saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 53 (febrer-abril 2008)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

    Consell de Govern de 21 de febrer de 2008

Docència

    Consell de Govern de 21 de febrer de 2008

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova definitivament la implantació, per al curs 2008/2009 dels màsters oficials “Enginyeria Termodinàmica de Fluids” i “Tecnologies de climatització i eficiència energètica en edificis” que han obtingut una avaluació favorable de l’AQU.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova també sub conditione la implantació del màster oficial “Llengües i cultures Europees”, ja que la definitiva implantació el curs 2008-2009 depèn de l’informe favorable de l’Agència Catalana de Qualitat.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la implantació del màster “Formació de Professionals de la Formació”, sorgit del màster Erasmus Mundus “Formation de professionnels de la formation. Mundusfor” com un nou itinerari que pot ser cursat íntegrament a la URV.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aproven les memòries definitives dels plans d’estudis dels nous graus següents:
     - Història
     - Història de l’Art.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aproven diverses modificacions de la normativa de docència.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova l’oferta 2007/2008 de formació continuada.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova el currículum nuclear de postgrau a la URV.

    Consell de Govern de 24 d'abril de 2008

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la programació de nous ensenyaments de grau 2009-2010.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aproven les modificacions de la normativa acadèmica i de matrícula 2008-2009.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per cursar estudis de màster a la URV.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova, en relació a l’oferta 2007-08 de formació continuada, aprovada en la sessió del Consell de Govern de 21 de febrer de 2008, la correcció del preu del títol propi de postgrau “Especialista Universitari en Gestió i Administració Local”.

R+D+I

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la convocatòria específica I3.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la normativa de creació d’empreses derogant-se l’acord del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2005 pel qual s’aprovaren les bases per als convenis de la URV amb les seves empreses derivades (spin-off).

Tercera missió

    Consell de Govern de 21 de febrer de 2008

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’acorda l’adhesió i participació en el Comitè Promotor del Jocs Mediterranis.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la participació de la URV en la Fundació Privada Rego en qualitat de Patró Electe i sense efectes econòmics.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de l’ACUP.

    Consell de Govern de 24 d'abril de 2008

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova l’actualització del programa URV Ciutadana.

Comunitat universitària

    Consell de Govern de 21 de febrer de 2008

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova el document marc sobre amics de la URV.

    Consell de Govern de 24 d'abril de 2008

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la reordenació de la URV Solidària que passa a denominar-se Centre de Cooperació al desenvolupament “URV Solidària”.

Organització i Recursos

    Consell de Govern de 21 de febrer de 2008

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la delegació de competències en les comissions delegades del Consell de Govern derogant-se l’acord del Consell de Govern de 30 d’abril de 2004.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’atorga validesa a les comunicacions electròniques internes en el si de la Universitat Rovira i Virgili, tan convocatòries com actes administratius, sempre que d’acord amb el procediment administratiu no requereixin la conformitat de recepció, i que les comunicacions es realitzin pel sistema de signatura electrònica implantat per la URV arran de l’acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2005.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova que qualsevol persona física o jurídica es pugui relacionar amb la Universitat Rovira i Virgili a través de comunicacions electròniques sempre que aquesta relació es realitzi a través dels sistemes regulats a la llei 59/2003 de signatura electrònica i la llei d’accés electrònic dels ciutadans a les administracions públiques. No obstant això, aquest acord no entrarà en vigor fins que la URV no implanti el sistema que pugui garantir la recepció fefaent de les comunicacions electròniques.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aproven noves estructures del Campus Catalunya.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual es desestima el recurs de reposició presentat per les presidentes del Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador Laboral i de la Junta de Personal Docent i Investigador dels Cossos Docents Universitaris contra l’acord de 30 d’octubre de 2007, del Consell de Govern de la URV, que aprova la Proposta del Model d’Avaluació del Personal Docent i Investigador i la sol·licitud de certificació de l’AQU.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova l’adequació amb caràcter transitori de l’Estatut de la URV a la LOMLOU pel que fa al professorat amb vinculació permanent a juntes de centre i a càrrecs de degà/ana i director/a de centre i director/a de departament.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa d’estudiants visitants.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Departament d’Economia.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la desafectació de fons bibliogràfic.

    Consell de Govern de 24 d'abril de 2008

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la modificació de la normativa del Pacte de Dedicació.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aproven les modificacions de la plantilla del personal docent i investigador.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aproven les conclusions de la Comissió d’experts per elaborar la normativa de transferència en àmbits d’especial sensibilitat pública.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la modificació del pressupost 2007.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la liquidació definitiva del pressupost  i l’informe de gestió del pressupost de la memòria econòmica de l’any 2007, així com la proposta de distribució del romanent genèric. Es publicarà monogràfic.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Consell de Govern.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la desafectació de manuals bàsics i codis jurídics repetits i actualitzats per edicions posteriors de la Biblioteca de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Comissions delegades

Comissió d’Investigació i Transferència

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió de Docència

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

    Consell de Govern de 21 de febrer de 2008

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la integració de la Dra. Magdalena Medir Mercé, Catedràtica d’Escola Universitària, en el cos de Professors Titulars d’Universitat.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la modificació de la composició de la Comissió de Política Ambiental.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la comissió tècnica per a desenvolupar el document marc sobre amics de la URV.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la renovació per a quatre anys més dels membres de la Junta electoral següents:
      Presidenta: Dra. Anna Mantecón Arran
      Vocal PDI: Dr. Joan M. Thomàs Andreu.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la designació de dos nous membres de la Comissió de Treball per a l’establiment de línies generals per facilitar l’aplicació i compatibilitat dels pactes de dedicació creada per acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2007, en substitució de dos membres que han cessat en els seus càrrecs:
     Directora del Departament d’Infermeria: Dra. M. Jesús Montes Muñoz
     Directora del Departament de Química Analítica i Química Orgànica: Dra. Marina Galià Clua.

•  Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova l’oferta pública 2008 i l’activació de places de PAS.

    Consell de Govern de 24 d'abril de 2008

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual es designen membres de les comissions delegades els  membres del Consell de Govern.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova l’activació de places de PAS i l’oferta pública.

•  Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la convocatòria de places de PDI per al curs 2008-2009.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

Nomenaments de personal d'Administració i Serveis

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Acord de 24 d'abril de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

• Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis específics.

• Acord de 24 d'abril de 2008 pel qual es ratifiquen els convenis específics.


Tornar a la pàgina principal.