saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pressupostos participatius

Estudiant, la URV posa a la teva disposició 50.000 € perquè milloris la Universitat. Tens cap idea? No dubtis a presentar-la als pressupostos participatius. Empodera't i digue-hi la teva!


NORMATIVA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DELS ESTUDIANTS

Preàmbul

La iniciativa dels pressupostos participatius de la URV significa un pas endavant en l'objectiu de fomentar el govern obert de la institució i la participació de l'estudiantat. Es constitueix, doncs, com una eina de democràcia directa i participativa que ofereix als estudiants no només veu sinó capacitat de decisió, la qual cosa també contribueix a empoderar-los. Aquest procés, de fet, es contextualitza en un entorn de participació social molt arrelat en les polítiques públiques, sobretot de naturalesa local. Amb acord del Consell de Govern del 27 de juny de 2022, s'ha fet una reserva pressupostària de 50.000 €, que es destinarà per primer cop a aquest programa. En aquesta primera edició, doncs, es posaran a disposició dels representants del estudiants els resultats del procés participatiu que va dur a terme l'equip rectoral en el marc de la campanya electoral de 2022. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, cada any el Consell de Govern haurà d'establir, si s'escau, la quantitat que dedica a aquest programa.

Article 1. Objecte i principi

Aquesta normativa regula els pressupostos participatius dels estudiants, com a instrument d'intervenció en una part dels comptes ordinaris de la Universitat, i consolida que s'hi involucrin.

Article 2. Requisits dels projectes proposats

Les propostes de projectes o actuacions han de complir les característiques següents:

  • Tenir impacte rellevant global o concret en els diferents campus.
  • Respondre a necessitats concretes.
  • Afectar àmbits competencials de la URV.
  • Ser viables tècnicament i legalment.
  • No comprometre significativament pressupostos futurs.
  • No tenir un cost de manteniment elevat.
  • Afectar tant despesa d'inversió com despesa corrent.
  • No superar la suma de l'import aprovat pel Consell de Govern en cada anualitat.
  • Respectar el Codi ètic de la URV.

Article 3. El procés de participació

El procés de participació s'estructura en quatre fases:


Fase 1: presentació i debat de propostes
El Consell d'Estudiants, amb l'acompanyament, si s'escau, de les unitats tècniques de la URV, ha de proposar una llista concreta de projectes que es poden finançar a través del programa. Per elaborar-la el Consell d'Estudiants ha d'establir els mecanismes que consideri oportuns, que han de garantir la participació de l'estudiantat. Els projectes s'han de presentar dins el termini establert en el calendari, emplenant la fitxa que hi ha a l'annex.


Fase 2: validació tècnica
Els serveis tècnics de la URV han de validar les propostes que hagi fet l'òrgan de representació dels estudiants, tenint en compte la relació amb les competències de la URV, i la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica. El resultat de la validació tècnica ha d'incloure una quantificació del cost aproximat de cada projecte o actuació. La Comissió de Seguiment i Avaluació ha de confirmar la llista de projectes vàlids, d'acord amb l'article 5 d'aquesta normativa.


Fase 3: elecció de propostes finals
Un cop validada la llista de projectes, el Consell d'Estudiants, a través dels mecanismes de participació que determini, n'ha de fer la priorització final i comunicar-la als òrgans competents en el termini establert al calendari. Els mitjans de comunicació de la URV n'han de fer la difusió.


Fase 4: execució
La direcció de la URV ha de posar en marxa l'execució del/s projecte/s seguint l'ordre de priorització fins que s'esgoti la dotació pressupostària. La Comissió de Seguiment i Avaluació n'ha de fer el seguiment.

Article 4. Comissió de Seguiment i Avaluació

La Comissió de Seguiment i Avaluació està formada per quatre representats dels estudiants (triats pel Consell d'Estudiants, tenint en compte els criteris de paritat i representativitat dels campus), el vicerector o vicerectora d'Estudiants (o persona en qui delegui), el vicerector o vicerectora d'Economia (o persona en qui delegui), el gerent o gerenta (o persona en qui delegui) i un membre del PAS, que actua com a secretari o secretària de la Comissió, amb dret a vot.

Article 5. Calendari

La comissió competent en matèria d'estudiants, delegada del Consell de Govern, ha d'aprovar el calendari que regeix el desenvolupament dels pressupostos participatius un cop que el Consell de Govern hagi aprovat, si s'escau, la partida pressupostària corresponent.

Disposició addicional

Correspon a la Comissió competent en matèria d'estudiants, delega del Consell de Govern, interpretar aquesta normativa.

Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor quan l'aprovi el Consell de Govern de la URV.