saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de bones pràctiques en la realització de treballs de transferència i prestació de serveis a la URV

1. Introducció

 

Les universitats, en virtut del que disposa l'article 20 de la Llei d'universitats de Catalunya, poden signar convenis amb empreses i altres entitats per realitzar treballs encaminats a la transferència de coneixement i tecnologia, així com també a la prestació de serveis.

La URV, fidel al seu compromís amb el territori, i fruit del seu coneixement en les disciplines que li són pròpies, té la missió de contribuir, mitjançant la transferència de coneixements i tecnologia, al benestar de la societat que l'envolta, a través del desenvolupament econòmic de la regió i amb el màxim respecte al medi ambient i al patrimoni.

En aquest sentit, la URV vol garantir la màxima qualitat en totes les activitats de transferència de coneixements i tecnologia i prestació de serveis amb les empreses, administracions i organitzacions amb les quals hagi establert convenis de col·laboració, sobretot en aquelles àrees en què la societat és més sensible, com són el medi ambient, el desenvolupament econòmic, etc. Al mateix temps, ha de vetllar també perquè la comunicació dels resultats dels treballs per part dels investigadors i la Universitat, quan es faci, sigui de la forma més veraç i eficaç possible.

Ens trobem, doncs, amb la necessitat de dotar-nos de mecanismes i procediments que ens permetin assegurar la màxima qualitat tècnica i la millor forma i procediment de difusió dels resultats, quan s'escaigui. Amb aquesta finalitat, i tal com es desenvoluparà en els següents apartats, proposem la creació d'una comissió d'ètica, unes normes d'estil i unes clàusules addicionals en els convenis que han de signar l'investigador responsable del projecte, la FURV (organisme al qual la URV ha encarregat la gestió de la transferència de coneixements i tecnologia, la prestació de serveis i la formació continuada) i l'entitat peticionària.

2. Comissió d'Ètica de la URV

La Comissió d'Ètica, creada pel Consell de Govern, serà l'encarregada de vetllar perquè els treballs que es realitzin i per què el procés de comunicació dels mateixos a la societat, quan s'escaigui, sigui el millor possible

La seva composició serà la següent:

 • El rector o persona en qui delegui

 • El director general de la FURV

 • El cap del Gabinet de Comunicació

 • 6 catedràtics d'universitat, de reconegut prestigi, de la URV

 • Un tècnic de la FURV, que actuarà com a secretari tècnic, amb veu però sense vot.

Es reunirà de forma ordinària dos cops l'any, i de forma extraordinària quan sigui necessari. Les seves funcions seran les següents:

 • Ajudar i aconsellar els investigadors en la realització dels treballs de transferència i prestació de serveis, especialment quan aquests tractin temes sensibles per a la societat.

 • Donar suport, juntament amb el servei de comunicació, en la difusió a través dels mitjans de comunicació dels resultats dels treballs realitzats, sempre i quan aquesta comunicació estigui autoritzada per l'entitat peticionària.

 • Proposar i revisar les normes d'estil.

 • Facilitar mitjans tècnics als investigadors (com ara consultes a juristes).

 • Fer un seguiment dels resultats i de la documentació que cal lliurar dels treballs, especialment en els que tinguin més impacte per al medi ambient i la societat.

 • Decidir en cas de treballs que no segueixen les normes d'estil. La Comissió podrà comptar, quan ho cregui convenient, amb l'assessoria d'experts en els temes quan les circumstàncies ho requereixin.

3. Normes d'estil per a la realització de treballs de transferència i prestació de serveis

Els treballs duts a terme per professors o investigadors de la URV, ja siguin de transferència de coneixements o de tecnologia o de prestació de serveis, s'ajustaran als següents criteris generals:

 1. El responsable tècnic del treball ha de ser una persona amb experiència, coneixements i competència demostrats dins l'àrea cientificotècnica

 2. El responsable tècnic de la proposta ha de signar un compromís intern a la URV, en nom de tot l'equip participant, en el qual es compromet a actuar amb rigorositat, independència, integritat i ètica professional.

 3. En la proposta de conveni hi haurà un annex tècnic el qual, per als projectes de transferència, inclourà informació sobre els antecedents, estat de la ciència i la tècnica, objectius, plà de treball, equip humà assignat al projecte, pressupost, documents i equips a lliurar, etc.

 4. Se seguirà el mètode científic en la realització del treball, sempre que sigui aplicable.

 5. Les conclusions del treball han de ser tan objectives com sigui possible, evitant fer valoracions personals, especialment en els temes sensibles des del punt de vista social o mediambiental.

 6. Es seguirà la política de comunicació de la URV en la difusió dels resultats, sempre i quan aquesta comunicació estigui autoritzada per l'entitat peticionària .

 7. Se seguiran les normes de confidencialitat i de propietat intel·lectual i industrial de la URV.

4. Clàusules dels convenis

Segona: Condicions d'acceptació del treball
El Dr./Dra. __________________accepta realitzar el treball sol·licitat, d'acord amb el programa de treball i personal que figuren a l'annex d'aquest contracte, i respectant les normes d'estil que la URV ha establert per al desenvolupament de qualsevol projecte de transferència o prestació de serveis.

Quarta: Responsables de les activitats de transferència i prestació de serveis i del seguiment
Per la URV, el responsable del desenvolupament de les activitats de transferència i prestació de serveis serà el Dr./Dra.______________, que tindrà com a interlocutor vàlid per part de l'empresa el Sr./Sra. _____________________. La URV, com a institució, no es fa responsable de les opinions dels seus investigadors ni de les conclusions dels seus estudis.