saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 75 (agost-novembre 2011)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de  2011

Formació

• S’aproven les propostes d’actuació de la URV en Formació Permanent, resultat de la participació de la mateixa en el projecte SIRUS (Shaping Inclusive and Responsive University Strategies), de la European University Association (EUA) 

Comunitat universitària

• S’aprova el II Pla d’Igualtat entre els homes i les dones de la URV.

Informes

• Informe sobre l’adequació de l’Estatut de la URV a la LOMLOU.

• Informe de la Síndica de Greuges.

• Informe sobre el I Pla d’Igualtat entre els homes i les dones de la URV.

CÀRRECS I PERSONAL

Claustre Universitari

• S'escullen entre els membres del Claustre de la URV els següents representats del col·lectiu docent i investigador (agrupació A) i dels estudiants al Consell de Govern (article 54.1b de l'estatut de la URV):

Col·lectiu docent i investigador (agrupació A):

• Sra. Roser Ricomà Muntané

Estudiants:

• Sra. Júlia Gràcia Santos

Consell de Govern

Formació 

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’acorda autoritzar la presentació al procés de verificació de les propostes de modificació i noves titulacions següents, subjectes en qualsevol cas als següents condicionants:

I. Aprovació de la memòria per la junta de centre i, si escau, de les modificacions que la seva implantació comporta per a les titulacions ja implantades, tenint en compte en qualsevol cas el compliment de la condició II següent.

II. Aprovació de l’encàrrec docent per part dels departaments implicats. 

a) La implantació, si escau, no ha de suposar en cap cas un increment de professorat per als departaments.

b) No ha de condicionar els compromisos de desplegament dels ensenyaments actuals a tota la Universitat

c) En el cas d’ensenyaments d’obligada implantació per la seva necessitat social pot exigir el replantejament de la globalitat de l’oferta.

III. Aprovació per la COAiC de la memòria definitiva, amb l’informe favorable previ de la Comissió de Postgrau i Doctorat en el cas de màsters.

IV. Informe favorable del Consell Social.

Organització i Recursos

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova la modificació de l’annex V de la Normativa del Pacte de Dedicació.

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aproven les conclusions del Pla de Millora de l’SBiD corresponent als anys 2008-10.

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova la proposta de creació de la Facultat de Turisme i Geografia.

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova la proposta de creació de la Facultat d’Infermeria.

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’acorda la segregació de la porció triangular de 540 m2 de la finca situada al C/ Marcel·lí Domingo, núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753437CF5525S0001GT, propietat de la URV, la desafectació de la susdita porció de 540 m2 i la corresponent permuta amb la porció de 340 m2 de la finca on es troba l’Institut Comte de Rius, referència cadastral 2753415CF5525S0001OT, propietat de l’Ajuntament de Tarragona.

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’acorda constituir un dret de superfície a favor de la Fundació ICIQ sobre una porció de 19.850 metres quadrats de la finca 65947, referència cadastral 2753439CF5525S, porció que confronta al Nord amb la resta de la finca de la qual forma part; al Sud i a l’Est amb l’Avinguda Països Catalans, i a l’Oest amb el vial d’accés a la carretera Nacional 240.

El dret de superfície serà gratuït i tindrà una durada de 75 anys.

Finalitzat el termini, o en cas que l’ICIQ no destini el terreny a les finalitats per a la quals s’ha constituït el dret, això és, a la ubicació d’equipaments per a la seva activitat de recerca, el terreny revertirà automàticament a la URV, sense necessitat que la Universitat hagi d’indemnitzar l’ICIQ.

Recerca, transferència i innovació

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aproven els criteris i el procediment per al reconeixement de la qualitat de la recerca a la URV.

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova la creació de l’empresa de base tecnològica Advance Energy Concepts and Technologies en els termes següents:

• La URV aporta 320 euros al capital social de l’empresa per a la seva creació, corresponents a 10 participacions socials representatives del 10% del capital social inicial.

• S’aproven el contracte entre socis i el de transferència de tecnologia i es ratifica la base tecnològica de l’empresa. 

• Es faculta el rector per aprovar els Estatuts de la societat, nomenar els representants de la URV als diferents òrgans de la Societat, comparèixer davant notari i aixecar a públics els documents necessaris per crear l’empresa, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per participar en la creació de l’empresa.

La proposta compta amb l’informe favorable previ del Consell Social de la URV.

Dimensió social i territorial

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova la declaració de compromís de la Universitat Rovira i Virgili amb el Comerç Just.

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova l’adhesió de la Universitat Rovira i Virgili, a través de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, a l’Associació Olimpíada Espanyola d’Economia, la representació de la URV en la susdita Associació pel degà/ana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials o la persona en qui delegui, i l’assumpció de les quotes que l’Associació pugui establir per part de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Dimensió internacional

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova la Normativa dels programes d’Study Abroad i es proposa al Consell Social els preus dels crèdits dels susdits programes.

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova l’oferta per a l’any 2012 dels programes d’Study Abroad.

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2011:

• Informe sobre la matrícula del curs 2010-11. 

• Informe sobre els  resultats de les enquestes del PDI.

• Informe sobre la proposta de Normativa d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, la qual serà sotmesa a exposició pública a la comunitat universitària, presentada a la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària i sotmesa finalment a l’aprovació del Consell de Govern en la propera sessió.

• Informe sobre el Capítol I del pressupost 2012 de la URV.

• Informe sobre el seguiment del Pla d’Actuació Econòmica (PAE).

Comissions delegades

Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió de Docència

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova proposar al Consell Social la transformació d’una plaça de Professorat Col·laborador Permanent en una de Professorat Agregat (Disposició addicional 3ª de la Llei Orgànica 4/2007).   

• Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’acorda proposar al Consell Social l’assignació de complements addicionals per mèrits de docència i de gestió als membres del PDI que han obtingut la valoració favorable mitjançant l’avaluació de l’Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a la convocatòria 2010.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics, de membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis corresponents al període de l'1 d'agost de 2011 al 30 de novembre de 2011

 

CONVENIS

• Acord del Consell de Govern de 27 d'octubre de 2011 pel qual es ratifiquen convenis 

Tornar a la pàgina principal.