saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documents i normativa

La documentació que us porposem s'estructura en els següents apartats:

 1. La creació de l'EEES: iniciatives  a Europa
 2. La integració de l'Estat Espanyol a l'EEES
 3. Catalunya en el Marc de l'EEES
 4. Alumnes a l'EEES

La creació de l'EEES: iniciatives  a Europa

Josep María Bricall, ex rector de la Universitat de Barcelona i el president de la subcomisió per a universitats del Consell d’Europa, Manuel Núñez Encabo, juntament amb altres sis membre prominents de la comunitat universitaria es van encarregar de redactar la Carta Magna, un document en el què les universitats europees segellaven la seva voluntat de cooperació i, que una dècada després seria la llavor del procés Bolonia.

El text final va ser firmat per 400 rectors el 18 de setembre de 1988, coincidint amb el nou-cents centenari de la Universitat de Bolonia, la més antiga d’Europa.

 • Informes de TRENDS de l'Associació Europea d'Universitats (EUA)          

Els informes TRENDS són elaborats per l'Associació de la Universitat Europea (EUA) per a les reunions dels Ministres responsables d'Educació Superior que se celebren cada dos anys. Amb aquests informes, l'EUA avalua els canvis que s'han anat produint en els sistemes d'educació superior dels països europeus des de la posada en marxa del procés de Bolonya.

Trends V: Universities shaping the European Higher Education Area (2007)

Trends IV: European Universities Implementing Bologna (2005)

Trends III: Progress towards the European Higher Education Area (2003)

Trends II: Towards the European higher education area - survey of main reforms from Bologna to Prague (2001)

Trends I: Trends in Learning Structures in Higher Education (1999)

El projecte Tuning va ser una de les primeres respostes al comunicat de Bolonya que inicialment va involucrar més de 100 universitats europees. S’ha anat desenvolupant en diverses fases (I: 2000-02, II: 2003-04, III: 2005-06) i tenia com objectius principals: crear una base per a la comparabilitat i transparència de les titulacions, facilitar la convergència en educació superior, establir punts de referència per a l’anàlisi comparativa de les estructures de les titulacions, incentivar estratègies d’ensenyament basades en les competències, estudiar models per conèixer el treball de l’estudiant en el seu procés educatiu, per al dissenys del currículum i per la millora i l’assegurament de la qualitat.

La integració de l'Estat Espanyol a l'EEES

 • RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
  de grado y los procedimientos de admisión.
 • RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
 • RD 900/2007, de 6 de julio, por el que se crea el Comité para la definición del Marco Español de Cualificaciones para la Educació Superior.
 • RD 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por la universidades del Suplemento Europeo al Título.
 • RD 1125/2003, de 5 de agosto, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
 • Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
 • Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor.

Catalunya en el Marc de l'EEES

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya (LUC) disposa que el departament competent en matèria d’universitats i les universitats han d’impulsar les adaptacions curriculars necessàries per a la implantació, a Catalunya, de titulacions estructurades en el marc europeu d’ educació superior.

Actualment, l'Oficina de l'Espai Europeu del Coneixement i Projecció Internacional de les Universitats de Catalunya (OEEC-PI) del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), té la funció de coordinar les accions relatives a l'Espai Europeu d'Educació Superior, l'Espai Europeu de Recerca i la projecció internacional de les Universitats Catalanes.

En aquest context, amb la voluntat de les vuit universitats públiques catalanes de situar l’educació superior i la recerca al centre del debat nacional i de les prioritats del país situem el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Estratègies i projectes per a la universitat catalana, un document de reflexió general en matèria de política universitària per treballar conjuntament en aquest procés de reformes amb garanties d’èxit.

Veure la web de l'Associació catalana d'Universitats Públiques

Alumnes a l'EEES

L'European Student Conventions (EUC) organitza convencions d'estudiant europees dues vegades l'any al país que ofereix la presidència de la Unió Europea. Aquestes convencions d'estudiant europees donen l'oportunitat de reunir estudiants d'arreu d'Europa fora de les reunions reglamentàries d'ESIB

També se li atribueixen tres publicacions que podeu trobar a la seva plana web Equality Handbook, Bologna With Student Eyes i Lisbon With Student Eyes

Veure la web de l'European Student Conventions