saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aspectes importants de les normes de Permanència. Màster

Curs d’aplicació: 2021-22

  Temps complet (TC) Temps parcial (TP) Observacions
Mínim de crèdits a matricular (*) 60 18 --
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
48
 
--
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis (**) 12 crèdits d'assignatures obligatòries 6 crèdits d'assignatures obligatòries En el cas en què en el pla d'estudis hi hagi un nombre menor d'assignatures obligatòries, l'exigència dels crèdits mínims serà la suma de tots els crèdits obligatoris que inclogui el pla d'estudis i d'altres crèdits optatius.
  Temps complet (TC) Temps parcial (TP)
Mínim de crèdits a matricular (*) 30 18
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
48
 
Obligatorietat de matrícula en cursos posteriors Els estudiants hauran de matricular les assignatures obligatòries matriculades i no superades el curs anterior.
L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 30 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures obligatòries matriculades i no superades del curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no s'ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.
  Temps complet (TC) Temps parcial (TP)
Mínim de crèdits a matricular (1r curs i posteriors) 12 12
Màxim de crèdits a matricular 72 48
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis
(estudiants de nou accés) (**)
12 (OB) 6 (OB)

(*) En el cas d'estudiants que simultaniegin dos màsters, el mínim de crèdits de què es poden matricular s'estableix en 15 per un ensenyament i en 30 per l’altre.
Si un d'aquests dos màsters habilita per exercir activitats professionals regulades, el centre pot autoritzar una altra organització.