saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions de representants al Claustre Universitari: Informació general

Cens electoral

El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l'exercici de les representacions que se'n derivin.

Tenen dret de sufragi els membres del col·lectiu docent i investigador i el personal d’administració i serveis en actiu en la data de la convocatòria i els estudiants que estiguin matriculats en la mateixa data.

El cens electoral incorpora els electors d'acord amb els requisits següents:

  • Els membres del col·lectiu docent i investigador en actiu en la data de la convocatòria.
  • El personal d'administració i serveis en actiu en la data de la convocatòria.
  • Els estudiants que estiguin matriculats en la data de la convocatòria d'eleccions:
    • a) Els estudiants matriculats a la URV en ensenyaments homologats o propis de URV.
    • b) Els estudiants matriculats a la FURV en cursos de postgrau conduents a obtenir títols propis de la URV amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic.

El professorat visitant gaudeix del dret de sufragi actiu, sempre que mantingui una relació contractual amb la Universitat i mentre duri aquesta relació.

El personal d'altres institucions que es trobi a la URV en comissió de serveis gaudeix del dret de sufragi actiu.

Cada elector només pot figurar en el cens electoral d'un dels col·lectius:

  • Si un membre del PDI té també la condició de PAS o d'estudiant, té la consideració de PDI i figura en el cens electoral del PDI.
  • Si un membre del PAS té també la condició d'estudiant, té la consideració de PAS i figura en el cens electoral del PAS.

Si un estudiant està matriculat en més d'un ensenyament de la URV, ha de figurar en el cens electoral del primer ensenyament en què es va matricular, llevat que sol·liciti de forma expressa figurar en un dels altres ensenyaments en què estigui matriculat.

Els estudiants de grau de doble títol, en el moment de la primera matrícula, s'adscriurà aleatòriament a un dels dos ensenyaments de forma que es mantingui un repartiment inicial del 50%. No obstant, l'estudiant podrà sol·licitar posteriorment el canvi d'adscripció seguint el procediment establert per a la simultaneïtat d'estudis.

Els estudiants de màster universitari i de doctorat i els estudiants matriculats a la FURV previstos a l'article 151.2 de l'Estatut de la URV s'inclouen en el cens electoral de les quatre circumscripcions corresponents a les agrupacions definides a la disposició addicional sisena de l'Estatut de la URV.

Els estudiants de màsters universitaris gestionats pels centres s'inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l'agrupació en la qual s'inclogui el centre, d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta del reglament electoral de la URV.

Els estudiants dels doctorats s'inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l'agrupació a la qual pertanyi el coordinador o coordinadora del programa.

Els estudiants matriculats a la FURV previstos a l'article 151.2 de l'Estatut de la URV s'inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l'agrupació a la qual pertanyi la unitat promotora del curs corresponent, d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de l'Estatut de la URV, pel que fa als departaments, i la disposició addicional quarta d'aquest reglament, pel que fa als centres.

Consulta del cens

El cens electoral es pot consultar on line accedint a l’aplicació de consulta del cens, a la qual es pot accedir des de l'apartat “Cens electoral” del menú superior.

El cens electoral provisional és públic des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions.


Si un cop consultat el cens electoral provisional no es figura en el cens o les dades són incorrectes, es podrà presentar una reclamació davant la Junta Electoral de la URV per tal que aquesta verifiqui la reclamació i procedeixi, si escau, a la correcció del cens electoral. A l'apartat "Tràmits" del menú superior trobaràs els impresos i les instruccions necessàries.

Per exercir el dret a votar s'ha de figurar en el cens electoral. Si no s'està censat, no es podrà votar ni presentar candidatura.


Dins el termini de cinc dies a partir de la data de publicació del cens electoral provisional, qualsevol persona pot presentar reclamació administrativa davant de la Junta Electoral, sobre la seva inclusió o exclusió del cens electoral.

Les reclamacions es podran presentar de forma telemàtica o de forma presencial.