saltar al contingut principal
Cercar
URV

Sol·licitud de reserva d’espais en representació d’una associació d’estudiants registrada a la URV

*Els camps són obligatoris

La reserva s’ha d’efectuar en dies laborables i dintre de l’horari d’obertura del campus.


 

Dades del sol·licitant

Dades de l' associació

Dades de l'activitat

Adjuntar arxiu PDF amb el programa de l'activitat


Requeriments tècnics

Escull, si cal, una o diverses opcions


El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, amb adreça postal carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, i pàgina web http://www.urv.cat. La URV disposa de delegat de protecció de dades amb qui podeu contactar a dpd@urv.cat. Les vostres dades personals s'incorporaran als registres d'activitats del tractament de la Universitat Rovira i Virgili únicament amb la finalitat de gestionar les reserves dels espais comuns del campus. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Universitat Rovira i Virgili de forma presencial o postal al C/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, o a través del registre electrònic a https://seuelectronica.urv.cat/.

Els organitzadors de l'activitat es comprometen a respectar i conservar el patrimoni de la Universitat, fer un ús correcte de les instal·lacions i dels béns així com deixar-los en les mateixes condicions en què se'ls ha cedit.En el cas que es produís qualsevol desperfecte, les despeses ocasionades seran assumides pels organitzadors de l'activitat. Si l'activitat a desenvolupar ocasiona despeses extraordinàries com ara assegurances, serveis de seguretat o consergeria, neteja, mesures de prevenció de riscos laborals, etc. hauran de ser assumides per l'organització de l'activitat.