saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 72 (abril-maig 2011)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 12 de maig de 2011

Organització i Recursos

• Acord del Claustre Universitari de 12 de maig de 2011 pel qual s’aprova l’adequació de l’Estatut de la URV a la LOMLOU

Informes

Informe anual del rector

Informe anual del Centre de Cooperació "URV Solidària"

Consell de Govern

Formació 

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula 2011-2012

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa de docència 2011-12

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova el nou títol propi de postgrau Química a la Indústria

Organització i Recursos

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la Memòria econòmica de l’any 2010: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual (vegi’s monogràfic FOU 73).

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual es proposa que la Comissió Econòmica prevista a l’article 248 de l’Estatut de la URV presenti al Consell de Govern extraordinari que se celebrarà entre finals del mes de maig i principis del mes de juny una proposta de Pla d’actuació econòmica que inclogui mesures d’estalvis a la URV

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la Normativa sobre prevenció i tractament de les situacions de plagi

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova delegar en la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, l’aprovació del procediment d’acreditació del coneixement del català, informat favorablement pel Consell de Govern, en el supòsit que el Decret 128/2010 sigui d’aplicació en el moment de la convocatòria de les places de PDI que es porten a consideració del Consell de Govern en aquesta sessió.

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s'aprova el Reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili 

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa per al nomenament de doctors o doctores honoris causa 

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s'aprova la constitució de la Junta provisional de l’ETSA i del Consell provisional de la Unitat Predepartamental d’Arquitectura

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova el canvi de situació administrativa del CESDA: de centre vinculat a centre adscrit

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aproven els preus de la Universitat d’Estiu

 Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s'aprova el reglament de Precedències, Honors, Símbols i Protocol de la Universitat Rovira i Virgili

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova el canvi de denominació de la Facultat de Ciències Econòmiques Empresarials per Facultat d’Economia i Empresa

Recerca, transferència i innovació

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la participació de la URV al SINANO Institute 

Dimensió social i territorial

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova el Programa XX Aniversari de creació de la URV

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2011: 

Informe sobre el Pla de millora de la gestió
 

Comissions delegades

• Comissió de Recursos Humans

Comissió de Recursos Econòmics i Materials

Comissió de Docència

CÀRRECS I PERSONAL

Claustre universitari

• S’escullen els representants següents dels estudiants al Consell de Govern (article 54.1.b de l’Estatut de la URV):

Sr. Albert Martínez Pinteño

Sr. Marc Vallvé Bernal

Consell de Govern

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova l’activació de places de PAS i l’oferta pública 2011

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la concessió del premi extraordinari del màster d’Enologia a la Sra. Maria de los Reyes González Centeno

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aproven  les modificacions de la plantilla de personal docent i investigador

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aproven les noves places del Programa de promoció a catedràtic d’universitat

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova l’aplicació del Pla de renovació del PDI dels cossos docents universitaris per l’any 2011

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la convocatòria de places de PDI per al curs 2011-12

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la transformació d’una plaça de Titular d’Escola Universitària en una de Titular d’Universitat 

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova, a proposta del departament de Gestió d’Empreses, assignar una Càtedra d’Excel·lència al Dr. Hugh Scullion, que es desenvoluparà del 17 de juny al 16 de juliol de 2011 

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril pel qual s’aprova l’adscripció temporal del Dr. Gerard Fortuny Anguera, del departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, a la Unitat Predepartamental d’Arquitectura

• Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova  nomenar doctors honoris causa les persones següents:

Dr. Georges Boulon, del LPCML – Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, Université de Lyon, 

Dr. Vladimir Utkin, de la Ohio State University

• S’aprova la renovació dels membres de la Comissió de Reclamacions (art 182 EURV), que passa a estar formada per les persones següents:

Dr. Salvador Anton Clavé

Dra. Victoria Arija Val

Dr. Lluís Arola Ferrer

Dra. Rosa Caballol Lorenzo

Dra. Josefa Canals Sans

Dr. F. Xavier Correig Blanchar

Dr. Antoni Jordà Fernàndez

• S’acorda renovar com a membres de la Comissió URV Solidària els i les estudiants següents:

Sr. Marc Olivé

Sr. Alexandre Hernández Ossó

Sra. Anna Giné

Sra. Vanessa Batet

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics, de membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis corresponents al període del 25 de febrer de 2011 al 28 d'abril de 2011

 

CONVENIS

• Acord del Consell de Govern de 28 d'abril de 2011 pel qual es ratifiquen convenis 

Tornar a la pàgina principal.