatòria addicional, presentades fins el 16 de setembre s'han de resoldre com a màxim el 22 de setembre.

Les sol·licituds presentades fins al 30 d’octubre s'han de resoldre com a màxim el 30 de novembre. 

Les sol·licituds presentades fins al 26 de febrer s'han de resoldre com a màxim l'1 d'abril.

Com

Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant afegint la nova convocatòria i la secretaria de centre li enviarà un correu electrònic donant les indicacions corresponents.

La constància de la nova convocatòria a l'expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

Les resolucions desfavorables es notificaran a l'estudiant. 

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar juntament amb el preu de la matrícula l’import de la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades a tal efecte.

A la matrícula de la convocatòria addicional no s'hi aplica el recàrrec econòmic de repetició, en el cas que l'estudiant s'hagi matriculat de les assignatures en cursos anteriors.

Amb independència de l'ús o no de les tres convocatòries, no procedeix cap tipus de devolució econòmica.