saltar al contingut principal
Cercar
URV

Instrucció per aplicar el reglamentdel règim disciplinari dels estudiants de la URV

Preàmbul

El Consell de Govern de 18 de desembre de 2013 ha aprovat el Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la URV, el qual complementa i adequa les previsions del Decret de 8 de setembre de 1954, pel qual s'aprova el Reglament de disciplina acadèmica dels centres d'ensenyament superior.

La necessària remissió del Reglament al Decret de 1954 pel que fa a les faltes i les sancions i la no sempre adequació d'unes i altres a la realitat actual de la universitat en dificulta la comprensió de l'abast. Això posa en entredit la garantia de certesa sobre la normativa aplicable o, segons la reiterada expressió del Tribunal Constitucional, "l'expectativa raonablement fonamentada del ciutadà sobre quina ha de ser l'actuació del poder en l'aplicació del dret", que entranya el principi de seguretat jurídica. Amb la finalitat de facilitar l'aplicació del susdit reglament en el si de la URV, s'aprova la present instrucció, la qual, atès el caràcter d'instrument intern derivat de la potestat autoorganitzativa de la institució, aporta criteris interpretatius en relació amb les faltes previstes en el Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la URV.

L'aprovació i consegüent publicitat d'aquesta instrucció també vol aportar seguretat jurídica a tots els membres de la comunitat universitària de la URV i, molt especialment, al col·lectiu de l'estudiantat, de manera que esdevingui un valuós instrument formatiu que ha de permetre posar l'èmfasi en la prevenció de les conductes susceptibles de ser incardinades en les faltes del vell Decret de 1954 i, per extensió, del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la URV.

Finalment, malgrat que el Decret de 1954 distingeixi entre autoritats acadèmiques i professorat, d'una banda, i companys, personal d'administració i serveis o altre personal dependent de la Universitat, d'una altra, pel que fa a les faltes d'injúria o ofensa greu, de paraula o obra, les sancions per cometre les susdites faltes s'haurien d'aplicar amb el mateix criteri a tots els membres de la comunitat universitària amb independència del col·lectiu al qual pertanyin, de la categoria professional o del càrrec que ocupen, ja que tothom té el mateix dret a ser tractat amb respecte i correcció.

Amb aquests objectius, s'aprova la següent:

Instrucció

El capítol II del Reglament de disciplina acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili classifica les faltes o infraccions comeses pels estudiants de la URV en greus, menys greus i lleus, d'acord amb la mateixa classificació que fa el Decret de 8 de setembre de 1954. Així, doncs, en aquesta instrucció, els apartats a) , b) , c) , d) , e) i f) de les faltes greus, els apartats a) , b) i c) de les faltes menys greus i l'apartat únic de les faltes lleus són els mateixos que esmenta el Decret de 8 de setembre de 1954.

És important tenir present que, en compliment del principi de la preferència de la jurisdicció penal, l'article 20 del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la URV estableix que si l'instructor o instructora té constància que hi ha un procediment judicial penal iniciat pel mateix comportament contra la mateixa persona o persones, o si la gravetat dels fets constatats fa necessari posar-los en coneixement del jutge o fiscal, s'ha de suspendre la tramitació de l'expedient disciplinari abans de dictar la resolució i fins que hi hagi resolució judicial ferma.

A) Faltes greus

a) L'article 4. a) del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a faltes greus les manifestacions contra els principis i institucions de l'estat social i democràtic de dret. A efecte interpretatiu, poden considerar-se faltes contra els principis i institucions de l'estat social i democràtic de dret, els comportaments que impliquin:

1. Atemptar contra els valors democràtics o promoure la xenofòbia, negar l'holocaust o els crims contra la humanitat o fer apologia del terrorisme.

2. Discriminar per raó de naixement, ètnia, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, nacionalitat, malaltia, orientació sexual i identitat de gènere, condició socioeconòmica, idiomàtica o lingüística, o afinitat política i sindical; per raó d'aparença, o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social, dels membres de la comunitat universitària i del personal de les entitats col·laboradores o que prestin serveis a la Universitat.

3. Impedir el desenvolupament correcte dels processos electorals a la Universitat.

4. Obstaculitzar de forma violenta la celebració d'actes acadèmics o el compliment de les disposicions universitàries.

b) L'article 4. b) del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a faltes greus la injúria, l'ofensa o la insubordinació contra les autoritats acadèmiques o contra els professors. A efecte interpretatiu, poden considerar-se faltes d'injúria, ofensa o insubordinació contra les autoritats acadèmiques o contra el professorat en exercici de les seves funcions acadèmiques els comportaments que impliquin:

1. Assetjar de manera reiterada i en qualsevol forma les autoritats acadèmiques o el professorat en exercici de les seves funcions acadèmiques.
2. Agredir de paraula o obra i faltar al respecte de manera molt greu a les autoritats acadèmiques o al professorat en exercici de les seves funcions acadèmiques.
3. Presentar denúncies manifestament falses contra les autoritats acadèmiques o el professorat en exercici de les seves funcions acadèmiques.

c) L'article 4. c) del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a faltes greus l'ofensa greu, de paraula o d'obra, a companys, personal d'administració i serveis o altre personal dependent de la Universitat. A efecte interpretatiu, poden considerar-se faltes d'ofensa greu, de paraula o obra, a companys, personal d'administració i serveis o altre personal dependent de la Universitat, els comportaments que impliquin:

1. Assetjar de manera reiterada i en qualsevol forma els membres de la comunitat universitària.
2. Agredir de paraula o obra i faltar al respecte de manera molt greu a qualsevol membre de la comunitat universitària o d'empreses que prestin els seus serveis a la Universitat, tant docent com no docent.
3. Menysprear l'honor, la dignitat o la personalitat dels membres de la comunitat universitària a través de la realització de "novatades".
4. Presentar denúncies manifestament falses contra altres membres de la comunitat universitària.

d) L'article 4. d) del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a faltes greus la suplantació de personalitat en actes de la vida acadèmica i la falsificació de documents. A efecte interpretatiu, p oden considerar-se faltes de s uplantació de personalitat en actes de la vida acadèmica i de falsificació de documents, els comportaments que impliquin:

1. Suplantar un professor o professora o un professional en la realització de les funcions que li són pròpies en activitats universitàries, ja sigui dins o fora de les instal·lacions de la Universitat i les seves dependències.
2. Suplantar la personalitat en actes de la vida acadèmica o obtenir-ne benefici d'aquesta suplantació.

e) L'article 4. e) del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a falta greu la manca de probitat. A efecte interpretatiu, poden considerar-se infraccions de falta de probitat, els comportaments que impliquin:

1. Distribuir substàncies estupefaents i psicotròpiques en l'àmbit universitari.
2. Plagiar, en tot o en una part significativa, obres intel·lectuals de qualsevol tipus, en el context dels estudis que cursen les persones a les quals s'aplica l'article 2.1 del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili. S'entén per part significativa aquella que incideixi en la valoració del treball o exercici presentat. Quan el plagi es realitzi en el context d'una assignatura, cal tenir en compte quin pes pot tenir la part plagiada en la valoració del treball i en la qualificació final de l'assignatura. A l'hora de definir quins comportaments poden ser susceptibles de ser considerats com a plagi, el marc de referència és el document sobre Prevenció i tractament de les situacions de plagi, aprovat pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2011.
3. Apropiar-se de fons bibliogràfics, maquinari, instruments, programari o altres recursos educatius.
4. Deteriorar de forma intencionada, incloent-hi la mutilació, obres que constitueixen el patrimoni bibliogràfic de la Universitat, quan es tracti d'obres de caràcter singular.
5. Estar en possessió d'armes en el recinte universitari.
6. Apropiar-se per qualsevol mitjà fraudulent o per abús de confiança del contingut d'una prova, examen o control de coneixement, en benefici propi o aliè, abans de la seva realització; o una vegada realitzada l'avaluació, sostreure, alterar o destruir fórmules, qüestionaris, notes o qualificacions, en benefici propi o aliè.
7. Pretendre o aconseguir falsejar o defraudar els sistemes d'avaluació, tant si se n'és beneficiari com cooperador necessari.
8. Acceptar o oferir indegudament regals o beneficis en contraprestació d'actuacions acadèmiques o administratives.
9. Interceptar en l'àmbit universitari, sense autorització legal, comunicacions privades.
10. Interceptar correus electrònics amb domini urv.cat o distribuir-los quan ho hagi prohibit el remitent.
11. Haver estat condemnat en sentència ferma per qualsevol il·lícit penal constitutiu de delicte contra un altre membre de la comunitat universitària, o contra els béns i drets de la Universitat o d'empreses subcontractades.
12. Accedir sense autorització als sistemes informàtics de la Universitat, pertorbar-ne el funcionament i modificar o utilitzar de forma fraudulenta arxius electrònics.
13. Falsificar, sostreure o destruir documents acadèmics o utilitzar documents falsos davant la Universitat.
14. Obstruir o violar conscientment les mesures de prevenció i seguretat establertes al campus.
15. Alterar per part d'un estudiant el coneixement que la Universitat requereixi de la seva situació socioeconòmica de forma que n'obtingui un benefici social o econòmic.
16. Col·laborar, encobrir o afavorir conductes o actes constitutius de falta greu.

f) L'article 4. g) del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a falta greu la reiteració de faltes menys greus. A efecte interpretatiu, es considera reiteració de faltes menys greus:

1. Cometre tres faltes menys greus en el termini d'un curs acadèmic o quatre faltes menys greus en dos cursos.

B) Faltes menys greus

a) L'article 5. a) del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a faltes menys greus les paraules o els fets indecorosos o qualsevol acte que pertorbi notablement l'ordre que ha d'existir a la Universitat, dins o fora de les aules. A efecte interpretatiu, poden considerar-se paraules o fets indecorosos o qualsevol acte que pertorbi notablement l'ordre que ha d'existir a la Universitat, dins o fora de les aules, els comportaments que impliquin:

1. Impedir la realització d'actes acadèmics de forma injustificada.
2. Malmetre o degradar perceptiblement el bon nom o la reputació de la institució universitària o dels membres que la integren que no siguin susceptibles de ser considerats com a faltes greus.
3. Alterar greument la circulació de béns i persones pel recinte universitari.

b) L'article 5. b) del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a falta menys greu la resistència, en qualsevol forma, a les ordres o als acords superiors. A efecte interpretatiu, poden considerar-se resistència, en qualsevol forma, a les ordres o als acords superiors els comportaments que impliquin:

1. Realitzar actes expressament prohibits en les normes emanades dels òrgans de govern de la URV.
2. Incomplir les normes sobre seguretat a l'hora de participar en activitats acadèmiques, especialment aquelles que suposen la manipulació de substàncies perilloses.
3. Atemptar contra la salubritat i higiene, de manera que es causi perjudici manifest als altres membres de la comunitat universitària o es dificulti la convivència.
4. Utilitzar els sistemes informàtics de la Universitat per realitzar actes contraris a la propietat intel·lectual, incloent-hi la descàrrega d'arxius emparats per aquesta, sempre que no siguin constitutius de delicte.
5. Deteriorar de forma intencionada, incloent-hi la mutilació, i sostreure obres que constitueixen el patrimoni bibliogràfic de la Universitat, no incloses a l'apartat 4. d) d'aquesta instrucció.
6. Deteriorar de forma greu i intencionada el patrimoni de la Universitat o el patrimoni personal d'altres membres de la comunitat universitària o de tercers quan duguin a terme activitats universitàries dins el recinte universitari.
7. Alterar els procediments de disponibilitat, consulta o préstec dels fons i recursos d'aprenentatge, de manera que notablement s'alteri l'ús igualitari previst en les disposicions universitàries.
8. Incomplir la normativa de residus tòxics o perillosos durant la realització d'activitats acadèmiques.
9. Accedir sense autorització a instal·lacions universitàries.
10. Revelar o comentar a tercers dades o informacions privades a les quals s'hagi tingut accés per raó del desenvolupament de l'activitat acadèmica.
11. Incomplir per part de l'estudiant que du a terme l'activitat en una entitat externa l'obligació de respectar la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) en tot allò que s'apliqui a la informació a la qual hagi tingut accés amb motiu d'aquesta activitat.
12. Utilitzar, sense autorització prèvia, les instal·lacions i recursos de la institució per a altres finalitats que no siguin les relacionades directament amb l'activitat universitària de l'estudiant, encara que d'aquesta utilització no se n'obtinguin beneficis econòmics o qualsevol altre tipus a favor de l'infractor.
13. Obtenir imatges o gravacions d'àudio en el recinte universitari sense autorització expressa amb finalitat lucrativa o vexatòria.
14. Menystenir o exagerar l'aportació d'una persona en els treballs o en les activitats acadèmiques plurals.
15. Portar a cap algun dels comportaments considerats com a plagi en el document sobre Prevenció i tractament de les situacions de plagi, aprovat pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2011, quant aquests no afectin una part significativa dels treballs o exercicis presentats en el context dels estudis que cursen les persones a les quals s'aplica l'article 2.1 del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.

c) L'article 5. c) del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a falta menys greu la reiteració de faltes lleus. A efecte interpretatiu, es considera reiteració de faltes lleus:

1. La comissió de tres faltes lleus en el termini d'un curs acadèmic o quatre faltes lleus en dos cursos.

C) Faltes lleus

L'article 6 del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili estableix com a faltes lleus qualssevol altres fets no compresos en els articles anteriors que puguin causar pertorbació en l'ordre o la disciplina acadèmica. A efecte interpretatiu, poden considerar-se faltes lleus els comportaments següents:

1. Realitzar activitats que pertorbin de forma lleu la convivència i el funcionament normal de la Universitat o d'algun dels seus serveis.
2. Deteriorar de forma no greu el patrimoni de la Universitat o el patrimoni personal d'altres membres de la comunitat universitària o de tercers quan duguin a terme activitats universitàries.
3. Deteriorar en menor quantia el patrimoni bibliogràfic de la Universitat. S'entén per menor quantia una quantitat inferior a deu vegades el preu del crèdit corresponent als estudis oficials de grau amb coeficient d'estructura docent superior.
4. Utilitzar els serveis que ofereix la Universitat sense abonar-ne els preus que estiguin establerts (per exemple, el servei d'obtenció de documents).
5. Utilitzar indegudament espais de la Universitat destinats a col·lectius amb discapacitat.
6. Impedir l'accés a espais destinats a serves universitaris.
7. Col·laborar, encobrir o afavorir conductes o actes constitutius de falta menys greu.