saltar al contingut principal
Cercar
URV

2a Fase - AJUTS BEATRIZ GALINDO - Ref. BEAGAL18_00198


Codi convocatòria PI19022

Modalitat ajut

Ajut "Beatriz Galindo" Junior

Investigador Responsable

Dr. Àlex Arenas

Departament

Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques - ETSE

Característiques de la plaça

Àrea de Coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Categoria: Investigador distingit (article 23 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació).

Projecte d'investigació: Entorn matemàtic i eines computacionals per a la predicció de canvis bruscos d'activitat en processos de propagació en xarxes complexes.

Descripció de les tasques a realitzar:

 • Recerca

L'objectiu principal de la recerca proposada és el de predir transicions sobtades entre diferents comportaments dinàmics en la difusió de processos que tenen lloc en xarxes complexes. Un desafiament clau per a abordar aquest problema és el següent: usualment, en els sistemes dinàmics en xarxa, el coneixement de les connexions entre els components del sistema, així com la dinàmica precisa dels components, és incert. Sovint, l'estat del sistema és accessible només a través de registres de l'activitat temporal dels seus components. Donats aquests registres temporals, l'estratègia estàndard consisteix a construir "xarxes funcionals" utilitzant alguna mesura de similitud/correlació entre l'activitat dels seus components i posteriorment, analitzar l'estructura de la xarxa funcional resultant. No obstant això, hi ha moltes maneres de construir xarxes funcionals significatives, en neurociència, per exemple, un pot mesurar l'activitat cerebral de diverses maneres (per exemple, fMRI, EEG, MEG) proporcionant cadascuna d'elles una perspectiva del cervell (codificada en una xarxa funcional) diferent. 

En ciències socials, un pot obtenir mesures, des de plataformes de microblogging com Twitter, correlacionant diferents senyals d'activitat relacionades amb esdeveniments, "etiquetes", "retweets", o subsegüents activacions. Per a abordar aquest problema, proposem desenvolupar un entorn matemàtic per a la predicció de transicions abruptes basades en l'anàlisi
de xarxes funcionals multicapa. Exemples d'aplicabilitat del nostre projecte són:

 1. els sistemes biològics; en els quals s'investiga la relació entre l'estructura i les xarxes funcionals per a comprendre episodis mèdics abruptes com les convulsions epilèptiques, així com l'aprenentatge de les habilitats motores, visuals i auditives;
 2.  els sistemes socials; per a anticipar disturbis massius utilitzant dades de plataformes de microblogging; i
 3. el desenvolupament tecnològic; per a calcular la probabilitat d'èxit de les aplicacions en línia, o la probabilitat de viralidad d'aquestes, des de la topologia de diferents xarxes complexes.
 • Docència

El candidat ha d'impartir un curs de - Xarxes complexes i anàlisis de dades- 5 crèdits ECTS.

Aquest curs està dirigit a estudiants de màster. Es proposa reforçar i ampliar el conjunt de propostes actuals d'anàlisis de dades, incloent en el seu desenvolupament, la ciència de xarxes complexes. El projecte docent ha de centrar-se en un curs de xarxes complexes i anàlisis de dades versàtil, innovador i que incorpori els últims avanços en aquest camp científic.

Característiques de la contractació

Personal investigador laboral

Contracte d'obra o servei determinat vinculat a la realització del projecte concret de recerca científica o tècnica.

Previsió de contractació: 4 anys

Dedicació: Temps complet 37,5h / setmana

Retribució: 34.290,80 euros bruts anuals

Requisits dels candidats/es

Amb caràcter general:

 1. Haver complert els 18 anys i no haver superat l'edat de jubilació.
 2. No estar separat, per causa d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
 3. No incórrer en cap motiu d'incompatibilitat, segons el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Amb caràcter específic:

 1. Estar en possessió del títol de doctor/a o equivalent. 
 2. Experiència professional a l'estranger de mínim 1 any i màxim 7 anys. El còmput d'anys es farà a partir del moment en que hagi obtingut el títol de Doctor.
 3. El candidat ha de ser un informàtic amb profunds coneixements sobre el modelatge matemàtic i físic de processos de propagació. En particular, busquem un expert en ciència de xarxes. Específicament, ha de tenir un historial en:
  • Processos de propagació en xarxes complexes multicapa.
  • Estructura modular de xarxes complexes.
  • Sistemes neuronals.
 4. El candidat ha de reportar experiència en conferències internacionals, en contribucions docents en escoles internacionals sobre xarxes complexes, i docència en ciències de la computació.

Els candidats/es hauran de complir aquests requisits, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, 24 de Maig de 2019.

Objectius i resultats esperats

L'objectiu principal és contractar a una persona que sigui útil per a desenvolupar el projecte esmentat en el nostre laboratori i per a ensenyar a la pròxima generació d'estudiants en xarxes complexes a la nostra universitat. Els resultats esperats són els d'aconseguir aquests objectius amb gran èxit.

Sistema de seguiment objectiu a aplicar

Les contribucions del candidat seran avaluades d'acord al seu acompliment en recerca i ensenyament.

L'acompliment de la recerca s'avaluarà per la quantitat i qualitat de les publicacions, les contribucions als tallers i conferències en el camp de xarxes complexes, i la tutoria d'estudiants de doctorat en el laboratori. L'ensenyament s'avaluarà d'acord amb l'adquisició de coneixements dels estudiants sobre el tema a través d'enquestes.

Sol·licitud:

Les persones interessades hauran de formalitzar la sol·licitud a través del formulari de sol·licitud.

El formulari de sol·licitud s'ha d'emplenar en llengua anglesa adjuntant la documentació acreditativa dels mèrits en la seva versió original, així com una traducció a l'anglès.

En cas que el document original no estigui redactat en castellà o qualsevol de les llengües oficials a Espanya, no serà necessària que la traducció a l'anglès sigui signada per un intèrpret jurat.

En cas que el document original no sigui o inclogui una de les llengües cooficials a Espanya, la traducció a l'anglès haurà de ser feta per un intèrpret jurat.

No serà necessària la traducció d'aquells documents que originàriament redactats en llengua anglesa.

En cas de sol·licitar més d'una plaça, cal que la persona sol·licitant expressi l'ordre de preferència. En cas contrari, s'entendrà com a preferent la plaça sol·licitada en primer lloc.

No podran sol·licitar la plaça o places concedides a la Universitat, els docents i/o investigadors que estiguin gaudint d'un ajut econòmic de naturalesa anàloga.

Termini de presentació de sol·licituds

En aplicació de l'article 15 de l'Ordre EDC/365/2018, de 23 de març de 2019, el termini de presentació de sol·licituds s'estendrà des del 24 d'abril  a partir de les 8h fins al 24 de maig de 2019 a les 17h (hora peninsular).

Documentació a presentar:
 • DNI / NIE / passaport.
 • Títol de doctor i de les titulacions que s'acreditin.
 • Currículum investigador y professional amb els documents acreditatius corresponents on haurà de constar la relació d'estades predoctorals i postdoctorals fetes i la vinculació actual o recent amb universitats o centres d'investigació estrangers.
 • Projecte Docent i/o investigador.
 • Projecte d'investigació i transferència del coneixement del Docent i/o investigador.
 • Memòria explicativa del retorn per a la Universitat del projecte Docent i del projecte d'investigació i transferència del coneixement.

Tota la documentació s'ha de presentar en la forma abans indicada dins del termini establert.

En cap cas no es tindran en compte condicions o mèrits no al·legats ni justificats de la forma requerida en aquestes bases.

Relació de candidats/es admesos/es i exclosos/es

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà, a la web de la Universitat dels Ajuts Beatriz Galindo, la relació provisional de candidats/es admesos i exclosos, amb indicació, si s'escau, de la causa d'exclusió.

En el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la seva publicació, els sol·licitants podran esmenar la seva sol·licitud o, si ho consideren oportú, fer al·legacions davant del Vicerector de Personal. En cas contrari, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini del punt anterior, es publicarà la relació definitiva de candidats/es admesos i exclosos, en els mateixos llocs que la relació provisional.

Procés de selecció

Segons establert en l'article 18 de l'Odre ECD/365/2018, de 23 de març, per la que s'aproven les bases per a la concessió i es convoquen els ajuts Beatriz Galindo, el Secretari General d'Universitats designarà una panell internacional d'experts que actuarà com a òrgan col·legiat, amb al funció d'avaluar les sol·licituds dels docents i/o investigadors.

L'avaluació de sol·licituds s'articularà en una sola fase. Les sol·licituds dels docents i/o investigadores seran qualificades amb una puntuació entre 0 i 10 punts per el panell internacional d'experts. El panell internacional d'experts valorarà la documentació presentada pel docent i/o investigador segons el criteris d'avaluació següents i, sempre, en relació amb el currículum vitae del sol·licitant:

a) Projecte docent del docent i/o investigador, fins a 2,5 punts.

1r Qualitat del projecte docent, fins a 1,25 punts.

2n Programació del projecte docent, fins a 1,25 punts.

b) Projecte d'Investigació, fins a 2,5 punts.

1r Qualitat del projecte d'investigació, fins a 1,25 punts.

2n Programació del projecte d'investigació, fins a 1,25 punts.

c) Projecte de transferència del coneixement, fins a 2,5 punts.

1r Qualitat del projecte de transferència del coneixement, fins a 1,25 punts.

2n Programació del projecte de transferència del coneixement, fins a 1,25 punts.

d) Retorn per a la Universitat del projecte docent, del projecte d'investigació i del projecte de transferència del coneixement, fins a 2,5 punts.

1r Retorn del projecte docent, fins a 1,25 punts.

2n Retorn del projecte d'investigació, fins a 0,75 punts.

3r Retorn del projecte de transferència del coneixement, fins a 0,5 punts.

En aplicació de l'article 25.1 de l'Ordre ECD/365/2018, de 23 de març, la puntuació mínima per a la selecció dels docents i/o investigadors és de 6 punts, quedant desestimades les sol·licituds que obtinguin una puntuació inferior. A més a més, la puntuació individual de cada un dels elements haurà de ser almenys del 50% de la màxima puntuació possible en cada un d'ells.

Resolució

La rectora, a la vista de la proposta presentada, ha de dictar una resolució en què nomeni un candidat per a cada plaça d'acord amb la proposta del panell internacional d'experts encarregat de la valoració, fins a completar el nombre de places objecte de concurs. El concurs podrà restar desert.

Contractació

En el termini de 2 mesos des de la publicació de la resolució de selecció dels docents i/o investigadors, la Universitat haurà de celebrar un contracte d'investigador distingit amb el Docent i/o investigador.

En cas de renuncia del candidat proposat o que no es faci efectiva la contractació, la rectora nomenarà al següent candidat per ordre de preferència.

Quan la persona proposta procedeixi de països no comunitaris, haurà de complir amb els requisits legals necessaris per a la seva contractació i afiliació a la Seguretat Social.

Incompatibilitats

D'acord amb l'Ordre ECD/365/2018, de 23 de març, perla que s'aproven les bases per a la concessió i es convoquen els ajuts Beatriz Galindo, els docents i/o investigadors contractats no podran celebrar contractes de treball amb altres entitats durant el període de contracte d'investigador distingit, llevat d'autorització expressa de la Universitat, sempre que es respecti el règim d'incompatibilitats que correspongui.

El contracte serà incompatible amb altres ajuts finançats amb fons públics o privats que tinguin una finalitat anàloga, així com amb sous o salaris de similar naturalesa i, amb caràcter general, amb la percepció de qualsevol quantitat que tingui naturalesa salarial, sempre que l'activitat desenvolupada pugui afectar el compliment de l'objecte de l'ajut o a la seva finalitat investigadora o es produeixi en el mateix horari.

En el seu cas, els docents i/o investigadors hauran de comunicar a les Universitats l'obtenció d'altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Reclamacions

Les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu contra la convocatòria i les seves bases davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació de la mateixa, sense perjudici de poder interposar, potestativament, recurs de reposició previ a la via contenciosa davant del rector/a de la URV en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada contra els actes administratius que es derivin de l'actuació de la comissió davant del rector/a de la URV en el termini d'un mes, comptat des de la seva notificació o publicació, el qual es pot entendre desestimat per silenci administratiu pel transcurs de tres mesos sense que hi recaigui resolució expressa. Resta aleshores expedita la via del recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'entendre com a desestimat el recurs d'alçada. Si recau resolució expressa al recurs d'alçada plantejat, el termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos a comptar des de la seva notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Tarragona, 23 d'abril de 2019.