saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Reclamacions i recursos


Presentació presencial de la reclamació

Cal imprimir l'imprès de reclamació o de recurs i un cop emplenat i signat, s’ha de presentar en el Registre General ubicat al Rectorat de la Universitat o en qualsevol dels registres auxiliars de la URV, o bé per qualsevol altra dels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer cas. la persona interessada enviarà un correu electrònic a la Secretaria General (eleccions@urv.cat) dins el període de presentació de sol·licituds informant de la presentació de la seva reclamació per aquesta altra via.

En el cas que un/a candidat/a estigui absent de la Universitat per causa justificada i no disposi de certificació digital per signar l'imprès de presentació de candidatura per a la seva presentació telemàtica, també ho podrà fer a través de les oficines de correus mitjançant correu urgent o burofax o acreditant la presentació de la candidatura a les oficines diplomàtiques o consulars. En aquests casos, perquè sigui vàlida l'admissió de la candidatura, haurà de comunicar-ne la presentació a la Secretaria General, per correu electrònic o telefax, el mateix dia de la presentació i en tot cas abans d'acabar el termini de presentació de candidatures.

Presentació telemàtica de la reclamació

L'imprès de reclamació o de recurs és un formulari en format pdf el qual, un cop emplenat i signat digitalment, es pot presentar mitjançant el registre telemàtic de la URV.

Com presentar una reclamació o un recurs en el Registre telemàtic de la URV?

 1. Inserir a la unitat de tarja de l’ordinador la targeta que contingui algun dels certificats vàlids establerts per la URV.
 2. Accedir al Registre telemàtic ubicat a la seu electrònica de la URV
 3. Seguir les instruccions fins arribar al formulari de registre de dades identificatives, unitat de destí i adjunció de documents.
 4. Emplenar els camps del formulari:
   
  Dades identificatives: Dades personals
  Exposo: “El motiu de la reclamació”
  Sol·licito: “el que es demana”
  Unitat destinatària: Cercar en el desplegable “SECRETARIA GENERAL”(zona vermella)
  Destinatari: “Laura Román Matín”
  Càrrec del destinatari: “Secretària general”
   
 5. Annexar el document pdf de reclamació o recurs, degudament emplenat i signat digitalment.
 6. Prémer el boto “Signar”
   

Un cop signat el formulari, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la seva presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada i la data i hora en què ha estat registrat. En cas que no obtingueu el rebut, no es garanteix que s’hagi produït la recepció de la reclamació i, per tant, cal que us poseu en contacte amb la URV a través de l’adreça electrònic registre.general(ELIMINAR)@urv.cat.

IMPORTANT: El rebut és el justificant d'haver presentat la candidatura per la qual cosa s'ha de conservar almenys fins a la proclamació definitiva de candidatures.