saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convocatòria addicional d'avaluació d'estudis de grau

 • CONCEPTE: és una tercera convocatòria que els estudiants que estan en condicions de finalitzar els estudis el curs acadèmic actual poden afegir a la matrícula de les assignatures que escullin i amb els efectes econòmics corresponents.

Curs d'aplicació: 2020-21

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

 • Des del dia en què hagi formalitzat la matrícula fins al 30 d’octubre.
 • Per assignatures de primer quadrimestre: del 5 al 26 de febrer.

Com

Cost

En el cas d’assignatures de segon quadrimestre i/o anuals, si la sol·licitud de convocatòria addicional es presenta transcorreguts els cinc dies naturals de després d'haver fet la matrícula i fins al 30 d’octubre o bé en el període extraordinari de febrer i es pot autoritzar i formalitzar la matrícula, s'haurà d'abonar la taxa de modificacions de matrícula que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que s'estableix al decret de preus públics vigent. Cal, a més a més, que l'estudiant aboni l'import corresponent a la matrícula de la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades.

Observacions

 • Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

 • Poden sol·licitar convocatòria addicional els estudiants que finalitzin estudis aquest curs, és a dir, aquells a qui manquin per acabar la carrera 72 crèdits (estudiants a temps complet) o 36 crèdits (estudiants a temps parcial).

 • En el cas d’estudiants de doble titulació es considerarà que està en condicions de formalitzar els estudis quan li manquin com a mínim els crèdits establerts a l’últim curs de l’itinerari recomanat amb un increment d’un 20% més.

 • Els estudiants que sol·licitin la convocatòria addicional en el període de febrer, als efectes de complir amb els requisits de crèdits pendents, podran tenir en compte els crèdits superats durant el primer quadrimestre del curs vigent. 

 • Els estudiants que es troben en situació de finalitzar estudis, tot i que la seva matrícula no afecti la totalitat de les assignatures pendents, poden demanar ampliar la seva matrícula i, tenint en compte els efectes acadèmics corresponents, obtenir una tercera convocatòria de les assignatures que escullin.

 • La convocatòria addicional no es pot aplicar quan l’estudiant només disposi d’una convocatòria d’avaluació com ara és el cas de: 

  • Assignatures amb caràcter eminentment pràctic o altres que acordi el centre. Aquesta circumstància es dona a conèixer expressament a l’estudiant a través de la guia docent de l’assignatura afectada. 

  • Assignatures cursades en una estada de mobilitat (estudiants OUT).

  • Assignatures del grau d’Antropologia i Evolució Humana. 

  • Assignatures del màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica. 

  • Assignatures del màster interuniversitari en Mecànica de Fluids Computacional. 

 • La convocatòria addicional es du a terme en un dels períodes següents, a criteri del centre:
  • Desembre
  • Gener
  • Maig
  • Juny

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds presentades fins al 30 d’octubre s'han de resoldre com a màxim el 15 de desembre.

Les sol·licituds presentades fins al 26 de febrer s'han de resoldre com a màxim l'1 d'abril.

Com

Les resolucions favorables que donin resposta a les sol·licituds presentades per escrit es notificaran a la persona interessada i s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant. 

Les resolucions desfavorables es notificaran a l'estudiant. 

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar juntament amb el preu de la matrícula l’import de la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades a tal efecte.

A la matrícula de la convocatòria addicional no s'hi aplica el recàrrec econòmic de repetició, en el cas que l'estudiant s'hagi matriculat de les assignatures en cursos anteriors.

Els imports econòmics que es puguin generar per les modificacions corresponents al període extraordinari de febrer han de ser cobrats per rebut efectiu, a través de l'entitat bancària.

Amb independència de l'ús o no de les tres convocatòries, no procedeix cap tipus de devolució econòmica.