saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consideració d'estudiant a temps parcial (Grau)

 • CONCEPTE: és la condició que pot sol·licitar l'estudiant que compatibilitza un contracte laboral a temps complet o a temps parcial amb els estudis a la Universitat.
  L'estudiant a temps parcial és tractat específicament com a tal a la Normativa de permanència.
  S'hi podran acollir també aquells estudiants que acreditin una discapacitat i aquells que es trobin en situacions excepcionals (per motius de salut o circumstàncies familiars especials).

Curs d’aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, amb una prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

Del 2 de maig al 30 d’octubre

Del 5 al 26 de febrer, en període extraordinari de modificació de matrícula, els estudiants a temps parcial podran sol·licitar el canvi a temps complet.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.
 • Document acreditatiu del seu contracte laboral, a temps complet o a temps parcial, o una altra documentació equivalent que haurà d'estar vigent en el moment de presentació de la sol·licitud
 • En el cas que la justificació aportada per l’estudiant correspongui a documents emesos a l’estranger, el centre valorarà si s’acredita suficientment el vincle laboral. 
 • Estudiants amb un grau mínim de discapacitat del 33%. Aquesta condició s’acredita presentant el certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent altres comunitats autònomes. També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la discapacitat, emesa pel departament competent de la Generalitat de Catalunya, acompanyada del DNI o NIE.
 • Document que justifiqui les circumstàncies especials al·legades (en cas d’al·legar motius de salut, cal presentar el certificat mèdic oficial).

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • L'estudiant a temps parcial ha de matricular-se cada curs acadèmic d'entre 18 i 48 crèdits ECTS, excepte en el cas que li quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.
 • Dins d'aquests 18 / 48 crèdits, haurà de matricular-se, necessàriament, de les assignatures de formació bàsica o de formació bàsica i obligatòries, segons el centre, matriculades i no superades al curs immediatament anterior.
 • Els estudiants de doble titulació no poden optar a la consideració d'estudiant a temps parcial, excepte en el cas en què s'al·leguin situacions excepcionals que caldrà que es valorin des del vicerectorat corresponent.

                                          

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà o degana o el director o directora del Centre o, en aquells casos en què el document acreditatiu s'adeqüi a allò que estableix la Normativa de matrícula de grau i màster de la URV, el o la cap de secretaria (sol·licituds de comptabilització d’estudis amb contracte laboral, acreditació de discapacitat i malaltia greu).

Les sol·licituds que al·leguin situacions especials es resoldran des del vicerectorat corresponent.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentar la sol·licitud.

Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

Com

 • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable s'introduirà el tipus de dedicació (Temps Parcial o Temps Complet) l'expedient de l'estudiant i la secretaria de centre li enviarà un correu electrònic donant les indicacions corresponents.
 • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Observacions

 • Una vegada autoritzada la condició d'estudiant a temps parcial, aquesta s'incorpora a l'expedient de l'estudiant i la vigència es mantindrà durant tots els seus estudis, llevat que l’estudiant demani el canvi a temps complet.
 • L'estudiant podrà modificar aquesta condició en el moment de la matrícula triant la condició d'estudiant a temps complet. 
 • Si una vegada formalitzada la matrícula i transcorreguts ja els cinc dies naturals posteriors, i fins el dia 30 d’octubre com a màxim, l'estudiant volgués modificar la seva condició a temps complet o a temps parcial caldrà que ho sol·liciti al centre i aboni la taxa de modificació de matrícula. Si es pot autoritzar el canvi es procedirà a la regularització econòmica de l’import de la matrícula.
 • En el període extraordinari de modificació de matrícula del febrer, els estudiants a temps parcial podran sol·licitar el canvi a temps complet.